هاوپۆل:

chemical element

ڕاستاندنی chemical element گۆکردنەکان

 • Kükürt گۆکردنی Kükürt [tr]
 • itriyum گۆکردنی itriyum [tr]
 • франсий تۆمارکردنی گۆکردنی франсий [tg] بێژە نەکراو
 • ҳассий تۆمارکردنی گۆکردنی ҳассий [tg] بێژە نەکراو
 • ҳидроген تۆمارکردنی گۆکردنی ҳидроген [tg] بێژە نەکراو
 • қалъагӣ تۆمارکردنی گۆکردنی қалъагӣ [tg] بێژە نەکراو
 • серий گۆکردنی серий [chm]
 • сезий تۆمارکردنی گۆکردنی сезий [tg] بێژە نەکراو
 • сурб تۆمارکردنی گۆکردنی сурб [tg] بێژە نەکراو
 • симоб تۆمارکردنی گۆکردنی симоб [tg] بێژە نەکراو
 • руҳ تۆمارکردنی گۆکردنی руҳ [tg] بێژە نەکراو
 • сирконий تۆمارکردنی گۆکردنی сирконий [tg] بێژە نەکراو
 • тилло تۆمارکردنی گۆکردنی тилло [tg] بێژە نەکراو
 • технетсий تۆمارکردنی گۆکردنی технетсий [tg] بێژە نەکراو
 • стронсий تۆمارکردنی گۆکردنی стронсий [tg] بێژە نەکراو
 • силитсий تۆمارکردنی گۆکردنی силитсий [tg] بێژە نەکراو
 • оҳан تۆمارکردنی گۆکردنی оҳан [tg] بێژە نەکراو
 • оксиген گۆکردنی оксиген [ru]
 • нитроген تۆمارکردنی گۆکردنی нитроген [tg] بێژە نەکراو
 • нуқра تۆمارکردنی گۆکردنی нуқра [tg] بێژە نەکراو
 • карбон گۆکردنی карбон [ru]
 • мис گۆکردنی мис [uk]
 • америтсий تۆمارکردنی گۆکردنی америтсий [tg] بێژە نەکراو
 • väte گۆکردنی väte [sv]
 • syre گۆکردنی syre [no]
 • vanadin گۆکردنی vanadin [sv]
 • tenn گۆکردنی tenn [br]
 • svavel گۆکردنی svavel [sv]
 • koppar گۆکردنی koppar [sv]
 • järn گۆکردنی järn [sv]
 • kväve گۆکردنی kväve [sv]
 • kvicksilver گۆکردنی kvicksilver [sv]
 • stibi گۆکردنی stibi [de]
 • skandi گۆکردنی skandi [eo]
 • zinki گۆکردنی zinki [sw]
 • stronti گۆکردنی stronti [sw]
 • stani گۆکردنی stani [sw]
 • rutheni گۆکردنی rutheni [sw]
 • yitebi گۆکردنی yitebi [sw]
 • sizi گۆکردنی sizi [tr]
 • thuri گۆکردنی thuri [sw]
 • zirikoni گۆکردنی zirikoni [sw]
 • bati گۆکردنی bati [eo]
 • thori گۆکردنی thori [sw]
 • yitri گۆکردنی yitri [sw]
 • silikoni گۆکردنی silikoni [sw]
 • taribi گۆکردنی taribi [sw]
 • kibiriti گۆکردنی kibiriti [sw]
 • sulfuri گۆکردنی sulfuri [sw]
 • tekineti گۆکردنی tekineti [sw]
 • nikeli تۆمارکردنی گۆکردنی nikeli [tw] بێژە نەکراو
 • Platini گۆکردنی Platini [fr]
 • risasi گۆکردنی risasi [sw]
 • luteti گۆکردنی luteti [sw]
 • nitrojeni گۆکردنی nitrojeni [sw]
 • oksijeni گۆکردنی oksijeni [sw]
 • lanthani گۆکردنی lanthani [sw]
 • radoni گۆکردنی radoni [sw]
 • plumbi گۆکردنی plumbi [la]
 • lawirensi گۆکردنی lawirensi [sw]
 • manganisi گۆکردنی manganisi [sw]
 • kupri گۆکردنی kupri [sw]
 • nahasi گۆکردنی nahasi [eu]
 • Kalisi گۆکردنی Kalisi [sw]
 • Klorini گۆکردنی Klorini [sw]
 • Kriptoni گۆکردنی Kriptoni [sw]
 • Kalifoni گۆکردنی Kalifoni [sw]
 • Boroni گۆکردنی Boroni [sw]
 • Iodini گۆکردنی Iodini [sw]
 • Kadimi گۆکردنی Kadimi [sw]
 • Fransi گۆکردنی Fransi [sw]
 • Hidrojeni گۆکردنی Hidrojeni [sw]
 • feri گۆکردنی feri [pt]
 • Zaibaki گۆکردنی Zaibaki [sw]
 • Aidini گۆکردنی Aidini [sw]
 • Gerimani گۆکردنی Gerimani [sw]
 • Florini گۆکردنی Florini [sw]
 • Homi گۆکردنی Homi [sw]
 • Hidrajiri گۆکردنی Hidrajiri [sw]
 • Bismuthi گۆکردنی Bismuthi [sw]
 • Chuma گۆکردنی Chuma [qu]
 • Dhahabu گۆکردنی Dhahabu [sw]
 • Astatini گۆکردنی Astatini [sw]
 • Aktini گۆکردنی Aktini [sw]
 • auri گۆکردنی auri [fi]
 • Aseniki گۆکردنی Aseniki [sw]
 • Ameriki گۆکردنی Ameriki [sw]
 • koroskotriki تۆمارکردنی گۆکردنی koroskotriki [srn] بێژە نەکراو
 • kwiki تۆمارکردنی گۆکردنی kwiki [srn] بێژە نەکراو
 • kupru تۆمارکردنی گۆکردنی kupru [srn] بێژە نەکراو
 • gowtu تۆمارکردنی گۆکردنی gowtu [srn] بێژە نەکراو
 • sungu گۆکردنی sungu [tr]
 • kabasino تۆمارکردنی گۆکردنی kabasino [srn] بێژە نەکراو
 • isri گۆکردنی isri [srn]
 • srivru تۆمارکردنی گۆکردنی srivru [srn] بێژە نەکراو
 • protactínio گۆکردنی protactínio [pt]
 • wolframio گۆکردنی wolframio [it]
 • Lawrencio گۆکردنی Lawrencio [es]
 • hierro گۆکردنی hierro [es]
 • svinec گۆکردنی svinec [sl]