هاوپۆل:

goddess

ڕاستاندنی goddess گۆکردنەکان

 • Belisama گۆکردنی Belisama [en]
 • Nemesis گۆکردنی Nemesis [en]
 • Isis گۆکردنی Isis [en]
 • Bastet گۆکردنی Bastet [fr]
 • Sekhmet گۆکردنی Sekhmet [arz]
 • goddess گۆکردنی goddess [en]
 • Namagiri تۆمارکردنی گۆکردنی Namagiri [hi] بێژە نەکراو
 • Magna Mater گۆکردنی Magna Mater [en]
 • Hekate گۆکردنی Hekate [de]
 • Elaine گۆکردنی Elaine [en]
 • Kybele گۆکردنی Kybele [de]
 • eirene گۆکردنی eirene [de]
 • Parvati گۆکردنی Parvati [hi]
 • Tranquillitas گۆکردنی Tranquillitas [la]
 • Cailleach Bhéara تۆمارکردنی گۆکردنی Cailleach Bhéara [gd] بێژە نەکراو
 • Cailleach Bheira تۆمارکردنی گۆکردنی Cailleach Bheira [gd] بێژە نەکراو
 • Cailleach Bheur تۆمارکردنی گۆکردنی Cailleach Bheur [gd] بێژە نەکراو
 • Irene Forsyte گۆکردنی Irene Forsyte [en]
 • Terpsichore گۆکردنی Terpsichore [en]
 • Theia گۆکردنی Theia [en]
 • Ixchel گۆکردنی Ixchel [en]
 • Eostre گۆکردنی Eostre [en]
 • Hestia گۆکردنی Hestia [en]
 • Heqet گۆکردنی Heqet [en]
 • Tiamat گۆکردنی Tiamat [en]
 • Andraste گۆکردنی Andraste [en]
 • Salacia گۆکردنی Salacia [en]
 • Creiddylad گۆکردنی Creiddylad [cy]
 • Eutychia گۆکردنی Eutychia [en]
 • Suadela گۆکردنی Suadela [la]
 • Hibernia گۆکردنی Hibernia [en]
 • Gefjon گۆکردنی Gefjon [sv]
 • Gefion گۆکردنی Gefion [da]
 • Modron تۆمارکردنی گۆکردنی Modron [cy] بێژە نەکراو
 • সরস্বতী گۆکردنی সরস্বতী [bn]
 • Ceres گۆکردنی Ceres [en]
 • Juno گۆکردنی Juno [en]
 • vor گۆکردنی vor [de]
 • Urania گۆکردنی Urania [la]
 • harmonia گۆکردنی harmonia [ia]
 • Eleos گۆکردنی Eleos [en]
 • Mór-Ríoghain گۆکردنی Mór-Ríoghain [ga]
 • ἀοιδή گۆکردنی ἀοιδή [grc]
 • Morrighan گۆکردنی Morrighan [en]
 • Thesmophoros گۆکردنی Thesmophoros [en]
 • Cloacina گۆکردنی Cloacina [de]
 • Pallas گۆکردنی Pallas [pt]
 • Νυκτιπόλος گۆکردنی Νυκτιπόλος [grc]
 • Σκυλακαγέτις گۆکردنی Σκυλακαγέτις [grc]
 • Αἰδωναία گۆکردنی Αἰδωναία [grc]
 • Τριοδῖτις گۆکردنی Τριοδῖτις [grc]
 • Euterpe گۆکردنی Euterpe [it]
 • Erato گۆکردنی Erato [it]
 • Asherah گۆکردنی Asherah [en]
 • leto گۆکردنی leto [sl]
 • Θάλια گۆکردنی Θάλια [el]
 • Προΐωξις گۆکردنی Προΐωξις [grc]
 • Yemanjá گۆکردنی Yemanjá [pt]
 • φώσφορος گۆکردنی φώσφορος [grc]
 • Ειλειθυία گۆکردنی Ειλειθυία [el]
 • Kimani Devi تۆمارکردنی گۆکردنی Kimani Devi [ne] بێژە نەکراو
 • Carme گۆکردنی Carme [it]
 • Tiche گۆکردنی Tiche [it]
 • Goleuddydd گۆکردنی Goleuddydd [cy]
 • adikia گۆکردنی adikia [en]
 • Hebe گۆکردنی Hebe [de]
 • Hegemone گۆکردنی Hegemone [en]
 • Heliades گۆکردنی Heliades [en]
 • Hemera گۆکردنی Hemera [pt]
 • Hesperius گۆکردنی Hesperius [en]
 • Hippeia گۆکردنی Hippeia [en]
 • Iaso گۆکردنی Iaso [en]
 • Kallone گۆکردنی Kallone [en]
 • Kamira گۆکردنی Kamira [en]
 • Lachesis گۆکردنی Lachesis [en]
 • Lampads گۆکردنی Lampads [en]
 • Lampetia گۆکردنی Lampetia [en]
 • Limos گۆکردنی Limos [pt]
 • Maia گۆکردنی Maia [pt]
 • Melete گۆکردنی Melete [en]
 • Melinoe گۆکردنی Melinoe [en]
 • Melpomene گۆکردنی Melpomene [it]
 • Menae گۆکردنی Menae [en]
 • mese گۆکردنی mese [it]
 • Mneme گۆکردنی Mneme [en]
 • Moirae گۆکردنی Moirae [en]
 • Nesoi گۆکردنی Nesoi [en]
 • nete گۆکردنی nete [nl]
 • Pheme گۆکردنی Pheme [en]
 • Philotes گۆکردنی Philotes [en]
 • Philyra گۆکردنی Philyra [en]
 • Phrike گۆکردنی Phrike [en]
 • Selene گۆکردنی Selene [es]
 • Thalassa گۆکردنی Thalassa [en]
 • Thelxinoë گۆکردنی Thelxinoë [en]
 • Themis گۆکردنی Themis [en]
 • Tisiphone گۆکردنی Tisiphone [en]
 • Alecto گۆکردنی Alecto [pt]
 • arete گۆکردنی arete [es]
 • atë گۆکردنی atë [sq]