هاوپۆل:

present tenses in Korean

ڕاستاندنی present tenses in Korean گۆکردنەکان

  • 가요 گۆکردنی 가요 [ko]
  • 해요 گۆکردنی 해요 [ko]
  • 사요 گۆکردنی 사요 [ko]
  • 와요 گۆکردنی 와요 [ko]