هاوپۆل:

Greek Letters

ڕاستاندنی Greek Letters گۆکردنەکان

 • epsilon گۆکردنی epsilon [en]
 • ni گۆکردنی ni [da]
 • pi گۆکردنی pi [en]
 • omega گۆکردنی omega [en]
 • teta گۆکردنی teta [cs]
 • lambda گۆکردنی lambda [en]
 • eta گۆکردنی eta [en]
 • ny گۆکردنی ny [hu]
 • ro گۆکردنی ro [kw]
 • xi گۆکردنی xi [pt]
 • iota گۆکردنی iota [en]
 • Ψ گۆکردنی Ψ [el]
 • fi گۆکردنی fi [pt]
 • labda گۆکردنی labda [hu]
 • sigma گۆکردنی sigma [fr]
 • omikron گۆکردنی omikron [de]
 • δέλτα گۆکردنی δέλτα [el]
 • λάμδα گۆکردنی λάμδα [el]
 • κάππα گۆکردنی κάππα [el]
 • ρω گۆکردنی ρω [el]
 • έψιλον گۆکردنی έψιλον [el]
 • ζήτα گۆکردنی ζήτα [el]
 • χι گۆکردنی χι [el]
 • ωμέγα گۆکردنی ωμέγα [el]
 • psi (lettera greca) گۆکردنی psi (lettera greca) [it]
 • όμικρον گۆکردنی όμικρον [el]
 • βήτα گۆکردنی βήτα [el]
 • ταυ گۆکردنی ταυ [el]
 • φι گۆکردنی φι [el]
 • ξι گۆکردنی ξι [el]
 • ύψιλον گۆکردنی ύψιλον [el]
 • πι گۆکردنی πι [el]
 • γάμμα گۆکردنی γάμμα [el]
 • csi گۆکردنی csi [ca]
 • θήτα گۆکردنی θήτα [el]
 • άλφα گۆکردنی άλφα [el]
 • ιώτα گۆکردنی ιώτα [el]
 • μυ گۆکردنی μυ [el]
 • σίγμα گۆکردنی σίγμα [el]
 • zéta گۆکردنی zéta [cs]
 • ήτα گۆکردنی ήτα [el]
 • νυ گۆکردنی νυ [el]
 • ψι گۆکردنی ψι [el]