هاوپۆل:

falsi amici Spagnolo

ڕاستاندنی falsi amici Spagnolo گۆکردنەکان

 • cero گۆکردنی cero [es]
 • burro گۆکردنی burro [es]
 • porte گۆکردنی porte [fr]
 • Lego گۆکردنی Lego [en]
 • Ombre گۆکردنی Ombre [fr]
 • rape گۆکردنی rape [en]
 • lobo گۆکردنی lobo [gl]
 • acero گۆکردنی acero [es]
 • pasto گۆکردنی pasto [es]
 • figlia گۆکردنی figlia [it]
 • morsa گۆکردنی morsa [it]
 • gamba گۆکردنی gamba [it]
 • poste گۆکردنی poste [es]
 • caldo گۆکردنی caldo [it]
 • fracasso گۆکردنی fracasso [it]
 • lupa گۆکردنی lupa [fi]
 • persa گۆکردنی persa [pt]
 • osso گۆکردنی osso [it]
 • tasca گۆکردنی tasca [it]
 • gota گۆکردنی gota [es]
 • leve گۆکردنی leve [da]
 • avvenire گۆکردنی avvenire [it]
 • seta گۆکردنی seta [it]
 • viale گۆکردنی viale [it]
 • preso گۆکردنی preso [it]
 • tenda گۆکردنی tenda [it]
 • guardare گۆکردنی guardare [it]
 • grama گۆکردنی grama [it]
 • garza گۆکردنی garza [es]
 • orbe گۆکردنی orbe [es]
 • testimonio گۆکردنی testimonio [es]
 • tuttavia گۆکردنی tuttavia [it]
 • posata گۆکردنی posata [it]
 • pisciata گۆکردنی pisciata [it]
 • Arto گۆکردنی Arto [eu]
 • nata گۆکردنی nata [it]
 • cicala گۆکردنی cicala [it]
 • tagliare گۆکردنی tagliare [it]
 • reclamo گۆکردنی reclamo [it]
 • vado گۆکردنی vado [es]
 • autista گۆکردنی autista [it]
 • lodo گۆکردنی lodo [es]
 • ratto گۆکردنی ratto [it]
 • compresa گۆکردنی compresa [it]
 • feccia گۆکردنی feccia [it]
 • salire گۆکردنی salire [it]
 • effettivamente گۆکردنی effettivamente [it]
 • arriva گۆکردنی arriva [it]
 • fallo گۆکردنی fallo [la]
 • pulito گۆکردنی pulito [it]
 • asola گۆکردنی asola [it]
 • grato گۆکردنی grato [pt]
 • sarta گۆکردنی sarta [it]
 • presupposto گۆکردنی presupposto [it]
 • battuta گۆکردنی battuta [it]
 • mantello گۆکردنی mantello [it]
 • subire گۆکردنی subire [it]
 • vasca گۆکردنی vasca [it]
 • lepre گۆکردنی lepre [it]
 • patito گۆکردنی patito [it]
 • sposare گۆکردنی sposare [it]
 • mirare گۆکردنی mirare [it]
 • guarita گۆکردنی guarita [it]
 • tappa گۆکردنی tappa [sv]
 • cacio گۆکردنی cacio [it]
 • reparto گۆکردنی reparto [it]
 • montone گۆکردنی montone [it]
 • rifare گۆکردنی rifare [it]
 • accomodato گۆکردنی accomodato [it]
 • blandire گۆکردنی blandire [it]
 • affamato گۆکردنی affamato [it]
 • levare گۆکردنی levare [it]
 • allargare گۆکردنی allargare [it]
 • baratto گۆکردنی baratto [it]
 • affanno گۆکردنی affanno [it]
 • doppiare گۆکردنی doppiare [it]
 • sommare گۆکردنی sommare [it]
 • accudire گۆکردنی accudire [it]
 • occorrere گۆکردنی occorrere [it]
 • cavallerizza گۆکردنی cavallerizza [it]
 • panfilo گۆکردنی panfilo [it]
 • attraccare گۆکردنی attraccare [it]
 • concorrenza گۆکردنی concorrenza [it]
 • manata گۆکردنی manata [it]
 • dispari گۆکردنی dispari [it]
 • guadagna گۆکردنی guadagna [it]
 • patentato گۆکردنی patentato [it]
 • gentilizio گۆکردنی gentilizio [it]
 • proporzionare گۆکردنی proporzionare [it]
 • procurare گۆکردنی procurare [it]
 • testimone گۆکردنی testimone [it]
 • sembrare گۆکردنی sembrare [it]
 • cavalla گۆکردنی cavalla [it]
 • precedenza گۆکردنی precedenza [it]
 • tendone گۆکردنی tendone [it]
 • dentiera گۆکردنی dentiera [it]
 • accertare گۆکردنی accertare [it]
 • agguantare گۆکردنی agguantare [it]
 • rotolo گۆکردنی rotolo [it]
 • mancia گۆکردنی mancia [it]