هاوپۆل:

commonly mispronounced words

ڕاستاندنی commonly mispronounced words گۆکردنەکان

 • debut گۆکردنی debut [en]
 • mischievous گۆکردنی mischievous [en]
 • arctic گۆکردنی arctic [en]
 • accessory گۆکردنی accessory [en]
 • succeed گۆکردنی succeed [en]
 • Babel گۆکردنی Babel [en]
 • patriot گۆکردنی patriot [en]
 • usage گۆکردنی usage [en]
 • Taurus گۆکردنی Taurus [en]
 • rodeo گۆکردنی rodeo [en]
 • senile گۆکردنی senile [en]
 • Gaelic گۆکردنی Gaelic [en]
 • balsamic گۆکردنی balsamic [en]
 • rabid گۆکردنی rabid [en]
 • gymnast گۆکردنی gymnast [en]
 • chamois گۆکردنی chamois [en]
 • vaccinate گۆکردنی vaccinate [en]
 • ecstatic گۆکردنی ecstatic [en]
 • Bacchus گۆکردنی Bacchus [en]
 • Moray گۆکردنی Moray [sco]
 • indict گۆکردنی indict [en]
 • wassail گۆکردنی wassail [en]
 • reparable گۆکردنی reparable [en]
 • jewels گۆکردنی jewels [en]
 • chauvinism گۆکردنی chauvinism [en]
 • drowned گۆکردنی drowned [en]
 • conservatism گۆکردنی conservatism [en]
 • mischievousness گۆکردنی mischievousness [en]
 • zydeco گۆکردنی zydeco [en]