هاوپۆل:

England

ڕاستاندنی England گۆکردنەکان

 • Egloshal تۆمارکردنی گۆکردنی Egloshal [kw] بێژە نەکراو
 • Gedney تۆمارکردنی گۆکردنی Gedney [en | es] بێژە نەکراو
 • Gwynnwalow تۆمارکردنی گۆکردنی Gwynnwalow [kw] بێژە نەکراو
 • Henri Lansbury تۆمارکردنی گۆکردنی Henri Lansbury [en] بێژە نەکراو
 • Hoole تۆمارکردنی گۆکردنی Hoole [en] بێژە نەکراو
 • Ingila تۆمارکردنی گۆکردنی Ingila [ha] بێژە نەکراو
 • Isle of Axholme تۆمارکردنی گۆکردنی Isle of Axholme [en] بێژە نەکراو
 • Karardhek تۆمارکردنی گۆکردنی Karardhek [kw] بێژە نەکراو
 • Kassam Stadium تۆمارکردنی گۆکردنی Kassam Stadium [en] بێژە نەکراو
 • Keynwynn تۆمارکردنی گۆکردنی Keynwynn [kw] بێژە نەکراو
 • Kyel Reid تۆمارکردنی گۆکردنی Kyel Reid [en] بێژە نەکراو
 • Lannwydhek تۆمارکردنی گۆکردنی Lannwydhek [kw] بێژە نەکراو
 • Lansulien تۆمارکردنی گۆکردنی Lansulien [kw] بێژە نەکراو
 • Lanviok تۆمارکردنی گۆکردنی Lanviok [kw] بێژە نەکراو
 • Lanwenep تۆمارکردنی گۆکردنی Lanwenep [kw] بێژە نەکراو
 • Loegria تۆمارکردنی گۆکردنی Loegria [cy] بێژە نەکراو
 • Logris تۆمارکردنی گۆکردنی Logris [cy] بێژە نەکراو
 • Lostwydhyel تۆمارکردنی گۆکردنی Lostwydhyel [kw] بێژە نەکراو
 • Savernake تۆمارکردنی گۆکردنی Savernake [en] بێژە نەکراو
 • Shuthonger تۆمارکردنی گۆکردنی Shuthonger [en] بێژە نەکراو
 • Stainton تۆمارکردنی گۆکردنی Stainton [en] بێژە نەکراو
 • Swaby تۆمارکردنی گۆکردنی Swaby [en] بێژە نەکراو
 • Tangmere تۆمارکردنی گۆکردنی Tangmere [en] بێژە نەکراو
 • Wanborough تۆمارکردنی گۆکردنی Wanborough [en] بێژە نەکراو