هاوپۆل:

pronomes cuantificadores

ڕاستاندنی pronomes cuantificadores گۆکردنەکان

 • bastante گۆکردنی bastante [es]
 • todos گۆکردنی todos [pt]
 • menos گۆکردنی menos [pt]
 • pouco گۆکردنی pouco [pt]
 • tanto گۆکردنی tanto [es]
 • varios گۆکردنی varios [es]
 • cada گۆکردنی cada [es]
 • ningún گۆکردنی ningún [es]
 • demasiado گۆکردنی demasiado [es]
 • tanta گۆکردنی tanta [es]
 • algo گۆکردنی algo [es]
 • toda گۆکردنی toda [es]
 • todas گۆکردنی todas [es]
 • entrambos گۆکردنی entrambos [ast]
 • ambos گۆکردنی ambos [es]
 • res گۆکردنی res [la]
 • algún گۆکردنی algún [gl]
 • tantos گۆکردنی tantos [es]
 • demasiados گۆکردنی demasiados [es]
 • poucos گۆکردنی poucos [pt]
 • bastantes گۆکردنی bastantes [pt]
 • moitas گۆکردنی moitas [gl]
 • tantas گۆکردنی tantas [pt]
 • demasiadas گۆکردنی demasiadas [es]
 • demasiada گۆکردنی demasiada [es]
 • abondos گۆکردنی abondos [ast]
 • ambas گۆکردنی ambas [pt]
 • poucas گۆکردنی poucas [gl]
 • varias گۆکردنی varias [es]
 • abonda گۆکردنی abonda [ast]
 • Moita گۆکردنی Moita [pt]
 • algúns گۆکردنی algúns [gl]
 • abondo گۆکردنی abondo [ast]
 • alguén گۆکردنی alguén [gl]
 • abondas گۆکردنی abondas [gl]
 • pouca گۆکردنی pouca [pt]
 • moitos گۆکردنی moitos [gl]
 • ninguén گۆکردنی ninguén [gl]
 • entrambas گۆکردنی entrambas [gl]
 • cadaquén گۆکردنی cadaquén [gl]
 • ningúns گۆکردنی ningúns [gl]
 • ningunhas گۆکردنی ningunhas [gl]