هاوپۆل:

Oxford 3000

ڕاستاندنی Oxford 3000 گۆکردنەکان

 • council گۆکردنی council [en]
 • eventually گۆکردنی eventually [en]
 • frozen گۆکردنی frozen [en]
 • approach گۆکردنی approach [en]
 • Arrest گۆکردنی Arrest [en]
 • examine گۆکردنی examine [en]
 • attack گۆکردنی attack [en]
 • honour گۆکردنی honour [en]
 • check گۆکردنی check [en]
 • agent گۆکردنی agent [en]
 • click گۆکردنی click [en]
 • extra گۆکردنی extra [en]
 • beside گۆکردنی beside [en]
 • actress گۆکردنی actress [en]
 • hall گۆکردنی hall [en]
 • aloud گۆکردنی aloud [en]
 • backwards گۆکردنی backwards [en]
 • entertainment گۆکردنی entertainment [en]
 • belong گۆکردنی belong [en]
 • engineering گۆکردنی engineering [en]
 • hide گۆکردنی hide [en]
 • Battle گۆکردنی Battle [en]
 • accommodation گۆکردنی accommodation [en]
 • achievement گۆکردنی achievement [en]
 • gate گۆکردنی gate [en]
 • ideal گۆکردنی ideal [en]
 • admire گۆکردنی admire [en]
 • atom گۆکردنی atom [en]
 • hang گۆکردنی hang [en]
 • cheap گۆکردنی cheap [en]
 • anywhere گۆکردنی anywhere [en]
 • expression گۆکردنی expression [en]
 • injury گۆکردنی injury [en]
 • interior گۆکردنی interior [en]
 • daily گۆکردنی daily [en]
 • apply گۆکردنی apply [en]
 • direction گۆکردنی direction [en]
 • apparently گۆکردنی apparently [en]
 • award گۆکردنی award [en]
 • cannot گۆکردنی cannot [en]
 • logic گۆکردنی logic [en]
 • impossible گۆکردنی impossible [en]
 • criticism گۆکردنی criticism [en]
 • electric گۆکردنی electric [en]
 • funeral گۆکردنی funeral [en]
 • impatient گۆکردنی impatient [en]
 • bandage گۆکردنی bandage [en]
 • agreement گۆکردنی agreement [en]
 • disease گۆکردنی disease [en]
 • extremely گۆکردنی extremely [en]
 • beginning گۆکردنی beginning [en]
 • crash گۆکردنی crash [en]
 • arrangement گۆکردنی arrangement [en]
 • lend گۆکردنی lend [en]
 • fence گۆکردنی fence [en]
 • clothing گۆکردنی clothing [en]
 • Gun گۆکردنی Gun [en]
 • cheerful گۆکردنی cheerful [en]
 • blank گۆکردنی blank [en]
 • chase گۆکردنی chase [en]
 • expert گۆکردنی expert [en]
 • division گۆکردنی division [en]
 • fact گۆکردنی fact [en]
 • agency گۆکردنی agency [en]
 • class گۆکردنی class [en]
 • cycling گۆکردنی cycling [en]
 • absence گۆکردنی absence [en]
 • gear گۆکردنی gear [en]
 • lung گۆکردنی lung [en]
 • Imagination گۆکردنی Imagination [en]
 • distribution گۆکردنی distribution [en]
 • damage گۆکردنی damage [en]
 • fancy گۆکردنی fancy [en]
 • irritated گۆکردنی irritated [en]
 • calculate گۆکردنی calculate [en]
 • Guy گۆکردنی Guy [en]
 • formula گۆکردنی formula [en]
 • classroom گۆکردنی classroom [en]
 • establish گۆکردنی establish [en]
 • decide گۆکردنی decide [en]
 • include گۆکردنی include [en]
 • cycle گۆکردنی cycle [en]
 • formal گۆکردنی formal [en]
 • discuss گۆکردنی discuss [en]
 • force گۆکردنی force [en]
 • hairdresser گۆکردنی hairdresser [en]
 • discovery گۆکردنی discovery [en]
 • ice گۆکردنی ice [en]
 • advertise گۆکردنی advertise [en]
 • alarm گۆکردنی alarm [en]
 • initial گۆکردنی initial [en]
 • assume گۆکردنی assume [en]
 • avoid گۆکردنی avoid [en]
 • kill گۆکردنی kill [en]
 • cottage گۆکردنی cottage [en]
 • including گۆکردنی including [en]
 • dust گۆکردنی dust [en]
 • medical گۆکردنی medical [en]
 • document گۆکردنی document [en]
 • emphasize گۆکردنی emphasize [en]