هاوپۆل:

first name

ڕاستاندنی first name گۆکردنەکان

 • Дымитр گۆکردنی Дымитр [ru]
 • 晓蕾 گۆکردنی 晓蕾 [zh]
 • Curatino گۆکردنی Curatino [it]
 • Schovasja گۆکردنی Schovasja [cs]
 • Waltrun گۆکردنی Waltrun [de]
 • Елеонора گۆکردنی Елеонора [mk]
 • קשישטוף گۆکردنی קשישטוף [he]
 • Fooss گۆکردنی Fooss [lb]
 • Alliet تۆمارکردنی گۆکردنی Alliet [mic] بێژە نەکراو
 • Áníes تۆمارکردنی گۆکردنی Áníes [mic] بێژە نەکراو
 • Ánjíj تۆمارکردنی گۆکردنی Ánjíj [mic] بێژە نەکراو
 • Anojah تۆمارکردنی گۆکردنی Anojah [hi] بێژە نەکراو
 • Ántile تۆمارکردنی گۆکردنی Ántile [mic] بێژە نەکراو
 • Arfst تۆمارکردنی گۆکردنی Arfst [fy] بێژە نەکراو
 • Arnljot تۆمارکردنی گۆکردنی Arnljot [no] بێژە نەکراو
 • Áselik تۆمارکردنی گۆکردنی Áselik [mic] بێژە نەکراو
 • Atuwan تۆمارکردنی گۆکردنی Atuwan [mic] بێژە نەکراو
 • Beñat تۆمارکردنی گۆکردنی Beñat [eu] بێژە نەکراو
 • Bjelli تۆمارکردنی گۆکردنی Bjelli [aae] بێژە نەکراو
 • Bredach تۆمارکردنی گۆکردنی Bredach [gd] بێژە نەکراو
 • Dauddit تۆمارکردنی گۆکردنی Dauddit [ln] بێژە نەکراو
 • Dedji تۆمارکردنی گۆکردنی Dedji [fr] بێژە نەکراو
 • Ekkian تۆمارکردنی گۆکردنی Ekkian [mic] بێژە نەکراو
 • Ellisapet تۆمارکردنی گۆکردنی Ellisapet [mic] بێژە نەکراو
 • Etuel تۆمارکردنی گۆکردنی Etuel [mic] بێژە نەکراو
 • Fred Kavli تۆمارکردنی گۆکردنی Fred Kavli [no] بێژە نەکراو
 • Gësmëni تۆمارکردنی گۆکردنی Gësmëni [aae] بێژە نەکراو
 • Ghaspani تۆمارکردنی گۆکردنی Ghaspani [aae] بێژە نەکراو
 • Göntje تۆمارکردنی گۆکردنی Göntje [fy] بێژە نەکراو
 • Jálí تۆمارکردنی گۆکردنی Jálí [mic] بێژە نەکراو
 • Janj تۆمارکردنی گۆکردنی Janj [aae] بێژە نەکراو
 • joefel تۆمارکردنی گۆکردنی joefel [tl] بێژە نەکراو
 • Kálolin تۆمارکردنی گۆکردنی Kálolin [mic] بێژە نەکراو
 • Kapliél تۆمارکردنی گۆکردنی Kapliél [mic] بێژە نەکراو
 • Katlin تۆمارکردنی گۆکردنی Katlin [mic] بێژە نەکراو
 • Katlín تۆمارکردنی گۆکردنی Katlín [mic] بێژە نەکراو
 • Katlína تۆمارکردنی گۆکردنی Katlína [mic] بێژە نەکراو
 • Kelipí تۆمارکردنی گۆکردنی Kelipí [mic] بێژە نەکراو
 • Klátia تۆمارکردنی گۆکردنی Klátia [mic] بێژە نەکراو
 • Klél تۆمارکردنی گۆکردنی Klél [mic] بێژە نەکراو
 • Kresten تۆمارکردنی گۆکردنی Kresten [fy] بێژە نەکراو
 • lamichhane تۆمارکردنی گۆکردنی lamichhane [ne] بێژە نەکراو
 • Lasel تۆمارکردنی گۆکردنی Lasel [mic] بێژە نەکراو
 • Lëfteri تۆمارکردنی گۆکردنی Lëfteri [aae] بێژە نەکراو
 • Lestel تۆمارکردنی گۆکردنی Lestel [mic] بێژە نەکراو
 • Lisál تۆمارکردنی گۆکردنی Lisál [mic] بێژە نەکراو
 • Lishëndri تۆمارکردنی گۆکردنی Lishëndri [aae] بێژە نەکراو
 • Lloreu تۆمارکردنی گۆکردنی Lloreu [aae] بێژە نەکراو
 • Lóli تۆمارکردنی گۆکردنی Lóli [mic] بێژە نەکراو
 • Lullan تۆمارکردنی گۆکردنی Lullan [mic] بێژە نەکراو
 • Málij تۆمارکردنی گۆکردنی Málij [mic] بێژە نەکراو
