هاوپۆل:

numeral

ڕاستاندنی numeral گۆکردنەکان

 • ଦଶ تۆمارکردنی گۆکردنی ଦଶ [or] بێژە نەکراو
 • ନଅ تۆمارکردنی گۆکردنی ନଅ [or] بێژە نەکراو
 • ସାତ تۆمارکردنی گۆکردنی ସାତ [or] بێژە نەکراو
 • ଛଅ تۆمارکردنی گۆکردنی ଛଅ [or] بێژە نەکراو
 • trzysta گۆکردنی trzysta [pl]
 • trzydzieści گۆکردنی trzydzieści [pl]
 • dwustu گۆکردنی dwustu [pl]
 • siedmiu گۆکردنی siedmiu [pl]
 • dziewięćdziesięciu گۆکردنی dziewięćdziesięciu [pl]
 • həšto گۆکردنی həšto [tly]
 • hafto nəv گۆکردنی hafto nəv [tly]
 • hafto həšt گۆکردنی hafto həšt [tly]
 • hafto haft گۆکردنی hafto haft [tly]
 • hafto šəš گۆکردنی hafto šəš [tly]
 • hafto penč گۆکردنی hafto penč [tly]
 • hafto co گۆکردنی hafto co [tly]
 • hafto se گۆکردنی hafto se [tly]
 • hafto dy گۆکردنی hafto dy [tly]
 • hafto i گۆکردنی hafto i [tly]
 • miljard گۆکردنی miljard [nl]
 • hafto گۆکردنی hafto [tly]
 • šesty nəv گۆکردنی šesty nəv [tly]
 • šesty həšt گۆکردنی šesty həšt [tly]
 • šesty haft گۆکردنی šesty haft [tly]
 • šesty šəš گۆکردنی šesty šəš [tly]
 • šesty penč گۆکردنی šesty penč [tly]
 • šesty co گۆکردنی šesty co [tly]
 • šesty se گۆکردنی šesty se [tly]
 • šesty dy گۆکردنی šesty dy [tly]
 • šesty i گۆکردنی šesty i [tly]
 • davy nəv گۆکردنی davy nəv [tly]
 • davy həšt گۆکردنی davy həšt [tly]
 • davy haft گۆکردنی davy haft [tly]
 • davy šəš گۆکردنی davy šəš [tly]
 • davy co گۆکردنی davy co [tly]
 • davy se گۆکردنی davy se [tly]
 • davy dy گۆکردنی davy dy [tly]
 • davy i گۆکردنی davy i [tly]
 • davypenč گۆکردنی davypenč [tly]
 • ponzə گۆکردنی ponzə [tly]
 • dysa گۆکردنی dysa [sv]
 • jonzəminə تۆمارکردنی گۆکردنی jonzəminə [tly] بێژە نەکراو
 • nəvminə تۆمارکردنی گۆکردنی nəvminə [tly] بێژە نەکراو
 • həštminə تۆمارکردنی گۆکردنی həštminə [tly] بێژە نەکراو
 • haftminə تۆمارکردنی گۆکردنی haftminə [tly] بێژە نەکراو
 • šəšminə تۆمارکردنی گۆکردنی šəšminə [tly] بێژە نەکراو
 • penčminə تۆمارکردنی گۆکردنی penčminə [tly] بێژە نەکراو
 • cominə تۆمارکردنی گۆکردنی cominə [tly] بێژە نەکراو
 • seminə تۆمارکردنی گۆکردنی seminə [tly] بێژە نەکراو
 • šest گۆکردنی šest [cs]
 • penčo nəv تۆمارکردنی گۆکردنی penčo nəv [tly] بێژە نەکراو
 • penčo həšt تۆمارکردنی گۆکردنی penčo həšt [tly] بێژە نەکراو
 • penčo haft تۆمارکردنی گۆکردنی penčo haft [tly] بێژە نەکراو
 • penčo šəš تۆمارکردنی گۆکردنی penčo šəš [tly] بێژە نەکراو
 • penčo penč تۆمارکردنی گۆکردنی penčo penč [tly] بێژە نەکراو
 • penčo co تۆمارکردنی گۆکردنی penčo co [tly] بێژە نەکراو
 • penčo se تۆمارکردنی گۆکردنی penčo se [tly] بێژە نەکراو
 • iminə گۆکردنی iminə [tly]
 • vist گۆکردنی vist [da]
 • 88 گۆکردنی 88 [uz]
 • 98 گۆکردنی 98 [uz]
 • jednego گۆکردنی jednego [pl]
 • dwie گۆکردنی dwie [pl]
 • چھپّن گۆکردنی چھپّن [ur]
 • un گۆکردنی un [fr]
 • ۹ گۆکردنی ۹ [ur]
 • ۸ گۆکردنی ۸ [ur]
 • ۷ گۆکردنی ۷ [ur]
 • ۶ گۆکردنی ۶ [ur]
 • ۵ گۆکردنی ۵ [ur]
 • ۴ گۆکردنی ۴ [ur]
 • ۳ گۆکردنی ۳ [ur]
 • ۲ گۆکردنی ۲ [ur]
 • ۱ گۆکردنی ۱ [ur]
 • ۰ گۆکردنی ۰ [ur]
 • تریلیون گۆکردنی تریلیون [fa]
 • czterystu گۆکردنی czterystu [pl]
 • sześciu گۆکردنی sześciu [pl]
 • 七十(しちじゅう) گۆکردنی 七十(しちじゅう) [ja]
 • ২৮ گۆکردنی ২৮ [bn]
 • czterech گۆکردنی czterech [pl]
 • dezenove گۆکردنی dezenove [pt]
 • pięciu گۆکردنی pięciu [pl]
 • non گۆکردنی non [fr]
 • sex گۆکردنی sex [en]
 • loSDIch تۆمارکردنی گۆکردنی loSDIch [tlh] بێژە نەکراو
 • hunderterste گۆکردنی hunderterste [de]
 • XIX گۆکردنی XIX [pl]
 • obu گۆکردنی obu [pl]
 • sisena گۆکردنی sisena [ca]
 • Sunja گۆکردنی Sunja [hr]
 • duin گۆکردنی duin [nl]
 • Ilan گۆکردنی Ilan [nl]
 • 一 گۆکردنی [yue]
 • छह گۆکردنی छह [hi]
 • zeru گۆکردنی zeru [eu]
 • dziewięćset گۆکردنی dziewięćset [pl]
 • jū (十) گۆکردنی jū (十) [ja]
 • ku (九) گۆکردنی ku (九) [ja]
 • kyū (九) گۆکردنی kyū (九) [ja]