هاوپۆل:

adjectiv

ڕاستاندنی adjectiv گۆکردنەکان

  • tərbijəjn تۆمارکردنی گۆکردنی tərbijəjn [tly] بێژە نەکراو
  • zərbəjn تۆمارکردنی گۆکردنی zərbəjn [tly] بێژە نەکراو
  • ədolətin تۆمارکردنی گۆکردنی ədolətin [tly] بێژە نەکراو