هاوپۆل:

English

ڕاستاندنی English گۆکردنەکان

 • Frances de la Tour تۆمارکردنی گۆکردنی Frances de la Tour [en] بێژە نەکراو
 • tatoa تۆمارکردنی گۆکردنی tatoa [mi] بێژە نەکراو
 • amition تۆمارکردنی گۆکردنی amition [abq] بێژە نەکراو
 • Callum Turner تۆمارکردنی گۆکردنی Callum Turner [en] بێژە نەکراو
 • Charles Thackrah تۆمارکردنی گۆکردنی Charles Thackrah [en] بێژە نەکراو
 • aNOHA تۆمارکردنی گۆکردنی aNOHA [mi] بێژە نەکراو
 • Nemone تۆمارکردنی گۆکردنی Nemone [en] بێژە نەکراو
 • Zaraah Abrahams تۆمارکردنی گۆکردنی Zaraah Abrahams [en] بێژە نەکراو
 • Seorus تۆمارکردنی گۆکردنی Seorus [gd] بێژە نەکراو
 • atawhai تۆمارکردنی گۆکردنی atawhai [mi] بێژە نەکراو
 • tahitanga تۆمارکردنی گۆکردنی tahitanga [mi] بێژە نەکراو
 • ariki تۆمارکردنی گۆکردنی ariki [mi | rap] بێژە نەکراو
 • Geoffrey Willans تۆمارکردنی گۆکردنی Geoffrey Willans [en] بێژە نەکراو
 • ମଇଁଷି تۆمارکردنی گۆکردنی ମଇଁଷି [or] بێژە نەکراو
 • Iehushua تۆمارکردنی گۆکردنی Iehushua [he] بێژە نەکراو
 • Jamakabi تۆمارکردنی گۆکردنی Jamakabi [en] بێژە نەکراو
 • Sir Thomas Mauleverer تۆمارکردنی گۆکردنی Sir Thomas Mauleverer [en] بێژە نەکراو
 • Luke Vibert تۆمارکردنی گۆکردنی Luke Vibert [en] بێژە نەکراو