هاوپۆل:

Personaggi biblici

ڕاستاندنی Personaggi biblici گۆکردنەکان

 • Simone گۆکردنی Simone [en]
 • set گۆکردنی set [en]
 • Giuseppe گۆکردنی Giuseppe [it]
 • Paolo گۆکردنی Paolo [it]
 • Matteo گۆکردنی Matteo [it]
 • Giacomo گۆکردنی Giacomo [it]
 • diavolo گۆکردنی diavolo [it]
 • Gesù گۆکردنی Gesù [it]
 • erode گۆکردنی erode [en]
 • Davide گۆکردنی Davide [it]
 • Pietro گۆکردنی Pietro [it]
 • Dalila گۆکردنی Dalila [pt]
 • Mattia گۆکردنی Mattia [it]
 • Tommaso گۆکردنی Tommaso [it]
 • Giacobbe گۆکردنی Giacobbe [it]
 • Abele گۆکردنی Abele [it]
 • Ponzio Pilato گۆکردنی Ponzio Pilato [it]
 • Adamo گۆکردنی Adamo [it]
 • Rachele گۆکردنی Rachele [it]
 • Giuditta گۆکردنی Giuditta [it]
 • Bartolomeo گۆکردنی Bartolomeo [it]
 • Giuda گۆکردنی Giuda [it]
 • Filippo گۆکردنی Filippo [it]
 • Noè گۆکردنی Noè [it]
 • Barnaba گۆکردنی Barnaba [it]
 • Caino گۆکردنی Caino [it]
 • apostolo گۆکردنی apostolo [it]
 • Regina di Saba گۆکردنی Regina di Saba [it]
 • Ismaele گۆکردنی Ismaele [it]
 • Mosè گۆکردنی Mosè [it]
 • Golia گۆکردنی Golia [it]
 • Abramo گۆکردنی Abramo [it]
 • Oloferne گۆکردنی Oloferne [it]
 • Isacco گۆکردنی Isacco [it]
 • Giovanni Battista گۆکردنی Giovanni Battista [it]
 • Salomone گۆکردنی Salomone [it]
 • Sansone گۆکردنی Sansone [it]
 • personaggi biblici گۆکردنی personaggi biblici [it]
 • Giobbe گۆکردنی Giobbe [it]
 • Lót گۆکردنی Lót [hu]