هاوپۆل:

british accent

ڕاستاندنی british accent گۆکردنەکان

 • box گۆکردنی box [en]
 • faux pas گۆکردنی faux pas [en]
 • foie gras گۆکردنی foie gras [fr]
 • pot گۆکردنی pot [en]
 • take گۆکردنی take [en]
 • head گۆکردنی head [en]
 • Roma گۆکردنی Roma [la]
 • police گۆکردنی police [en]
 • argument گۆکردنی argument [en]
 • to گۆکردنی to [en]
 • issue گۆکردنی issue [en]
 • be گۆکردنی be [en]
 • mare گۆکردنی mare [en]
 • purse گۆکردنی purse [en]
 • cry گۆکردنی cry [en]
 • leak گۆکردنی leak [en]
 • cap گۆکردنی cap [en]
 • width گۆکردنی width [en]
 • suitable گۆکردنی suitable [en]
 • nail گۆکردنی nail [en]
 • prescription گۆکردنی prescription [en]
 • Santa Claus گۆکردنی Santa Claus [en]
 • kidney گۆکردنی kidney [en]
 • elf گۆکردنی elf [de]
 • provide گۆکردنی provide [en]
 • bud گۆکردنی bud [en]
 • schnitzel گۆکردنی schnitzel [de]
 • shelves گۆکردنی shelves [en]
 • mere گۆکردنی mere [en]
 • tag گۆکردنی tag [en]
 • expatriate گۆکردنی expatriate [en]
 • heel گۆکردنی heel [en]
 • trial گۆکردنی trial [en]
 • tetanus گۆکردنی tetanus [en]
 • underneath گۆکردنی underneath [en]
 • cautious گۆکردنی cautious [en]
 • whistle گۆکردنی whistle [en]
 • fiddle گۆکردنی fiddle [en]
 • poetry گۆکردنی poetry [en]
 • careful گۆکردنی careful [en]
 • scream گۆکردنی scream [en]
 • tape گۆکردنی tape [en]
 • dragonfly گۆکردنی dragonfly [en]
 • shuffle گۆکردنی shuffle [en]
 • chores گۆکردنی chores [en]
 • grave گۆکردنی grave [en]
 • yell گۆکردنی yell [en]
 • gross گۆکردنی gross [en]
 • jack-o-lantern گۆکردنی jack-o-lantern [en]
 • form گۆکردنی form [en]
 • ache گۆکردنی ache [en]
 • creator گۆکردنی creator [en]
 • vet گۆکردنی vet [en]
 • grasshopper گۆکردنی grasshopper [en]
 • tier گۆکردنی tier [en]
 • indeed گۆکردنی indeed [en]
 • dishwasher گۆکردنی dishwasher [en]
 • retire گۆکردنی retire [en]
 • establish گۆکردنی establish [en]
 • rosé گۆکردنی rosé [en]
 • log گۆکردنی log [en]
 • punctuation گۆکردنی punctuation [en]
 • waitress گۆکردنی waitress [en]
 • where there’s a will, there’s a way گۆکردنی where there’s a will, there’s a way [en]
 • sociable گۆکردنی sociable [en]
 • rip گۆکردنی rip [en]
 • accountability گۆکردنی accountability [en]
 • first of all گۆکردنی first of all [en]
 • toad گۆکردنی toad [en]
 • brass گۆکردنی brass [en]
 • likewise گۆکردنی likewise [en]
 • prominent گۆکردنی prominent [en]
 • hacker گۆکردنی hacker [en]
 • obstacle گۆکردنی obstacle [en]
 • evidence گۆکردنی evidence [en]
 • puddle گۆکردنی puddle [en]
 • asphalt گۆکردنی asphalt [en]
 • debate گۆکردنی debate [en]
 • chemical گۆکردنی chemical [en]
 • pencil sharpener گۆکردنی pencil sharpener [en]
 • smoke گۆکردنی smoke [en]
 • write-up گۆکردنی write-up [en]
 • beak گۆکردنی beak [en]
 • leader گۆکردنی leader [en]
 • pulses گۆکردنی pulses [en]
 • vote گۆکردنی vote [en]
 • ox گۆکردنی ox [en]
 • rummage گۆکردنی rummage [en]
 • tool گۆکردنی tool [en]
 • illegal گۆکردنی illegal [en]
 • announcement گۆکردنی announcement [en]
 • bond گۆکردنی bond [en]
 • lungs گۆکردنی lungs [en]
 • disdainful گۆکردنی disdainful [en]
 • peas گۆکردنی peas [en]
 • print گۆکردنی print [en]
 • traffic گۆکردنی traffic [en]
 • placard گۆکردنی placard [fr]
 • divide گۆکردنی divide [en]
 • meeting point گۆکردنی meeting point [en]