هاوپۆل:

love

ڕاستاندنی love گۆکردنەکان

 • lascivious گۆکردنی lascivious [en]
 • immoral گۆکردنی immoral [en]
 • carnal گۆکردنی carnal [en]
 • pornographic گۆکردنی pornographic [en]
 • dissolute گۆکردنی dissolute [en]
 • incontinent گۆکردنی incontinent [en]
 • immodest گۆکردنی immodest [en]
 • Lubs گۆکردنی Lubs [en]
 • Poochikin گۆکردنی Poochikin [en]
 • Poohbear گۆکردنی Poohbear [en]
 • Pookie گۆکردنی Pookie [en]
 • Snowbunny گۆکردنی Snowbunny [en]
 • affectionate گۆکردنی affectionate [en]
 • amatory گۆکردنی amatory [en]
 • amorosity گۆکردنی amorosity [en]
 • amorous گۆکردنی amorous [en]
 • benevolence گۆکردنی benevolence [en]
 • courtship گۆکردنی courtship [en]
 • enamor گۆکردنی enamor [en]
 • enamored گۆکردنی enamored [en]
 • enamour گۆکردنی enamour [en]
 • endearment گۆکردنی endearment [en]
 • erotic گۆکردنی erotic [en]
 • infatuated گۆکردنی infatuated [en]
 • loving گۆکردنی loving [en]
 • loyalty گۆکردنی loyalty [en]
 • painstaking گۆکردنی painstaking [en]
 • smitten گۆکردنی smitten [en]
 • torch song گۆکردنی torch song [en]
 • unrequited گۆکردنی unrequited [en]
 • veneration گۆکردنی veneration [en]
 • caress گۆکردنی caress [en]
 • clasp گۆکردنی clasp [en]
 • cling گۆکردنی cling [en]
 • cosset گۆکردنی cosset [en]
 • cuddle گۆکردنی cuddle [en]
 • draw close گۆکردنی draw close [en]
 • embrace گۆکردنی embrace [en]
 • fondle گۆکردنی fondle [en]
 • neck گۆکردنی neck [en]
 • press گۆکردنی press [en]
 • soothe گۆکردنی soothe [en]
 • tryst گۆکردنی tryst [en]
 • admire گۆکردنی admire [en]
 • adulate گۆکردنی adulate [en]
 • cherish گۆکردنی cherish [en]
 • deify گۆکردنی deify [en]
 • esteem گۆکردنی esteem [en]
 • exalt گۆکردنی exalt [en]
 • glorify گۆکردنی glorify [en]
 • idolize گۆکردنی idolize [en]
 • prize گۆکردنی prize [en]
 • venerate گۆکردنی venerate [en]
 • adulation گۆکردنی adulation [en]
 • amity گۆکردنی amity [en]
 • attachment گۆکردنی attachment [en]
 • cherishing گۆکردنی cherishing [en]
 • devotion گۆکردنی devotion [en]
 • enchantment گۆکردنی enchantment [en]
 • enjoyment گۆکردنی enjoyment [en]
 • fondness گۆکردنی fondness [en]
 • hankering گۆکردنی hankering [en]
 • idolatry گۆکردنی idolatry [en]
 • inclination گۆکردنی inclination [en]
 • infatuation گۆکردنی infatuation [en]
 • involvement گۆکردنی involvement [en]
 • piety گۆکردنی piety [en]
 • rapture گۆکردنی rapture [en]
 • relish گۆکردنی relish [en]
 • respect گۆکردنی respect [en]
 • sentiment گۆکردنی sentiment [en]
 • tenderness گۆکردنی tenderness [en]
 • weakness گۆکردنی weakness [en]
 • binjyurcha تۆمارکردنی گۆکردنی binjyurcha [nv] بێژە نەکراو
 • حُب گۆکردنی حُب [ar]
 • Lempi گۆکردنی Lempi [fi]
 • rakkaus گۆکردنی rakkaus [fi]
 • miłość گۆکردنی miłość [pl]
 • kyssa گۆکردنی kyssa [sv]
 • krama گۆکردنی krama [sv]
 • snippa گۆکردنی snippa [sv]
 • samlag گۆکردنی samlag [sv]
 • smeka گۆکردنی smeka [sv]
 • mijn schat گۆکردنی mijn schat [nl]
 • ayat گۆکردنی ayat [ilo]
 • forelskelse گۆکردنی forelskelse [da]
 • 爱心 گۆکردنی 爱心 [zh]
 • elske گۆکردنی elske [no]