هاوپۆل:

buddhism

ڕاستاندنی buddhism گۆکردنەکان

 • U On Pe تۆمارکردنی گۆکردنی U On Pe [my] بێژە نەکراو
 • 畜生 گۆکردنی 畜生 [ja]
 • Saṃsāra گۆکردنی Saṃsāra [pi]
 • буддовость گۆکردنی буддовость [ru]
 • Dharmaschützer گۆکردنی Dharmaschützer [de]
 • Trülku گۆکردنی Trülku [de]
 • Chörten گۆکردنی Chörten [de]
 • 問い上げ(といあげ) گۆکردنی 問い上げ(といあげ) [ja]
 • nirvana گۆکردنی nirvana [en]
 • bodhicitta گۆکردنی bodhicitta [sa]
 • phật giáo گۆکردنی phật giáo [vi]
 • Phật گۆکردنی Phật [vi]
 • pháp گۆکردنی pháp [vi]
 • Tăng گۆکردنی Tăng [vi]
 • Kinh Phật گۆکردنی Kinh Phật [vi]
 • Từ Bi گۆکردنی Từ Bi [vi]
 • Nhân Từ گۆکردنی Nhân Từ [vi]
 • nhân ái گۆکردنی nhân ái [vi]
 • an lòng گۆکردنی an lòng [vi]
 • giới hạnh گۆکردنی giới hạnh [vi]
 • thiền na گۆکردنی thiền na [vi]
 • tĩnh lặng گۆکردنی tĩnh lặng [vi]
 • điềm tĩnh گۆکردنی điềm tĩnh [vi]
 • thông cảm گۆکردنی thông cảm [vi]
 • đồng cảm گۆکردنی đồng cảm [vi]
 • định گۆکردنی định [vi]
 • công đức گۆکردنی công đức [vi]
 • Phật học گۆکردنی Phật học [vi]
 • trí tuệ گۆکردنی trí tuệ [vi]
 • kiến thức گۆکردنی kiến thức [vi]
 • duyên nghiệp گۆکردنی duyên nghiệp [vi]
 • luật nhân quả گۆکردنی luật nhân quả [vi]
 • tỳ kheo گۆکردنی tỳ kheo [vi]
 • tỳ kheo ni گۆکردنی tỳ kheo ni [vi]
 • nhà sư گۆکردنی nhà sư [vi]
 • xuất gia گۆکردنی xuất gia [vi]
 • buông xả گۆکردنی buông xả [vi]
 • bám víu گۆکردنی bám víu [vi]
 • níu kéo گۆکردنی níu kéo [vi]
 • tự hào گۆکردنی tự hào [vi]
 • tự cao گۆکردنی tự cao [vi]
 • bản ngã گۆکردنی bản ngã [vi]
 • bốn chân lý cao thượng گۆکردنی bốn chân lý cao thượng [vi]
 • tứ diệu đế گۆکردنی tứ diệu đế [vi]
 • đạo tám phần cao thượng گۆکردنی đạo tám phần cao thượng [vi]
 • bát chánh đạo گۆکردنی bát chánh đạo [vi]
 • hiểu biết chân chính گۆکردنی hiểu biết chân chính [vi]
 • chánh kiến گۆکردنی chánh kiến [vi]
 • suy nghĩ chân chính گۆکردنی suy nghĩ chân chính [vi]
 • chánh ý گۆکردنی chánh ý [vi]
 • chánh tư duy گۆکردنی chánh tư duy [vi]
 • lời nói chân chính گۆکردنی lời nói chân chính [vi]
 • chánh khẩu گۆکردنی chánh khẩu [vi]
 • chánh ngữ گۆکردنی chánh ngữ [vi]
 • hành động chân chính گۆکردنی hành động chân chính [vi]
 • chánh thân گۆکردنی chánh thân [vi]
 • chánh nghiệp گۆکردنی chánh nghiệp [vi]
 • lối sống chân chính گۆکردنی lối sống chân chính [vi]
 • chánh mạng گۆکردنی chánh mạng [vi]
 • đời sống chân chính گۆکردنی đời sống chân chính [vi]
 • nỗ lực chân chính گۆکردنی nỗ lực chân chính [vi]
 • chánh tinh tấn گۆکردنی chánh tinh tấn [vi]
 • ý thức niệm chân chính گۆکردنی ý thức niệm chân chính [vi]
 • chánh niệm گۆکردنی chánh niệm [vi]
 • tâm định chân chính گۆکردنی tâm định chân chính [vi]
 • chánh định گۆکردنی chánh định [vi]
 • Budastachd گۆکردنی Budastachd [gd]
 • Hinayana تۆمارکردنی گۆکردنی Hinayana [en | sa] بێژە نەکراو
 • sansara تۆمارکردنی گۆکردنی sansara [en] بێژە نەکراو
 • bardo گۆکردنی bardo [es]
 • buddhister گۆکردنی buddhister [sv]
 • Buddhisten گۆکردنی Buddhisten [de]
 • Trāyastriṃśa تۆمارکردنی گۆکردنی Trāyastriṃśa [sa] بێژە نەکراو
 • ཟླ་བ་གྲགས་པ་ تۆمارکردنی گۆکردنی ཟླ་བ་གྲགས་པ་ [bo] بێژە نەکراو
 • विमलकीर्ति تۆمارکردنی گۆکردنی विमलकीर्ति [sa] بێژە نەکراو
 • sakra گۆکردنی sakra [cs]
 • Tusita تۆمارکردنی گۆکردنی Tusita [en] بێژە نەکراو
 • Murdhajaraja تۆمارکردنی گۆکردنی Murdhajaraja [sa] بێژە نەکراو
 • Тathtigatagarbha تۆمارکردنی گۆکردنی Тathtigatagarbha [sa] بێژە نەکراو
 • Sarviistivada تۆمارکردنی گۆکردنی Sarviistivada [sa] بێژە نەکراو
 • Vimalakirti تۆمارکردنی گۆکردنی Vimalakirti [sa] بێژە نەکراو
 • พรรษา تۆمارکردنی گۆکردنی พรรษา [th] بێژە نەکراو
 • บาป تۆمارکردنی گۆکردنی บาป [th] بێژە نەکراو
 • บวช تۆمارکردنی گۆکردنی บวช [th] بێژە نەکراو
 • ชาติหน้า تۆمارکردنی گۆکردنی ชาติหน้า [th] بێژە نەکراو
 • 印順 گۆکردنی 印順 [zh]
 • yogacara گۆکردنی yogacara [sa]
 • Bodhiññāṇa گۆکردنی Bodhiññāṇa [pi]
 • Anālayo گۆکردنی Anālayo [pi]
 • caṅki گۆکردنی caṅki [pi]
 • anattā گۆکردنی anattā [pi]
 • Theravāda گۆکردنی Theravāda [pi]
 • Vesak گۆکردنی Vesak [si]
 • pañca śīlāni گۆکردنی pañca śīlāni [sa]
 • pañcaśīlāni گۆکردنی pañcaśīlāni [sa]
 • พุทธศาสนา گۆکردنی พุทธศาสนา [th]
 • Borobudur گۆکردنی Borobudur [ind]
 • Benares تۆمارکردنی گۆکردنی Benares [bh | hi] بێژە نەکراو
 • Mrigadava تۆمارکردنی گۆکردنی Mrigadava [sa] بێژە نەکراو
 • Mara گۆکردنی Mara [ca]