هاوپۆل:

Belgium

ڕاستاندنی Belgium گۆکردنەکان

 • Li Vå-d'-Xhavane تۆمارکردنی گۆکردنی Li Vå-d'-Xhavane [wa] بێژە نەکراو
 • Libråmont تۆمارکردنی گۆکردنی Libråmont [wa] بێژە نەکراو
 • Lierneu تۆمارکردنی گۆکردنی Lierneu [wa] بێژە نەکراو
 • Longliè تۆمارکردنی گۆکردنی Longliè [wa] بێژە نەکراو
 • Lontchamp-dlé-Bastogne تۆمارکردنی گۆکردنی Lontchamp-dlé-Bastogne [wa] بێژە نەکراو
 • Lonvli تۆمارکردنی گۆکردنی Lonvli [wa] بێژە نەکراو
 • Lovgné تۆمارکردنی گۆکردنی Lovgné [wa] بێژە نەکراو
 • Mafe تۆمارکردنی گۆکردنی Mafe [es | wa] بێژە نەکراو
 • Malåtchî تۆمارکردنی گۆکردنی Malåtchî [wa] بێژە نەکراو
 • Målimpré تۆمارکردنی گۆکردنی Målimpré [wa] بێژە نەکراو
 • Måmdey تۆمارکردنی گۆکردنی Måmdey [wa] بێژە نەکراو
 • Manhé تۆمارکردنی گۆکردنی Manhé [wa] بێژە نەکراو
 • Måtche-el-Fåmene تۆمارکردنی گۆکردنی Måtche-el-Fåmene [wa] بێژە نەکراو
 • Måtlindje تۆمارکردنی گۆکردنی Måtlindje [wa] بێژە نەکراو
 • Meix-devant-Virton تۆمارکردنی گۆکردنی Meix-devant-Virton [fr] بێژە نەکراو
 • Metet تۆمارکردنی گۆکردنی Metet [wa] بێژە نەکراو
 • Mitchroû تۆمارکردنی گۆکردنی Mitchroû [wa] بێژە نەکراو
 • Modåve تۆمارکردنی گۆکردنی Modåve [wa] بێژە نەکراو
 • Moirmont تۆمارکردنی گۆکردنی Moirmont [wa] بێژە نەکراو
 • Monene تۆمارکردنی گۆکردنی Monene [wa] بێژە نەکراو
 • Mouhagne تۆمارکردنی گۆکردنی Mouhagne [wa] بێژە نەکراو
 • Nametche تۆمارکردنی گۆکردنی Nametche [wa] بێژە نەکراو
 • Néfe تۆمارکردنی گۆکردنی Néfe [wa] بێژە نەکراو
 • Neyåw تۆمارکردنی گۆکردنی Neyåw [wa] بێژە نەکراو
 • Noveye-dilé-Bastogne تۆمارکردنی گۆکردنی Noveye-dilé-Bastogne [wa] بێژە نەکراو
 • Nwezeu تۆمارکردنی گۆکردنی Nwezeu [wa] بێژە نەکراو
 • Ôdegne تۆمارکردنی گۆکردنی Ôdegne [wa] بێژە نەکراو
 • Ofagne تۆمارکردنی گۆکردنی Ofagne [wa] بێژە نەکراو
 • Ohè تۆمارکردنی گۆکردنی Ohè [wa] بێژە نەکراو
 • Okir تۆمارکردنی گۆکردنی Okir [wa] بێژە نەکراو
 • Ortô تۆمارکردنی گۆکردنی Ortô [wa] بێژە نەکراو
 • Ôtchamp تۆمارکردنی گۆکردنی Ôtchamp [wa] بێژە نەکراو
 • Oufalijhe تۆمارکردنی گۆکردنی Oufalijhe [wa] بێژە نەکراو
 • Oufet تۆمارکردنی گۆکردنی Oufet [wa] بێژە نەکراو
 • Ougrêye تۆمارکردنی گۆکردنی Ougrêye [wa] بێژە نەکراو
 • Palijhoû تۆمارکردنی گۆکردنی Palijhoû [wa] بێژە نەکراو
 • Perwé تۆمارکردنی گۆکردنی Perwé [wa] بێژە نەکراو
 • Pessou تۆمارکردنی گۆکردنی Pessou [wa] بێژە نەکراو
 • Pitit-Tier تۆمارکردنی گۆکردنی Pitit-Tier [wa] بێژە نەکراو
 • Poleur تۆمارکردنی گۆکردنی Poleur [wa] بێژە نەکراو
 • Pondrome تۆمارکردنی گۆکردنی Pondrome [wa] بێژە نەکراو
 • Poûsseur تۆمارکردنی گۆکردنی Poûsseur [wa] بێژە نەکراو
 • Pûsmadje تۆمارکردنی گۆکردنی Pûsmadje [wa] بێژە نەکراو
 • R(i)cogne تۆمارکردنی گۆکردنی R(i)cogne [wa] بێژە نەکراو
 • Rénne تۆمارکردنی گۆکردنی Rénne [wa] بێژە نەکراو
 • Rimagne تۆمارکردنی گۆکردنی Rimagne [wa] بێژە نەکراو
