هاوپۆل:

ayat

ڕاستاندنی ayat گۆکردنەکان

 • Maysa گۆکردنی
  Maysa [ilo]
 • Lelong گۆکردنی
  Lelong [fr]
 • ukrad تۆمارکردنی گۆکردنی ukrad [ilo] بێژە نەکراو
 • ubing تۆمارکردنی گۆکردنی ubing [ilo] بێژە نەکراو
 • ubanmo تۆمارکردنی گۆکردنی ubanmo [ilo] بێژە نەکراو
 • tuppolmo تۆمارکردنی گۆکردنی tuppolmo [ilo] بێژە نەکراو
 • tuppol تۆمارکردنی گۆکردنی tuppol [ilo] بێژە نەکراو
 • sapulem تۆمارکردنی گۆکردنی sapulem [ilo] بێژە نەکراو
 • ngipen تۆمارکردنی گۆکردنی ngipen [ilo | pag] بێژە نەکراو
 • nasamsam-it تۆمارکردنی گۆکردنی nasamsam-it [ilo] بێژە نەکراو
 • makasubkar تۆمارکردنی گۆکردنی makasubkar [ilo] بێژە نەکراو
 • agkabaw تۆمارکردنی گۆکردنی agkabaw [ilo] بێژە نەکراو
 • lakay تۆمارکردنی گۆکردنی lakay [ilo] بێژە نەکراو
 • kapada تۆمارکردنی گۆکردنی kapada [ilo] بێژە نەکراو
 • kaingas تۆمارکردنی گۆکردنی kaingas [ilo] بێژە نەکراو
 • hasmin تۆمارکردنی گۆکردنی hasmin [ilo] بێژە نەکراو
 • balo گۆکردنی
  balo [la]
 • apag-ukrad تۆمارکردنی گۆکردنی apag-ukrad [ilo] بێژە نەکراو
 • anansa گۆکردنی
  anansa [ilo]
 • agsapulka تۆمارکردنی گۆکردنی agsapulka [ilo] بێژە نەکراو
 • aglalo تۆمارکردنی گۆکردنی aglalo [ilo] بێژە نەکراو