هاوپۆل:

medicine

ڕاستاندنی medicine گۆکردنەکان

 • àcid valproic گۆکردنی àcid valproic [ca]
 • acid-fast bacillus گۆکردنی acid-fast bacillus [en]
 • acid-fast stain گۆکردنی acid-fast stain [en]
 • acidi grassi گۆکردنی acidi grassi [it]
 • acido acetilsalicilico گۆکردنی acido acetilsalicilico [it]
 • acil tıp teknisyeni گۆکردنی acil tıp teknisyeni [tr]
 • açıklanamayan değişken تۆمارکردنی گۆکردنی açıklanamayan değişken [tr] بێژە نەکراو
 • açıklayıcı değişken گۆکردنی açıklayıcı değişken [tr]
 • acne rosacea گۆکردنی acne rosacea [en]
 • acrochordon گۆکردنی acrochordon [en]
 • acrodermatitis گۆکردنی acrodermatitis [es]
 • acrodermatitis enteropathica گۆکردنی acrodermatitis enteropathica [en]
 • ACTH گۆکردنی ACTH [ca]
 • actinism گۆکردنی actinism [en]
 • ADA deficiency گۆکردنی ADA deficiency [en]
 • Adams-Stokes-Anfall گۆکردنی Adams-Stokes-Anfall [de]
 • adenektomi گۆکردنی adenektomi [tr]
 • adenektopi تۆمارکردنی گۆکردنی adenektopi [tr] بێژە نەکراو
 • adenit گۆکردنی adenit [tr]
 • adenographic گۆکردنی adenographic [en]
 • adenohipofiz تۆمارکردنی گۆکردنی adenohipofiz [tr] بێژە نەکراو
 • adenoidit تۆمارکردنی گۆکردنی adenoidit [tr] بێژە نەکراو
 • adenoids گۆکردنی adenoids [en]
 • adenoit تۆمارکردنی گۆکردنی adenoit [tr] بێژە نەکراو
 • adenokarsinom گۆکردنی adenokarsinom [tr]
 • Adenokarzinom گۆکردنی Adenokarzinom [de]
 • adenological گۆکردنی adenological [en]
 • adenologist گۆکردنی adenologist [en]
 • adenom گۆکردنی adenom [tr]
 • adenoma sebaceum گۆکردنی adenoma sebaceum [en]
 • adenomatös گۆکردنی adenomatös [de]
 • adenomiyozis تۆمارکردنی گۆکردنی adenomiyozis [tr] بێژە نەکراو
 • adenopathy گۆکردنی adenopathy [en]
 • adenopati تۆمارکردنی گۆکردنی adenopati [tr] بێژە نەکراو
 • adenotomi تۆمارکردنی گۆکردنی adenotomi [tr] بێژە نەکراو
 • Adenotomie گۆکردنی Adenotomie [de]
 • adenotonsillektomi تۆمارکردنی گۆکردنی adenotonsillektomi [tr] بێژە نەکراو
 • adenozin difosfat گۆکردنی adenozin difosfat [tr]
 • adenozin monofosfat گۆکردنی adenozin monofosfat [tr]
 • adenozin trifosfat گۆکردنی adenozin trifosfat [tr]
 • åderlåtning گۆکردنی åderlåtning [sv]
 • adermogenez تۆمارکردنی گۆکردنی adermogenez [tr] بێژە نەکراو
 • adezif kapsülit گۆکردنی adezif kapsülit [tr]
 • adhalin گۆکردنی adhalin [en]
 • adictivo گۆکردنی adictivo [es]
 • Adnexitis گۆکردنی Adnexitis [de]
 • Adnextumor گۆکردنی Adnextumor [de]
 • adrenal گۆکردنی adrenal [en]
 • adrenal bez گۆکردنی adrenal bez [tr]
 • adrenal hiperplazi گۆکردنی adrenal hiperplazi [tr]
