هاوپۆل:

Alverbios llugar

ڕاستاندنی Alverbios llugar گۆکردنەکان

 • arriba گۆکردنی arriba [es]
 • allá گۆکردنی allá [es]
 • cerca گۆکردنی cerca [es]
 • atrás گۆکردنی atrás [es]
 • Ende گۆکردنی Ende [de]
 • detrás گۆکردنی detrás [es]
 • fuera گۆکردنی fuera [es]
 • acá گۆکردنی acá [es]
 • enfrente گۆکردنی enfrente [es]
 • acó گۆکردنی acó [gl]
 • enriba گۆکردنی enriba [gl]
 • embaxo گۆکردنی embaxo [ast]
 • alredor گۆکردنی alredor [ast]
 • equí گۆکردنی equí [ast]
 • ondequiera گۆکردنی ondequiera [ast]
 • ellí گۆکردنی ellí [ast]
 • ayuri گۆکردنی ayuri [ast]
 • uquiera گۆکردنی uquiera [ast]
 • allarribón گۆکردنی allarribón [ast]
 • debaxo گۆکردنی debaxo [ast]
 • delantre گۆکردنی delantre [ast]
 • ayundes گۆکردنی ayundes [ast]
 • alantre گۆکردنی alantre [ast]
 • allalantre گۆکردنی allalantre [ast]
 • ayures گۆکردنی ayures [ast]
 • ehí گۆکردنی ehí [ast]
 • dientro گۆکردنی dientro [ast]
 • allalantrón گۆکردنی allalantrón [ast]
 • abaxo گۆکردنی abaxo [ast]
 • alló گۆکردنی alló [ast]
 • metanes گۆکردنی metanes [ast]
 • auquiera گۆکردنی auquiera [ast]