هاوپۆل:

gramàtica

ڕاستاندنی gramàtica گۆکردنەکان

 • ser گۆکردنی ser [es]
 • estar گۆکردنی estar [es]
 • querer گۆکردنی querer [es]
 • escribir گۆکردنی escribir [es]
 • vivir گۆکردنی vivir [es]
 • poder گۆکردنی poder [es]
 • subir گۆکردنی subir [fr]
 • partir گۆکردنی partir [fr]
 • seguir گۆکردنی seguir [es]
 • sentir گۆکردنی sentir [fr]
 • pedir گۆکردنی pedir [es]
 • servir گۆکردنی servir [fr]
 • chocar گۆکردنی chocar [es]
 • abrir گۆکردنی abrir [es]
 • discernir گۆکردنی discernir [es]
 • mentir گۆکردنی mentir [fr]
 • Haber گۆکردنی Haber [es]
 • pegar گۆکردنی pegar [es]
 • aparecer گۆکردنی aparecer [es]
 • traer گۆکردنی traer [es]
 • acordar گۆکردنی acordar [es]
 • agradecer گۆکردنی agradecer [es]
 • repetir گۆکردنی repetir [es]
 • divertir گۆکردنی divertir [es]
 • dividir گۆکردنی dividir [es]
 • acudir گۆکردنی acudir [es]
 • colgar گۆکردنی colgar [es]
 • teu گۆکردنی teu [pt]
 • valer گۆکردنی valer [es]
 • deber گۆکردنی deber [es]
 • bater گۆکردنی bater [pt]
 • esquecer گۆکردنی esquecer [pt]
 • fundir گۆکردنی fundir [es]
 • arder گۆکردنی arder [es]
 • pecar گۆکردنی pecar [pt]
 • adormecer گۆکردنی adormecer [pt]
 • competir گۆکردنی competir [es]
 • saír گۆکردنی saír [gl]
 • pulir گۆکردنی pulir [es]
 • sumir گۆکردنی sumir [es]
 • medir گۆکردنی medir [es]
 • votar گۆکردنی votar [pt]
 • preferir گۆکردنی preferir [es]
 • referir گۆکردنی referir [es]
 • muxir گۆکردنی muxir [gl]
 • incidir گۆکردنی incidir [pt]
 • urdir گۆکردنی urdir [es]
 • adherir گۆکردنی adherir [es]
 • inferir گۆکردنی inferir [es]
 • lucir گۆکردنی lucir [es]
 • transgredir گۆکردنی transgredir [es]
 • concernir گۆکردنی concernir [es]
 • ferir گۆکردنی ferir [pt]
 • xogar گۆکردنی xogar [gl]
 • cubrir گۆکردنی cubrir [es]
 • cumprir گۆکردنی cumprir [pt]
 • pór گۆکردنی pór [gl]
 • pronoms گۆکردنی pronoms [ca]
 • conferir گۆکردنی conferir [pt]
 • sufrir گۆکردنی sufrir [es]
 • varrer گۆکردنی varrer [pt]
 • els interrogatius گۆکردنی els interrogatius [ca]
 • transferir گۆکردنی transferir [es]
 • pruír گۆکردنی pruír [gl]
 • durmir: bulir گۆکردنی durmir: bulir [gl]
 • berrar گۆکردنی berrar [pt]
 • mulir گۆکردنی mulir [gl]
 • deslucir گۆکردنی deslucir [es]
 • proferir گۆکردنی proferir [es]
 • crer گۆکردنی crer [pt]
 • aboiar گۆکردنی aboiar [pt]
 • subjuntiu گۆکردنی subjuntiu [ca]
 • podrecer گۆکردنی podrecer [gl]
 • dicir گۆکردنی dicir [ast]
 • conjugacions گۆکردنی conjugacions [ca]
 • els indefinits گۆکردنی els indefinits [ca]
 • poñer گۆکردنی poñer [gl]
 • despir گۆکردنی despir [pt]
 • rebulir گۆکردنی rebulir [gl]
 • espir گۆکردنی espir [gl]
 • ruxir گۆکردنی ruxir [gl]
 • els quantitatius گۆکردنی els quantitatius [ca]
 • els possessius گۆکردنی els possessius [ca]
 • engulir گۆکردنی engulir [gl]
 • recubrir گۆکردنی recubrir [es]
 • entrelucir گۆکردنی entrelucir [gl]
 • davant de substantiu گۆکردنی davant de substantiu [ca]
 • dixerir گۆکردنی dixerir [gl]
 • diferir گۆکردنی diferir [es]
 • pracer گۆکردنی pracer [gl]
 • encubrir گۆکردنی encubrir [es]
 • encima de گۆکردنی encima de [es]
 • xurdir گۆکردنی xurdir [gl]
 • posseïdor گۆکردنی posseïdor [ca]
 • relucir گۆکردنی relucir [es]
 • apezar گۆکردنی apezar [gl]
 • inxerir گۆکردنی inxerir [gl]
 • forsetningar گۆکردنی forsetningar [is]
 • tusir گۆکردنی tusir [gl]
 • subterfuxir گۆکردنی subterfuxir [gl]