هاوپۆل:

Arabic chat alphabet

ڕاستاندنی Arabic chat alphabet گۆکردنەکان

 • ele گۆکردنی ele [pt]
 • Ela گۆکردنی Ela [pt]
 • lawn گۆکردنی lawn [en]
 • Ente گۆکردنی Ente [de]
 • Henne گۆکردنی Henne [da]
 • elo گۆکردنی elo [pt]
 • kis گۆکردنی kis [hu]
 • Elna گۆکردنی Elna [fi]
 • elak گۆکردنی elak [sv]
 • Elon گۆکردنی Elon [sv]
 • Elek گۆکردنی Elek [hu]
 • shub گۆکردنی shub [apc]
 • enta گۆکردنی enta [apc]
 • la anno گۆکردنی la anno [apc]
 • ne7tefil گۆکردنی ne7tefil [apc]
 • ktob گۆکردنی ktob [apc]
 • 3atoul گۆکردنی 3atoul [apc]
 • ar2am گۆکردنی ar2am [apc]
 • 3an jadd گۆکردنی 3an jadd [apc]
 • mazbut گۆکردنی mazbut [apc]
 • tnen گۆکردنی tnen [apc]
 • hiyye گۆکردنی hiyye [apc]
 • ne7na گۆکردنی ne7na [apc]
 • ra2em گۆکردنی ra2em [apc]
 • mreyye گۆکردنی mreyye [apc]
 • fiyun گۆکردنی fiyun [apc]
 • huwwe گۆکردنی huwwe [apc]
 • biyye3 گۆکردنی biyye3 [apc]
 • ma7al tyeb گۆکردنی ma7al tyeb [apc]
 • elkon گۆکردنی elkon [apc]
 • temrin گۆکردنی temrin [apc]
 • mhemmin گۆکردنی mhemmin [apc]
 • ento گۆکردنی ento [apc]
 • wa7ad گۆکردنی wa7ad [apc]