هاوپۆل:

nom

ڕاستاندنی nom گۆکردنەکان

 • cadì گۆکردنی cadì [lmo]
 • Vernon Subutex گۆکردنی Vernon Subutex [fr]
 • Laur گۆکردنی Laur [lmo]
 • Ramera گۆکردنی Ramera [es]
 • tonya گۆکردنی tonya [ca]
 • regiura گۆکردنی regiura [lmo]
 • colonat گۆکردنی colonat [lmo]
 • confiteor گۆکردنی confiteor [la]
 • tana گۆکردنی tana [it]
 • cucù گۆکردنی cucù [lmo]
 • cardinala گۆکردنی cardinala [lmo]
 • bachet گۆکردنی bachet [lmo]
 • cristià گۆکردنی cristià [lmo]
 • manel گۆکردنی manel [af]
 • pendola گۆکردنی pendola [lmo]
 • monel گۆکردنی monel [nl]
 • cagne گۆکردنی cagne [it]
 • grille pain گۆکردنی grille pain [fr]
 • s-ciaf گۆکردنی s-ciaf [lmo]
 • drito گۆکردنی drito [lmo]
 • bagai گۆکردنی bagai [lmo]
 • polpeta گۆکردنی polpeta [lmo]
 • cocio گۆکردنی cocio [lmo]
 • Colau گۆکردنی Colau [ca]
 • Mardoqueu گۆکردنی Mardoqueu [pt]
 • taol گۆکردنی taol [lmo]
 • gobelet گۆکردنی gobelet [fr]
 • Candelora گۆکردنی Candelora [lmo]
 • corent گۆکردنی corent [lmo]
 • calca گۆکردنی calca [lmo]
 • crot گۆکردنی crot [lmo]
 • capela گۆکردنی capela [pt]
 • stagn گۆکردنی stagn [lmo]
 • aï گۆکردنی [fr]
 • koinê گۆکردنی koinê [fr]
 • canfora گۆکردنی canfora [lmo]
 • cren گۆکردنی cren [it]
 • Crister گۆکردنی Crister [lmo]
 • coaltar گۆکردنی coaltar [fr]
 • arnela گۆکردنی arnela [lmo]
 • arela گۆکردنی arela [cs]
 • tapada گۆکردنی tapada [es]
 • capelina گۆکردنی capelina [lmo]
 • cuete گۆکردنی cuete [es]
 • caldana گۆکردنی caldana [lmo]
 • ruer گۆکردنی ruer [lmo]
 • cilinder گۆکردنی cilinder [lmo]
 • Canare گۆکردنی Canare [lmo]
 • Colona گۆکردنی Colona [en]
 • grapa گۆکردنی grapa [lmo]
 • cepada گۆکردنی cepada [lmo]
 • martel گۆکردنی martel [lmo]
 • copete گۆکردنی copete [es]
 • Margaret Ménégoz گۆکردنی Margaret Ménégoz [fr]
 • calse گۆکردنی calse [lmo]
 • séchoir گۆکردنی séchoir [fr]
 • flingue گۆکردنی flingue [fr]
 • cors گۆکردنی cors [lmo]
 • Ximo گۆکردنی Ximo [ca]
 • Lari گۆکردنی Lari [fi]
 • Emma Guillet گۆکردنی Emma Guillet [fr]
 • panse گۆکردنی panse [fr]
 • carogna گۆکردنی carogna [it]
 • dotrina گۆکردنی dotrina [lmo]
 • Cesc گۆکردنی Cesc [ca]
 • derma گۆکردنی derma [lmo]
 • baa گۆکردنی baa [lmo]
 • Cispa گۆکردنی Cispa [lmo]
 • spala گۆکردنی spala [lmo]
 • cafeter گۆکردنی cafeter [lmo]
 • archet گۆکردنی archet [fr]
 • ciapa گۆکردنی ciapa [lmo]
 • bancher گۆکردنی bancher [lmo]
 • diot گۆکردنی diot [frp]
 • morel گۆکردنی morel [da]
 • salon de beauté گۆکردنی salon de beauté [fr]
 • bödel گۆکردنی bödel [lmo]
 • Cesca گۆکردنی Cesca [de]
 • contabilità گۆکردنی contabilità [it]
 • marmelada گۆکردنی marmelada [pt]
 • cagadur گۆکردنی cagadur [lmo]
 • felet گۆکردنی felet [sv]
 • chemiserie گۆکردنی chemiserie [fr]
 • contadina گۆکردنی contadina [it]
 • carità گۆکردنی carità [it]
 • piega گۆکردنی piega [lmo]
 • ciuca گۆکردنی ciuca [lmo]
 • copera گۆکردنی copera [lmo]
 • cantinela گۆکردنی cantinela [es]
 • capì گۆکردنی capì [it]
 • coren گۆکردنی coren [gl]
 • Béa گۆکردنی Béa [fr]
 • mià گۆکردنی mià [oc]
 • bros گۆکردنی bros [is]
 • turta گۆکردنی turta [lmo]
 • caverne گۆکردنی caverne [fr]
 • biota گۆکردنی biota [lmo]
 • sebi گۆکردنی sebi [eo]
 • pelagra گۆکردنی pelagra [pt]
 • Serrat گۆکردنی Serrat [ca]