هاوپۆل:

pilot

ڕاستاندنی pilot گۆکردنەکان

 • vitesse de décrochage گۆکردنی vitesse de décrochage [fr]
 • un brevet de pilotage گۆکردنی un brevet de pilotage [fr]
 • volets Zapp گۆکردنی volets Zapp [fr]
 • pas variable گۆکردنی pas variable [fr]
 • rivetage گۆکردنی rivetage [fr]
 • طـَياَرَة گۆکردنی طـَياَرَة [ar]
 • faire du simu گۆکردنی faire du simu [fr]
 • hypersonique گۆکردنی hypersonique [fr]
 • peilot گۆکردنی peilot [cy]
 • ajoqersortaq تۆمارکردنی گۆکردنی ajoqersortaq [kl] بێژە نەکراو
 • Mark Vanhoenacker تۆمارکردنی گۆکردنی Mark Vanhoenacker [en] بێژە نەکراو