هاوپۆل:

buddhism

ڕاستاندنی buddhism گۆکردنەکان

 • 沙弥 [さみ] گۆکردنی 沙弥 [さみ] [ja]
 • nhân ái گۆکردنی nhân ái [vi]
 • buông xả گۆکردنی buông xả [vi]
 • tỳ kheo گۆکردنی tỳ kheo [vi]
 • bốn chân lý cao thượng گۆکردنی bốn chân lý cao thượng [vi]
 • chánh thân گۆکردنی chánh thân [vi]
 • 凡僧 [ぼんぞう] گۆکردنی 凡僧 [ぼんぞう] [ja]
 • chánh tinh tấn گۆکردنی chánh tinh tấn [vi]
 • буддовость گۆکردنی буддовость [ru]
 • chánh ý گۆکردنی chánh ý [vi]
 • Chörten گۆکردنی Chörten [de]
 • suy nghĩ chân chính گۆکردنی suy nghĩ chân chính [vi]
 • chánh nghiệp گۆکردنی chánh nghiệp [vi]
 • đời sống chân chính گۆکردنی đời sống chân chính [vi]
 • hành động chân chính گۆکردنی hành động chân chính [vi]
 • 印順 گۆکردنی 印順 [zh]
 • lời nói chân chính گۆکردنی lời nói chân chính [vi]
 • chánh khẩu گۆکردنی chánh khẩu [vi]
 • lối sống chân chính گۆکردنی lối sống chân chính [vi]
 • 優婆塞 [うばそく] گۆکردنی 優婆塞 [うばそく] [ja]
 • 頓悟 [とんご] گۆکردنی 頓悟 [とんご] [ja]
 • chánh mạng گۆکردنی chánh mạng [vi]
 • đạo tám phần cao thượng گۆکردنی đạo tám phần cao thượng [vi]
 • chánh ngữ گۆکردنی chánh ngữ [vi]
 • nirmanakaya تۆمارکردنی گۆکردنی nirmanakaya [hi] بێژە نەکراو
 • ཟླ་བ་གྲགས་པ་ تۆمارکردنی گۆکردنی ཟླ་བ་གྲགས་པ་ [bo] بێژە نەکراو
 • Hinayana تۆمارکردنی گۆکردنی Hinayana [en | sa] بێژە نەکراو
 • Mrgadava تۆمارکردنی گۆکردنی Mrgadava [sa] بێژە نەکراو
 • śrāmaṇera تۆمارکردنی گۆکردنی śrāmaṇera [sa] بێژە نەکراو
 • ชาติหน้า تۆمارکردنی گۆکردنی ชาติหน้า [th] بێژە نەکراو
 • Mrigadava تۆمارکردنی گۆکردنی Mrigadava [sa] بێژە نەکراو
 • Benares تۆمارکردنی گۆکردنی Benares [bh | hi] بێژە نەکراو
 • Murdhajaraja تۆمارکردنی گۆکردنی Murdhajaraja [sa] بێژە نەکراو
 • Vimalakirti تۆمارکردنی گۆکردنی Vimalakirti [sa] بێژە نەکراو
 • Тathtigatagarbha تۆمارکردنی گۆکردنی Тathtigatagarbha [sa] بێژە نەکراو
 • บวช تۆمارکردنی گۆکردنی บวช [th] بێژە نەکراو
 • บาป تۆمارکردنی گۆکردنی บาป [th] بێژە نەکراو
 • sansara تۆمارکردنی گۆکردنی sansara [en] بێژە نەکراو
 • พรรษา تۆمارکردنی گۆکردنی พรรษา [th] بێژە نەکراو
 • Sarviistivada تۆمارکردنی گۆکردنی Sarviistivada [sa] بێژە نەکراو
 • Trāyastriṃśa تۆمارکردنی گۆکردنی Trāyastriṃśa [sa] بێژە نەکراو
 • Tusita تۆمارکردنی گۆکردنی Tusita [en] بێژە نەکراو
 • Saddharma Punkarika تۆمارکردنی گۆکردنی Saddharma Punkarika [sa] بێژە نەکراو
 • विमलकीर्ति تۆمارکردنی گۆکردنی विमलकीर्ति [sa] بێژە نەکراو