هاوپۆل:

Oxford 3000

ڕاستاندنی Oxford 3000 گۆکردنەکان

 • amazing گۆکردنی amazing [en]
 • chin گۆکردنی chin [en]
 • feather گۆکردنی feather [en]
 • lord گۆکردنی lord [en]
 • balance گۆکردنی balance [en]
 • Grant گۆکردنی Grant [en]
 • almost گۆکردنی almost [en]
 • king گۆکردنی king [en]
 • lucky گۆکردنی lucky [en]
 • cure گۆکردنی cure [en]
 • forget گۆکردنی forget [en]
 • kick گۆکردنی kick [en]
 • acquire گۆکردنی acquire [en]
 • called گۆکردنی called [en]
 • gas گۆکردنی gas [en]
 • club گۆکردنی club [en]
 • cry گۆکردنی cry [en]
 • demand گۆکردنی demand [en]
 • article گۆکردنی article [en]
 • even گۆکردنی even [en]
 • lesson گۆکردنی lesson [en]
 • choose گۆکردنی choose [en]
 • crime گۆکردنی crime [en]
 • any گۆکردنی any [en]
 • alive گۆکردنی alive [en]
 • cell گۆکردنی cell [en]
 • hold گۆکردنی hold [en]
 • dry گۆکردنی dry [en]
 • cent گۆکردنی cent [fr]
 • half گۆکردنی half [en]
 • calm گۆکردنی calm [en]
 • left گۆکردنی left [en]
 • bicycle گۆکردنی bicycle [en]
 • anxious گۆکردنی anxious [en]
 • idea گۆکردنی idea [en]
 • flood گۆکردنی flood [en]
 • crack گۆکردنی crack [en]
 • centre گۆکردنی centre [en]
 • mad گۆکردنی mad [en]
 • character گۆکردنی character [en]
 • guess گۆکردنی guess [en]
 • lunch گۆکردنی lunch [en]
 • faith گۆکردنی faith [en]
 • act گۆکردنی act [en]
 • hobby گۆکردنی hobby [en]
 • advanced گۆکردنی advanced [en]
 • fundamental گۆکردنی fundamental [en]
 • escape گۆکردنی escape [en]
 • enthusiasm گۆکردنی enthusiasm [en]
 • atmosphere گۆکردنی atmosphere [en]
 • carpet گۆکردنی carpet [en]
 • kilometer گۆکردنی kilometer [en]
 • creature گۆکردنی creature [en]
 • intelligent گۆکردنی intelligent [en]
 • area گۆکردنی area [en]
 • drive گۆکردنی drive [en]
 • circumstance گۆکردنی circumstance [en]
 • interest گۆکردنی interest [en]
 • advice گۆکردنی advice [en]
 • absolute گۆکردنی absolute [en]
 • goal گۆکردنی goal [en]
 • command گۆکردنی command [en]
 • executive گۆکردنی executive [en]
 • cloud گۆکردنی cloud [en]
 • courage گۆکردنی courage [en]
 • alone گۆکردنی alone [en]
 • luck گۆکردنی luck [en]
 • arrow گۆکردنی arrow [en]
 • jeans گۆکردنی jeans [en]
 • fourth گۆکردنی fourth [en]
 • bargain گۆکردنی bargain [en]
 • dull گۆکردنی dull [en]
 • cause گۆکردنی cause [en]
 • already گۆکردنی already [en]
 • determine گۆکردنی determine [en]
 • course گۆکردنی course [en]
 • media گۆکردنی media [en]
 • elbow گۆکردنی elbow [en]
 • journey گۆکردنی journey [en]
 • birth گۆکردنی birth [en]
 • majority گۆکردنی majority [en]
 • DVD گۆکردنی DVD [es]
 • group گۆکردنی group [en]
 • hard گۆکردنی hard [en]
 • except گۆکردنی except [en]
 • fur گۆکردنی fur [en]
 • lane گۆکردنی lane [en]
 • beef گۆکردنی beef [en]
 • digital گۆکردنی digital [en]
 • index گۆکردنی index [en]
 • hole گۆکردنی hole [en]
 • energy گۆکردنی energy [en]
 • human گۆکردنی human [en]
 • fail گۆکردنی fail [en]
 • bent گۆکردنی bent [en]
 • colleague گۆکردنی colleague [en]
 • age گۆکردنی age [en]
 • acceptable گۆکردنی acceptable [en]
 • frightened گۆکردنی frightened [en]
 • many گۆکردنی many [en]