هاوپۆل:

Oxford 3000

ڕاستاندنی Oxford 3000 گۆکردنەکان

 • crucial گۆکردنی crucial [en]
 • lip گۆکردنی lip [en]
 • ideal گۆکردنی ideal [en]
 • include گۆکردنی include [en]
 • chase گۆکردنی chase [en]
 • cycling گۆکردنی cycling [en]
 • Arrest گۆکردنی Arrest [en]
 • element گۆکردنی element [en]
 • decide گۆکردنی decide [en]
 • injury گۆکردنی injury [en]
 • avoid گۆکردنی avoid [en]
 • electric گۆکردنی electric [en]
 • frozen گۆکردنی frozen [en]
 • bandage گۆکردنی bandage [en]
 • apparently گۆکردنی apparently [en]
 • fact گۆکردنی fact [en]
 • beside گۆکردنی beside [en]
 • anywhere گۆکردنی anywhere [en]
 • diary گۆکردنی diary [en]
 • extremely گۆکردنی extremely [en]
 • document گۆکردنی document [en]
 • cheerful گۆکردنی cheerful [en]
 • criticism گۆکردنی criticism [en]
 • crash گۆکردنی crash [en]
 • expert گۆکردنی expert [en]
 • discuss گۆکردنی discuss [en]
 • danger گۆکردنی danger [en]
 • Gun گۆکردنی Gun [en]
 • channel گۆکردنی channel [en]
 • Bill گۆکردنی Bill [en]
 • division گۆکردنی division [en]
 • agency گۆکردنی agency [en]
 • fence گۆکردنی fence [en]
 • enormous گۆکردنی enormous [en]
 • click گۆکردنی click [en]
 • agreement گۆکردنی agreement [en]
 • Imagination گۆکردنی Imagination [en]
 • aloud گۆکردنی aloud [en]
 • assistant گۆکردنی assistant [en]
 • cycle گۆکردنی cycle [en]
 • interior گۆکردنی interior [en]
 • gear گۆکردنی gear [en]
 • backwards گۆکردنی backwards [en]
 • funeral گۆکردنی funeral [en]
 • impatient گۆکردنی impatient [en]
 • cancer گۆکردنی cancer [en]
 • absence گۆکردنی absence [en]
 • establish گۆکردنی establish [en]
 • hairdresser گۆکردنی hairdresser [en]
 • arrangement گۆکردنی arrangement [en]
 • ice گۆکردنی ice [en]
 • calculate گۆکردنی calculate [en]
 • distribution گۆکردنی distribution [en]
 • force گۆکردنی force [en]
 • army گۆکردنی army [en]
 • affect گۆکردنی affect [en]
 • fancy گۆکردنی fancy [en]
 • cross گۆکردنی cross [en]
 • efficient گۆکردنی efficient [en]
 • alarm گۆکردنی alarm [en]
 • edge گۆکردنی edge [en]
 • apologize گۆکردنی apologize [en]
 • admit گۆکردنی admit [en]
 • actual گۆکردنی actual [en]
 • departure گۆکردنی departure [en]
 • including گۆکردنی including [en]
 • medical گۆکردنی medical [en]
 • effective گۆکردنی effective [en]
 • characteristic گۆکردنی characteristic [en]
 • formula گۆکردنی formula [en]
 • holiday گۆکردنی holiday [en]
 • kill گۆکردنی kill [en]
 • angle گۆکردنی angle [en]
 • logic گۆکردنی logic [en]
 • advertise گۆکردنی advertise [en]
 • description گۆکردنی description [en]
 • initial گۆکردنی initial [en]
 • generation گۆکردنی generation [de]
 • dust گۆکردنی dust [en]
 • fifteen گۆکردنی fifteen [en]
 • explain گۆکردنی explain [en]
 • cost گۆکردنی cost [en]
 • justice گۆکردنی justice [en]
 • function گۆکردنی function [en]
 • female گۆکردنی female [en]
 • appointment گۆکردنی appointment [en]
 • desperate گۆکردنی desperate [en]
 • If گۆکردنی If [en]
 • emphasize گۆکردنی emphasize [en]
 • its گۆکردنی its [en]
 • bell گۆکردنی bell [en]
 • manage گۆکردنی manage [en]
 • market گۆکردنی market [en]
 • formal گۆکردنی formal [en]
 • irritated گۆکردنی irritated [en]
 • hell گۆکردنی hell [en]
 • badly گۆکردنی badly [en]
 • acknowledge گۆکردنی acknowledge [en]
 • associated گۆکردنی associated [en]
 • frightening گۆکردنی frightening [en]