هاوپۆل:

food ingredients

ڕاستاندنی food ingredients گۆکردنەکان

 • 冰糖 گۆکردنی 冰糖 [zh]
 • maïzena گۆکردنی maïzena [fr]
 • نمک گۆکردنی نمک [fa]
 • یخنی گۆکردنی یخنی [ur]
 • آنولہ گۆکردنی آنولہ [ur]
 • روا گۆکردنی روا [fa]
 • بیسن گۆکردنی بیسن [ur]
 • بڑا گوشت گۆکردنی بڑا گوشت [ur]
 • چھوٹا گوشت گۆکردنی چھوٹا گوشت [ur]
 • Guar gum گۆکردنی Guar gum [en]
 • خشخش گۆکردنی خشخش [ur]
 • زردی گۆکردنی زردی [fa]
 • اَجمُود گۆکردنی اَجمُود [ur]
 • سِرکہ گۆکردنی سِرکہ [ur]
 • خَشخَاش گۆکردنی خَشخَاش [ur]
 • تُلسی گۆکردنی تُلسی [ur]
 • گُڑ گۆکردنی گُڑ [ur]
 • کالا نمک گۆکردنی کالا نمک [ur]
 • اَمچور گۆکردنی اَمچور [ur]
 • کباب چینی گۆکردنی کباب چینی [ur]
 • املی گۆکردنی املی [ur]
 • ہینگ گۆکردنی ہینگ [ur]
 • عرقِ گلاب گۆکردنی عرقِ گلاب [ur]
 • حلال گوشت تۆمارکردنی گۆکردنی حلال گوشت [ur] بێژە نەکراو
 • میتھی تۆمارکردنی گۆکردنی میتھی [ur] بێژە نەکراو
 • تکّا بوٹی تۆمارکردنی گۆکردنی تکّا بوٹی [ur] بێژە نەکراو
 • سمندری گھاس تۆمارکردنی گۆکردنی سمندری گھاس [ur] بێژە نەکراو
 • کالاچنا تۆمارکردنی گۆکردنی کالاچنا [ur] بێژە نەکراو
 • میٹھا تیل تۆمارکردنی گۆکردنی میٹھا تیل [ur] بێژە نەکراو
 • تل کا تیل تۆمارکردنی گۆکردنی تل کا تیل [ur] بێژە نەکراو
 • سنگھاڑے کا آٹا تۆمارکردنی گۆکردنی سنگھاڑے کا آٹا [ur] بێژە نەکراو
 • کالاچھولا تۆمارکردنی گۆکردنی کالاچھولا [ur] بێژە نەکراو
 • ناریل کا تیل تۆمارکردنی گۆکردنی ناریل کا تیل [ur] بێژە نەکراو
 • دھنیےکا تیل تۆمارکردنی گۆکردنی دھنیےکا تیل [ur] بێژە نەکراو
 • سوکھا پپیتہ تۆمارکردنی گۆکردنی سوکھا پپیتہ [ur] بێژە نەکراو
 • جھٹکے کا گوشت تۆمارکردنی گۆکردنی جھٹکے کا گوشت [ur] بێژە نەکراو
 • شملے والی مرچ تۆمارکردنی گۆکردنی شملے والی مرچ [ur] بێژە نەکراو
 • کچا پپیتہ تۆمارکردنی گۆکردنی کچا پپیتہ [ur] بێژە نەکراو
 • انار دانہ تۆمارکردنی گۆکردنی انار دانہ [ur] بێژە نەکراو
 • چاندی کا ورق تۆمارکردنی گۆکردنی چاندی کا ورق [ur] بێژە نەکراو
 • عرق گلاب تۆمارکردنی گۆکردنی عرق گلاب [ur] بێژە نەکراو
 • کیوڑہ تۆمارکردنی گۆکردنی کیوڑہ [ur] بێژە نەکراو
 • چاول کا آٹا تۆمارکردنی گۆکردنی چاول کا آٹا [ur] بێژە نەکراو
 • زیتون کا تیل تۆمارکردنی گۆکردنی زیتون کا تیل [ur] بێژە نەکراو
 • بکرے کاگوشت تۆمارکردنی گۆکردنی بکرے کاگوشت [ur] بێژە نەکراو
 • سرسوں کاتیل تۆمارکردنی گۆکردنی سرسوں کاتیل [ur] بێژە نەکراو
 • قصوری میتھی تۆمارکردنی گۆکردنی قصوری میتھی [ur] بێژە نەکراو
 • مسکا تۆمارکردنی گۆکردنی مسکا [ur] بێژە نەکراو