هاوپۆل:

nimisõnaq

ڕاستاندنی nimisõnaq گۆکردنەکان

 • neläpäiv گۆکردنی neläpäiv [vro]
 • inemine گۆکردنی inemine [vro]
 • imä گۆکردنی imä [vro]
 • Kiil گۆکردنی Kiil [et]
 • esä گۆکردنی esä [vro]
 • külä گۆکردنی külä [vro]
 • tetäqtahtminõ گۆکردنی tetäqtahtminõ [vro]
 • aabits گۆکردنی aabits [et]
 • upin گۆکردنی upin [vro]
 • pudsunudsija گۆکردنی pudsunudsija [vro]
 • elläi گۆکردنی elläi [vro]
 • pühäpäiv گۆکردنی pühäpäiv [vro]
 • abd-raamat گۆکردنی abd-raamat [vro]
 • ellävhõpõ گۆکردنی ellävhõpõ [vro]
 • mõtõq گۆکردنی mõtõq [vro]
 • hapasnik گۆکردنی hapasnik [vro]
 • lainõq گۆکردنی lainõq [vro]
 • iispäiv گۆکردنی iispäiv [vro]
 • puulpäiv گۆکردنی puulpäiv [vro]
 • tõõsõpäiv گۆکردنی tõõsõpäiv [vro]
 • oluq گۆکردنی oluq [vro]
 • miis گۆکردنی miis [vro]
 • kõiv گۆکردنی kõiv [vro]
 • riidi گۆکردنی riidi [vro]
 • naanõ گۆکردنی naanõ [vro]
 • aavits گۆکردنی aavits [vro]
 • tütrik گۆکردنی tütrik [vro]
 • tunnõq گۆکردنی tunnõq [vro]
 • poiskõnõ گۆکردنی poiskõnõ [vro]
 • kevväi گۆکردنی kevväi [vro]
 • piniq گۆکردنی piniq [vro]
 • mäntli گۆکردنی mäntli [vro]
 • süäüü گۆکردنی süäüü [vro]