 • Rindeu تۆمارکردنی گۆکردنی Rindeu [wa] بێژە نەکراو
 • Rotchfoirt تۆمارکردنی گۆکردنی Rotchfoirt [wa] بێژە نەکراو
 • Rotchô تۆمارکردنی گۆکردنی Rotchô [wa] بێژە نەکراو
 • Såcere تۆمارکردنی گۆکردنی Såcere [wa] بێژە نەکراو
 • Samreye تۆمارکردنی گۆکردنی Samreye [wa] بێژە نەکراو
 • Sint-Djuråd تۆمارکردنی گۆکردنی Sint-Djuråd [wa] بێژە نەکراو
 • Sint-Dni-dlé-Bovesse تۆمارکردنی گۆکردنی Sint-Dni-dlé-Bovesse [wa] بێژە نەکراو
 • Sint-Houbert تۆمارکردنی گۆکردنی Sint-Houbert [wa] بێژە نەکراو
 • Sinte-Mareye-Tchevigni تۆمارکردنی گۆکردنی Sinte-Mareye-Tchevigni [wa] بێژە نەکراو
 • Some-Leuze تۆمارکردنی گۆکردنی Some-Leuze [wa] بێژە نەکراو
 • Sorene تۆمارکردنی گۆکردنی Sorene [wa] بێژە نەکراو
 • Sôye تۆمارکردنی گۆکردنی Sôye [wa] بێژە نەکراو
 • Ståvleu تۆمارکردنی گۆکردنی Ståvleu [wa] بێژە نەکراو
 • Strêye تۆمارکردنی گۆکردنی Strêye [wa] بێژە نەکراو
 • Swè تۆمارکردنی گۆکردنی Swè [wa] بێژە نەکراو
 • Tavni تۆمارکردنی گۆکردنی Tavni [wa] بێژە نەکراو
 • Tcherin تۆمارکردنی گۆکردنی Tcherin [wa] بێژە نەکراو
 • Tchevron تۆمارکردنی گۆکردنی Tchevron [wa] بێژە نەکراو
 • Tchôfontinne تۆمارکردنی گۆکردنی Tchôfontinne [wa] بێژە نەکراو
 • Tchonveye تۆمارکردنی گۆکردنی Tchonveye [wa] بێژە نەکراو
 • Tîhondje تۆمارکردنی گۆکردنی Tîhondje [wa] بێژە نەکراو
 • Tileu تۆمارکردنی گۆکردنی Tileu [wa] بێژە نەکراو
 • Timplou تۆمارکردنی گۆکردنی Timplou [wa] بێژە نەکراو
 • Tiniveye تۆمارکردنی گۆکردنی Tiniveye [wa] بێژە نەکراو
 • Tîtindje تۆمارکردنی گۆکردنی Tîtindje [wa] بێژە نەکراو
 • Tiyet تۆمارکردنی گۆکردنی Tiyet [wa] بێژە نەکراو
 • Transene تۆمارکردنی گۆکردنی Transene [wa] بێژە نەکراو
 • Troes-Ponts تۆمارکردنی گۆکردنی Troes-Ponts [wa] بێژە نەکراو
 • Umin تۆمارکردنی گۆکردنی Umin [wa] بێژە نەکراو
 • Uwar تۆمارکردنی گۆکردنی Uwar [wa] بێژە نەکراو
 • Vervî تۆمارکردنی گۆکردنی Vervî [wa] بێژە نەکراو
 • Veskeveye تۆمارکردنی گۆکردنی Veskeveye [wa] بێژە نەکراو
 • Vierziye تۆمارکردنی گۆکردنی Vierziye [wa] بێژە نەکراو
 • Vîveye تۆمارکردنی گۆکردنی Vîveye [wa] بێژە نەکراو
 • Viyè تۆمارکردنی گۆکردنی Viyè [wa] بێژە نەکراو
 • Viyé-l'-Boulet تۆمارکردنی گۆکردنی Viyé-l'-Boulet [wa] بێژە نەکراو
 • Vonneche تۆمارکردنی گۆکردنی Vonneche [wa] بێژە نەکراو
 • Waime تۆمارکردنی گۆکردنی Waime [wa] بێژە نەکراو
 • Wajî تۆمارکردنی گۆکردنی Wajî [wa] بێژە نەکراو
 • Warnin تۆمارکردنی گۆکردنی Warnin [wa] بێژە نەکراو
 • Wårzêye تۆمارکردنی گۆکردنی Wårzêye [wa] بێژە نەکراو
 • Werbômont تۆمارکردنی گۆکردنی Werbômont [wa] بێژە نەکراو
 • Werisse تۆمارکردنی گۆکردنی Werisse [wa] بێژە نەکراو
 • Wônse تۆمارکردنی گۆکردنی Wônse [wa] بێژە نەکراو
 • Xhorisse تۆمارکردنی گۆکردنی Xhorisse [wa] بێژە نەکراو
 • Yåle تۆمارکردنی گۆکردنی Yåle [wa] بێژە نەکراو
 • Yinene تۆمارکردنی گۆکردنی Yinene [wa] بێژە نەکراو