 • adrenal korteks تۆمارکردنی گۆکردنی adrenal korteks [tr] بێژە نەکراو
 • adrenal virilizm تۆمارکردنی گۆکردنی adrenal virilizm [tr] بێژە نەکراو
 • adrenalektomi گۆکردنی adrenalektomi [tr]
 • adrenalin گۆکردنی adrenalin [en]
 • adrenalina گۆکردنی adrenalina [es]
 • adrenarş تۆمارکردنی گۆکردنی adrenarş [tr] بێژە نەکراو
 • adrenerjik تۆمارکردنی گۆکردنی adrenerjik [tr] بێژە نەکراو
 • adrenerjik blokaj تۆمارکردنی گۆکردنی adrenerjik blokaj [tr] بێژە نەکراو
 • adrenerjik reseptör تۆمارکردنی گۆکردنی adrenerjik reseptör [tr] بێژە نەکراو
 • adrenogenital sendrom تۆمارکردنی گۆکردنی adrenogenital sendrom [tr] بێژە نەکراو
 • adrenokortikotrofik تۆمارکردنی گۆکردنی adrenokortikotrofik [tr] بێژە نەکراو
 • adrenokortikotrofik hormon تۆمارکردنی گۆکردنی adrenokortikotrofik hormon [tr] بێژە نەکراو
 • adrenokortikotrofin تۆمارکردنی گۆکردنی adrenokortikotrofin [tr] بێژە نەکراو
 • adrenokortikotropik hormon گۆکردنی adrenokortikotropik hormon [tr]
 • adrenokortikotropin گۆکردنی adrenokortikotropin [tr]
 • adrenolytisch گۆکردنی adrenolytisch [de]
 • adsorban تۆمارکردنی گۆکردنی adsorban [tr] بێژە نەکراو
 • Advil گۆکردنی Advil [fr]
 • aeroallergen گۆکردنی aeroallergen [de]
 • aerojen تۆمارکردنی گۆکردنی aerojen [tr] بێژە نەکراو
 • aerojenik تۆمارکردنی گۆکردنی aerojenik [tr] بێژە نەکراو
 • aerosol گۆکردنی aerosol [en]
 • Aesclepius گۆکردنی Aesclepius [en]
 • aesculapian گۆکردنی aesculapian [en]
 • afazi گۆکردنی afazi [tr]
 • aferent گۆکردنی aferent [ca]
 • aferent yol تۆمارکردنی گۆکردنی aferent yol [tr] بێژە نەکراو
 • affektif bozukluk تۆمارکردنی گۆکردنی affektif bozukluk [tr] بێژە نەکراو
 • afferent گۆکردنی afferent [en]
 • afta گۆکردنی afta [hu]
 • ağaçkıran گۆکردنی ağaçkıran [tr]
 • agas گۆکردنی agas [ilo]
 • agenezi تۆمارکردنی گۆکردنی agenezi [tr] بێژە نەکراو
 • ageusia گۆکردنی ageusia [en]
 • aggravieren گۆکردنی aggravieren [de]
 • aglütinojen تۆمارکردنی گۆکردنی aglütinojen [tr] بێژە نەکراو
 • agnozi تۆمارکردنی گۆکردنی agnozi [tr] بێژە نەکراو
 • Ägophonie گۆکردنی Ägophonie [de]
 • agözi گۆکردنی agözi [tr]
 • agranulocytoza گۆکردنی agranulocytoza [pl]
 • Ağrı گۆکردنی Ağrı [tr]
 • Agrypnie گۆکردنی Agrypnie [de]
 • ağtabaka bozukluğu گۆکردنی ağtabaka bozukluğu [tr]
 • ailevi Akdeniz ateşi گۆکردنی ailevi Akdeniz ateşi [tr]
 • aixarop گۆکردنی aixarop [ca]
 • Akalkulie گۆکردنی Akalkulie [de]
 • Akathisie گۆکردنی Akathisie [de]
 • akatizi گۆکردنی akatizi [tr]
 • akciğer embolisi گۆکردنی akciğer embolisi [tr]
 • Akdeniz anemisi گۆکردنی Akdeniz anemisi [tr]