هاوپۆل:

greek alphabet

ڕاستاندنی greek alphabet گۆکردنەکان

 • chi گۆکردنی chi [en]
 • nu گۆکردنی nu [sv]
 • ni گۆکردنی ni [da]
 • pi گۆکردنی pi [en]
 • π گۆکردنی π [da]
 • alpha گۆکردنی alpha [en]
 • μ گۆکردنی μ [de]
 • teta گۆکردنی teta [cs]
 • mu گۆکردنی mu [sv]
 • zeta گۆکردنی zeta [en]
 • ro گۆکردنی ro [kw]
 • Ψ گۆکردنی Ψ [el]
 • omicron گۆکردنی omicron [en]
 • Ρ گۆکردنی Ρ [el]
 • fi گۆکردنی fi [pt]
 • Χ گۆکردنی Χ [el]
 • rho گۆکردنی rho [it]
 • sigma گۆکردنی sigma [fr]
 • labda گۆکردنی labda [hu]
 • Γ گۆکردنی Γ [el]
 • α گۆکردنی α [el]
 • Ω گۆکردنی Ω [el]
 • Λ گۆکردنی Λ [el]
 • digamma گۆکردنی digamma [grc]
 • Δ گۆکردنی Δ [el]
 • η گۆکردنی η [el]
 • Ε گۆکردنی Ε [el]
 • φ گۆکردنی φ [de]
 • Θ گۆکردنی Θ [el]
 • Ζ گۆکردنی Ζ [el]
 • Κ گۆکردنی Κ [el]
 • csi گۆکردنی csi [ca]
 • Ι گۆکردنی Ι [el]
 • Β گۆکردنی Β [el]
 • Υ گۆکردنی Υ [el]
 • ο گۆکردنی ο [el]
 • myy گۆکردنی myy [fi]
 • Ν گۆکردنی Ν [el]
 • Τ گۆکردنی Τ [el]
 • Ξ گۆکردنی Ξ [el]
 • ς گۆکردنی ς [grc]
 • γάμα گۆکردنی γάμα [el]
 • Qoppa گۆکردنی Qoppa [grc]
 • Σ گۆکردنی Σ [hak]
 • γιώτα گۆکردنی γιώτα [el]
 • nyy گۆکردنی nyy [fi]
 • ρο گۆکردنی ρο [el]