هاوپۆل:

numerals

ڕاستاندنی numerals گۆکردنەکان

 • vuit-centes گۆکردنی vuit-centes [ca]
 • بائیس گۆکردنی بائیس [ur]
 • setanta-vuit گۆکردنی setanta-vuit [ca]
 • sis mil گۆکردنی sis mil [ca]
 • quintilió گۆکردنی quintilió [ca]
 • seixanta-un گۆکردنی seixanta-un [ca]
 • cinc mil گۆکردنی cinc mil [ca]
 • setanta-quatre گۆکردنی setanta-quatre [ca]
 • quatre-centes گۆکردنی quatre-centes [ca]
 • vuit mil گۆکردنی vuit mil [ca]
 • dos-cents mil گۆکردنی dos-cents mil [ca]
 • trenta-set گۆکردنی trenta-set [ca]
 • milió گۆکردنی milió [ca]
 • sis-centes گۆکردنی sis-centes [ca]
 • dos milions گۆکردنی dos milions [ca]
 • quatre-cents mil گۆکردنی quatre-cents mil [ca]
 • setanta-cinc گۆکردنی setanta-cinc [ca]
 • quatre mil گۆکردنی quatre mil [ca]
 • set-cents mil گۆکردنی set-cents mil [ca]
 • cinquanta-sis گۆکردنی cinquanta-sis [ca]
 • تئیس گۆکردنی تئیس [ur]
 • nou-cents mil گۆکردنی nou-cents mil [ca]
 • noranta-cinc گۆکردنی noranta-cinc [ca]
 • set mil گۆکردنی set mil [ca]
 • vuitanta-cinc گۆکردنی vuitanta-cinc [ca]
 • cinc-centes mil گۆکردنی cinc-centes mil [ca]
 • dos bilions گۆکردنی dos bilions [ca]
 • noranta-set گۆکردنی noranta-set [ca]
 • seixanta-set گۆکردنی seixanta-set [ca]
 • trilió گۆکردنی trilió [ca]
 • noranta-un گۆکردنی noranta-un [ca]
 • quatre-centes mil گۆکردنی quatre-centes mil [ca]
 • setanta-sis گۆکردنی setanta-sis [ca]
 • cinquanta-set گۆکردنی cinquanta-set [ca]
 • sis-cents mil گۆکردنی sis-cents mil [ca]
 • noranta-sis گۆکردنی noranta-sis [ca]
 • vuitanta-un گۆکردنی vuitanta-un [ca]
 • sis-centes mil گۆکردنی sis-centes mil [ca]
 • noranta-quatre گۆکردنی noranta-quatre [ca]
 • cinc-cents mil گۆکردنی cinc-cents mil [ca]
 • un bilió گۆکردنی un bilió [ca]
 • quadrilió گۆکردنی quadrilió [ca]
 • setanta-un گۆکردنی setanta-un [ca]
 • vuitanta-sis گۆکردنی vuitanta-sis [ca]
 • گیارہواں گۆکردنی گیارہواں [ur]
 • IV-ый گۆکردنی IV-ый [ru]
 • set-centes mil گۆکردنی set-centes mil [ca]
 • vuitanta-quatre گۆکردنی vuitanta-quatre [ca]
 • nou-centes mil گۆکردنی nou-centes mil [ca]
 • vuitanta-set گۆکردنی vuitanta-set [ca]
 • ستّاون گۆکردنی ستّاون [ur]
 • комын گۆکردنی комын [tt]
 • ௩ تۆمارکردنی گۆکردنی [ta] بێژە نەکراو
 • daou vil تۆمارکردنی گۆکردنی daou vil [br] بێژە نەکراو
 • квайтымын تۆمارکردنی گۆکردنی квайтымын [kv] بێژە نەکراو
 • ӧкмысдас تۆمارکردنی گۆکردنی ӧкмысдас [kv] بێژە نەکراو
 • ែសសឹបំពីរ تۆمارکردنی گۆکردنی ែសសឹបំពីរ [km] بێژە نەکراو
 • makumemune nkombo تۆمارکردنی گۆکردنی makumemune nkombo [ts] بێژە نەکراو
 • pevar c'hant تۆمارکردنی گۆکردنی pevar c'hant [br] بێژە نەکراو
 • quaranta sétte تۆمارکردنی گۆکردنی quaranta sétte [co] بێژە نەکراو
 • ветымын تۆمارکردنی گۆکردنی ветымын [kv] بێژە نەکراو
 • дас кык تۆمارکردنی گۆکردنی дас кык [kv] بێژە نەکراو
 • ӧти تۆمارکردنی گۆکردنی ӧти [kv] بێژە نەکراو
 • чолӧм تۆمارکردنی گۆکردنی чолӧм [kv] بێژە نەکراو
 • ௬ تۆمارکردنی گۆکردنی [ta] بێژە نەکراو
 • дас ӧти تۆمارکردنی گۆکردنی дас ӧти [kv] بێژە نەکراو
 • ҩынҩажәи быжьба تۆمارکردنی گۆکردنی ҩынҩажәи быжьба [ab] بێژە نەکراو
 • mẹtadiladọta تۆمارکردنی گۆکردنی mẹtadiladọta [yo] بێژە نەکراو
 • дас ӧтик تۆمارکردنی گۆکردنی дас ӧтик [kv] بێژە نەکراو
 • нелямын تۆمارکردنی گۆکردنی нелямын [kv] بێژە نەکراو
 • ௯ تۆمارکردنی گۆکردنی [ta] بێژە نەکراو
 • cuaranta siete تۆمارکردنی گۆکردنی cuaranta siete [an] بێژە نەکراو
 • кӧкъямысдас تۆمارکردنی گۆکردنی кӧкъямысдас [kv] بێژە نەکراو
 • ኣርብዓን፡ሾብዓ تۆمارکردنی گۆکردنی ኣርብዓን፡ሾብዓ [ti] بێژە نەکراو
 • eizh kant تۆمارکردنی گۆکردنی eizh kant [br] بێژە نەکراو
 • kanahākūmāhiku تۆمارکردنی گۆکردنی kanahākūmāhiku [haw] بێژە نەکراو
 • nav c'hant تۆمارکردنی گۆکردنی nav c'hant [br] بێژە نەکراو
 • quarantaset تۆمارکردنی گۆکردنی quarantaset [rm] بێژە نەکراو
 • сизимдас تۆمارکردنی گۆکردنی сизимдас [kv] بێژە نەکراو
 • བརྒྱད تۆمارکردنی گۆکردنی བརྒྱད [bo] بێژە نەکراو
 • ௪ تۆمارکردنی گۆکردنی [ta] بێژە نەکراو
 • c'hwec'h kant تۆمارکردنی گۆکردنی c'hwec'h kant [br] بێژە نەکراو
 • fuiṋasumbe تۆمارکردنی گۆکردنی fuiṋasumbe [ve] بێژە نەکراو
 • daou c'hant تۆمارکردنی گۆکردنی daou c'hant [br] بێژە نەکراو
 • tri c'hant تۆمارکردنی گۆکردنی tri c'hant [br] بێژە نەکراو
 • квайт تۆمارکردنی گۆکردنی квайт [kv] بێژە نەکراو
 • ԋеԉамын-ԍиԅим تۆمارکردنی گۆکردنی ԋеԉамын-ԍиԅим [kv] بێژە نەکراو
 • មួយ تۆمارکردنی گۆکردنی មួយ [km] بێژە نەکراو