هاوپۆل:

noun

ڕاستاندنی noun گۆکردنەکان

 • aimer گۆکردنی aimer [fr]
 • enthusiasm گۆکردنی enthusiasm [en]
 • mince گۆکردنی mince [fr]
 • character گۆکردنی character [en]
 • hangar گۆکردنی hangar [en]
 • circumstance گۆکردنی circumstance [en]
 • butcher گۆکردنی butcher [en]
 • sea گۆکردنی sea [en]
 • kilometer گۆکردنی kilometer [en]
 • military گۆکردنی military [en]
 • eunuch گۆکردنی eunuch [en]
 • zoo گۆکردنی zoo [en]
 • Fidelity گۆکردنی Fidelity [en]
 • cook گۆکردنی cook [en]
 • drive گۆکردنی drive [en]
 • Nintendo گۆکردنی Nintendo [en]
 • office گۆکردنی office [en]
 • copper گۆکردنی copper [en]
 • salve گۆکردنی salve [la]
 • lounge گۆکردنی lounge [en]
 • reason گۆکردنی reason [en]
 • goal گۆکردنی goal [en]
 • diamante گۆکردنی diamante [es]
 • premier گۆکردنی premier [fr]
 • engineer گۆکردنی engineer [en]
 • entrepreneurship گۆکردنی entrepreneurship [en]
 • private گۆکردنی private [en]
 • DNA گۆکردنی DNA [en]
 • reporter گۆکردنی reporter [en]
 • boobs گۆکردنی boobs [en]
 • courtesy گۆکردنی courtesy [en]
 • wake گۆکردنی wake [en]
 • meal گۆکردنی meal [en]
 • книга گۆکردنی книга [ru]
 • constellation گۆکردنی constellation [en]
 • trdelník گۆکردنی trdelník [cs]
 • blow گۆکردنی blow [en]
 • advice گۆکردنی advice [en]
 • Jack گۆکردنی Jack [en]
 • fanta گۆکردنی fanta [en]
 • week گۆکردنی week [en]
 • steel گۆکردنی steel [en]
 • absurd گۆکردنی absurd [en]
 • circuit گۆکردنی circuit [en]
 • soil گۆکردنی soil [en]
 • model گۆکردنی model [en]
 • jeans گۆکردنی jeans [en]
 • fin گۆکردنی fin [es]
 • brand گۆکردنی brand [en]
 • arsenal گۆکردنی arsenal [en]
 • cataclysm گۆکردنی cataclysm [en]
 • rectangle گۆکردنی rectangle [en]
 • Lucifer گۆکردنی Lucifer [en]
 • Cyprus گۆکردنی Cyprus [en]
 • balkon گۆکردنی balkon [de]
 • dom گۆکردنی dom [pl]
 • pont گۆکردنی pont [fr]
 • clarinet گۆکردنی clarinet [en]
 • sein گۆکردنی sein [de]
 • San Francisco گۆکردنی San Francisco [en]
 • way گۆکردنی way [en]
 • favor گۆکردنی favor [en]
 • fauteuil گۆکردنی fauteuil [fr]
 • John گۆکردنی John [en]
 • conversation گۆکردنی conversation [en]
 • board گۆکردنی board [en]
 • torture گۆکردنی torture [en]
 • focus گۆکردنی focus [en]
 • brød گۆکردنی brød [da]
 • soprano گۆکردنی soprano [en]
 • reveal گۆکردنی reveal [en]
 • vaccination گۆکردنی vaccination [en]
 • puzzle گۆکردنی puzzle [en]
 • view گۆکردنی view [en]
 • journal گۆکردنی journal [fr]
 • part گۆکردنی part [en]
 • barley گۆکردنی barley [en]
 • presentation گۆکردنی presentation [en]
 • par گۆکردنی par [fr]
 • cap گۆکردنی cap [en]
 • secondary school گۆکردنی secondary school [en]
 • Perfume گۆکردنی Perfume [en]
 • por گۆکردنی por [es]
 • polegar گۆکردنی polegar [pt]
 • defiance گۆکردنی defiance [en]
 • devil گۆکردنی devil [en]
 • engagement گۆکردنی engagement [en]
 • quince گۆکردنی quince [es]
 • avocado گۆکردنی avocado [en]
 • bachelor گۆکردنی bachelor [en]
 • cowboy گۆکردنی cowboy [en]
 • boyfriend گۆکردنی boyfriend [en]
 • hate گۆکردنی hate [en]
 • fade گۆکردنی fade [en]
 • melody گۆکردنی melody [en]
 • massage گۆکردنی massage [en]
 • interpreter گۆکردنی interpreter [en]
 • wild گۆکردنی wild [en]
 • pause گۆکردنی pause [en]
 • bier گۆکردنی bier [de]