هاوپۆل:

kötőszó

ڕاستاندنی kötőszó گۆکردنەکان

 • mind گۆکردنی mind [en]
 • mert گۆکردنی mert [hu]
 • hogy گۆکردنی hogy [hu]
 • és گۆکردنی és [hu]
 • mint گۆکردنی mint [en]
 • meg گۆکردنی meg [hu]
 • vagy گۆکردنی vagy [hu]
 • úgysem گۆکردنی úgysem [hu]
 • mintha گۆکردنی mintha [hu]
 • mivel گۆکردنی mivel [hu]
 • méghozzá گۆکردنی méghozzá [hu]
 • minél گۆکردنی minél [hu]
 • azaz گۆکردنی azaz [hu]
 • mintsem گۆکردنی mintsem [hu]
 • amikor گۆکردنی amikor [hu]
 • akárcsak گۆکردنی akárcsak [hu]
 • márpedig گۆکردنی márpedig [hu]
 • se, sem گۆکردنی se, sem [hu]
 • miután گۆکردنی miután [hu]
 • mikor گۆکردنی mikor [hu]
 • nehogy گۆکردنی nehogy [hu]
 • ennélfogva گۆکردنی ennélfogva [hu]
 • mármint گۆکردنی mármint [hu]
 • akár گۆکردنی akár [hu]
 • viszont گۆکردنی viszont [hu]
 • hogyha گۆکردنی hogyha [hu]
 • hanem گۆکردنی hanem [hu]
 • mielőtt گۆکردنی mielőtt [hu]
 • mióta گۆکردنی mióta [hu]
 • minthogy گۆکردنی minthogy [hu]
 • nemcsak گۆکردنی nemcsak [hu]
 • vagyis گۆکردنی vagyis [hu]
 • mégsem گۆکردنی mégsem [hu]
 • úgyhogy گۆکردنی úgyhogy [hu]
 • mégpedig گۆکردنی mégpedig [hu]
 • sőt گۆکردنی sőt [hu]
 • azonban گۆکردنی azonban [hu]
 • tudniillik گۆکردنی tudniillik [hu]
 • bár گۆکردنی bár [hu]
 • ezért گۆکردنی ezért [hu]
 • mégis گۆکردنی mégis [hu]
 • hacsak گۆکردنی hacsak [hu]
 • miszerint گۆکردنی miszerint [hu]
 • ellenben گۆکردنی ellenben [hu]
 • ugyanis گۆکردنی ugyanis [hu]
 • merthogy گۆکردنی merthogy [hu]
 • tehát گۆکردنی tehát [hu]