 • Malklit تۆمارکردنی گۆکردنی Malklit [mic] بێژە نەکراو
 • Maltí تۆمارکردنی گۆکردنی Maltí [mic] بێژە نەکراو
 • Marieja تۆمارکردنی گۆکردنی Marieja [aae] بێژە نەکراو
 • Marjucë تۆمارکردنی گۆکردنی Marjucë [aae] بێژە نەکراو
 • Masinë تۆمارکردنی گۆکردنی Masinë [aae] بێژە نەکراو
 • Másl تۆمارکردنی گۆکردنی Másl [mic] بێژە نەکراو
 • Matlen تۆمارکردنی گۆکردنی Matlen [mic] بێژە نەکراو
 • Mattio تۆمارکردنی گۆکردنی Mattio [mic] بێژە نەکراو
 • Mbandi تۆمارکردنی گۆکردنی Mbandi [kmb] بێژە نەکراو
 • Misél تۆمارکردنی گۆکردنی Misél [mic] بێژە نەکراو
 • Mukumbu تۆمارکردنی گۆکردنی Mukumbu [kmb] بێژە نەکراو
 • Nahomie تۆمارکردنی گۆکردنی Nahomie [en] بێژە نەکراو
 • Nastasí تۆمارکردنی گۆکردنی Nastasí [mic] بێژە نەکراو
 • Ndon تۆمارکردنی گۆکردنی Ndon [aae] بێژە نەکراو
 • Ndrica تۆمارکردنی گۆکردنی Ndrica [aae] بێژە نەکراو
 • Núwl تۆمارکردنی گۆکردنی Núwl [mic] بێژە نەکراو
 • Nxhiku تۆمارکردنی گۆکردنی Nxhiku [aae] بێژە نەکراو
 • Nxholliqe تۆمارکردنی گۆکردنی Nxholliqe [aae] بێژە نەکراو
 • Oselich تۆمارکردنی گۆکردنی Oselich [fy] بێژە نەکراو
 • Paqsíma تۆمارکردنی گۆکردنی Paqsíma [mic] بێژە نەکراو
 • Pasamai تۆمارکردنی گۆکردنی Pasamai [mic] بێژە نەکراو
 • Pelónik تۆمارکردنی گۆکردنی Pelónik [mic] بێژە نەکراو
 • Piél تۆمارکردنی گۆکردنی Piél [mic] بێژە نەکراو
 • Piktol تۆمارکردنی گۆکردنی Piktol [mic] بێژە نەکراو
 • Pilip تۆمارکردنی گۆکردنی Pilip [mic] بێژە نەکراو
 • Pilsit تۆمارکردنی گۆکردنی Pilsit [mic] بێژە نەکراو
 • Plansué تۆمارکردنی گۆکردنی Plansué [mic] بێژە نەکراو
 • Plansues تۆمارکردنی گۆکردنی Plansues [mic] بێژە نەکراو
 • Plnál تۆمارکردنی گۆکردنی Plnál [mic] بێژە نەکراو
 • Ritwiza تۆمارکردنی گۆکردنی Ritwiza [hi] بێژە نەکراو
 • Roerd تۆمارکردنی گۆکردنی Roerd [fy] بێژە نەکراو
 • Roluf تۆمارکردنی گۆکردنی Roluf [fy] بێژە نەکراو
 • Sák تۆمارکردنی گۆکردنی Sák [mic] بێژە نەکراو
 • Sakalin تۆمارکردنی گۆکردنی Sakalin [mic] بێژە نەکراو
 • Sallja تۆمارکردنی گۆکردنی Sallja [aae] بێژە نەکراو
 • Sállot تۆمارکردنی گۆکردنی Sállot [mic] بێژە نەکراو
 • Sán تۆمارکردنی گۆکردنی Sán [mic] بێژە نەکراو
 • Sanet تۆمارکردنی گۆکردنی Sanet [mic] بێژە نەکراو
 • Sánteles تۆمارکردنی گۆکردنی Sánteles [mic] بێژە نەکراو
 • Scheiberné تۆمارکردنی گۆکردنی Scheiberné [hu] بێژە نەکراو
 • Sem'kíup تۆمارکردنی گۆکردنی Sem'kíup [mic] بێژە نەکراو
 • Shaverë تۆمارکردنی گۆکردنی Shaverë [aae] بێژە نەکراو
 • Silipai تۆمارکردنی گۆکردنی Silipai [mic] بێژە نەکراو
 • Sinkiaq تۆمارکردنی گۆکردنی Sinkiaq [mic] بێژە نەکراو
 • Sisíl تۆمارکردنی گۆکردنی Sisíl [mic] بێژە نەکراو
 • Sósep تۆمارکردنی گۆکردنی Sósep [mic] بێژە نەکراو
 • Sósipín تۆمارکردنی گۆکردنی Sósipín [mic] بێژە نەکراو
 • Súlíán تۆمارکردنی گۆکردنی Súlíán [mic] بێژە نەکراو
 • Súsán تۆمارکردنی گۆکردنی Súsán [mic] بێژە نەکراو