هاوپۆل:

Pamulinawen

ڕاستاندنی Pamulinawen گۆکردنەکان

 • Ken گۆکردنی Ken [en]
 • diak گۆکردنی diak [pl]
 • nagan گۆکردنی nagan [pl]
 • sadino گۆکردنی sadino [pt]
 • Pamulinawen گۆکردنی Pamulinawen [ilo]
 • imdengam گۆکردنی imdengam [ilo]
 • sabsabong گۆکردنی sabsabong [ilo]
 • kasam-itan گۆکردنی kasam-itan [ilo]
 • Pusok گۆکردنی Pusok [ilo]
 • Dika گۆکردنی Dika [eo]
 • umas-asug گۆکردنی umas-asug [ilo]
 • mabang-aran گۆکردنی mabang-aran [ilo]
 • sadiam گۆکردنی sadiam [ilo]
 • malagipka گۆکردنی malagipka [ilo]
 • ayan گۆکردنی ayan [tr]
 • sadin گۆکردنی sadin [fi]
 • Panunotem گۆکردنی Panunotem [ilo]
 • Agrayo گۆکردنی Agrayo [ilo]
 • di-agsarday گۆکردنی di-agsarday [ilo]
 • pagintultulngan گۆکردنی pagintultulngan [ilo]
 • Aw-awagak گۆکردنی Aw-awagak [ilo]
 • agayat گۆکردنی agayat [ilo]
 • uray گۆکردنی uray [tr]
 • mapan گۆکردنی mapan [ms]
 • emmam تۆمارکردنی گۆکردنی emmam [ilo] بێژە نەکراو
 • 'toy تۆمارکردنی گۆکردنی 'toy [ilo] بێژە نەکراو
 • unay تۆمارکردنی گۆکردنی unay [qu | ilo] بێژە نەکراو
 • umulogak تۆمارکردنی گۆکردنی umulogak [ilo] بێژە نەکراو
 • adda't ditoy تۆمارکردنی گۆکردنی adda't ditoy [ilo] بێژە نەکراو
 • sudim تۆمارکردنی گۆکردنی sudim [sk | ilo] بێژە نەکراو
 • adu nga تۆمارکردنی گۆکردنی adu nga [ilo] بێژە نەکراو
 • agruknoy تۆمارکردنی گۆکردنی agruknoy [ilo] بێژە نەکراو
 • dayta تۆمارکردنی گۆکردنی dayta [ilo] بێژە نەکراو
 • dayto تۆمارکردنی گۆکردنی dayto [ilo] بێژە نەکراو
 • sabali تۆمارکردنی گۆکردنی sabali [ilo] بێژە نەکراو
 • raniagmo تۆمارکردنی گۆکردنی raniagmo [ilo] بێژە نەکراو
 • liwliwak تۆمارکردنی گۆکردنی liwliwak [ilo] بێژە نەکراو
 • gapu تۆمارکردنی گۆکردنی gapu [ilo] بێژە نەکراو
 • imnas تۆمارکردنی گۆکردنی imnas [ilo] بێژە نەکراو
 • Issemmo تۆمارکردنی گۆکردنی Issemmo [ilo] بێژە نەکراو
 • Ngem تۆمارکردنی گۆکردنی Ngem [ilo] بێژە نەکراو
 • nasudi تۆمارکردنی گۆکردنی nasudi [ilo] بێژە نەکراو
 • kalipatan تۆمارکردنی گۆکردنی kalipatan [ilo] بێژە نەکراو
 • manlaeng تۆمارکردنی گۆکردنی manlaeng [ilo] بێژە نەکراو
 • kenka تۆمارکردنی گۆکردنی kenka [eu | ilo] بێژە نەکراو
 • magmagna تۆمارکردنی گۆکردنی magmagna [ilo] بێژە نەکراو
 • mabuybuyak تۆمارکردنی گۆکردنی mabuybuyak [ilo] بێژە نەکراو