هاوپۆل:

adjectiv

ڕاستاندنی adjectiv گۆکردنەکان

 • xos گۆکردنی xos [tly]
 • ţarist گۆکردنی ţarist [ro]
 • corecţională گۆکردنی corecţională [ro]
 • rangin گۆکردنی rangin [tly]
 • zudo گۆکردنی zudo [tly]
 • porin گۆکردنی porin [tly]
 • elmin گۆکردنی elmin [tly]
 • oxonə گۆکردنی oxonə [tly]
 • vijəvon گۆکردنی vijəvon [tly]
 • bəlujəkot گۆکردنی bəlujəkot [tly]
 • bijonə گۆکردنی bijonə [tly]
 • zardəvəz گۆکردنی zardəvəz [tly]
 • hatərəfin گۆکردنی hatərəfin [tly]
 • baureif گۆکردنی baureif [de]
 • rəvošin گۆکردنی rəvošin [tly]
 • bezor گۆکردنی bezor [tly]
 • rəhmdyl گۆکردنی rəhmdyl [tly]
 • gərəkin گۆکردنی gərəkin [tly]
 • rəhmətin گۆکردنی rəhmətin [tly]
 • syraf گۆکردنی syraf [tly]
 • rəhmin گۆکردنی rəhmin [tly]
 • Okulski گۆکردنی Okulski [pl]
 • sojə گۆکردنی sojə [tly]
 • ozod گۆکردنی ozod [tly]
 • qəsbi گۆکردنی qəsbi [tly]
 • hardənə گۆکردنی hardənə [tly]
 • mərifətin گۆکردنی mərifətin [tly]
 • nozyk گۆکردنی nozyk [tly]
 • rangbərang گۆکردنی rangbərang [tly]
 • hejrətin گۆکردنی hejrətin [tly]
 • rušin گۆکردنی rušin [tly]
 • zəhrin گۆکردنی zəhrin [tly]
 • behuš گۆکردنی behuš [tly]
 • vəfojn گۆکردنی vəfojn [tly]
 • vərrəjn گۆکردنی vərrəjn [tly]
 • beviždon گۆکردنی beviždon [tly]
 • dandonin گۆکردنی dandonin [tly]
 • gardənin گۆکردنی gardənin [tly]
 • ironyž گۆکردنی ironyž [tly]
 • norohət گۆکردنی norohət [tly]
 • səq گۆکردنی səq [tly]
 • vyzmə گۆکردنی vyzmə [tly]
 • zijonin گۆکردنی zijonin [tly]
 • əlo گۆکردنی əlo [tly]
 • emancipat گۆکردنی emancipat [ro]
 • pepit گۆکردنی pepit [ro]
 • texnikə گۆکردنی texnikə [tly]
 • xəjrin گۆکردنی xəjrin [tly]
 • ruənin گۆکردنی ruənin [tly]
 • təčrubin گۆکردنی təčrubin [tly]
 • viriskin گۆکردنی viriskin [tly]
 • beatificat گۆکردنی beatificat [ro]
 • bijəjn گۆکردنی bijəjn [tly]
 • byxorin گۆکردنی byxorin [tly]
 • etybojn گۆکردنی etybojn [tly]
 • rangirisin گۆکردنی rangirisin [tly]
 • tənyk گۆکردنی tənyk [tly]
 • cabalin گۆکردنی cabalin [ro]
 • durchgehangen گۆکردنی durchgehangen [de]
 • inqylobi گۆکردنی inqylobi [tly]
 • rohət گۆکردنی rohət [tly]
 • ružnə گۆکردنی ružnə [tly]
 • tyršin گۆکردنی tyršin [tly]
 • vivələ گۆکردنی vivələ [tly]
 • zumand گۆکردنی zumand [tly]
 • beməno گۆکردنی beməno [tly]
 • binemeritat گۆکردنی binemeritat [ro]
 • pustin گۆکردنی pustin [tly]
 • rekəlu گۆکردنی rekəlu [tly]
 • ryžoləjn گۆکردنی ryžoləjn [tly]
 • smrtonosan گۆکردنی smrtonosan [hr]
 • viždonin گۆکردنی viždonin [tly]
 • žangin گۆکردنی žangin [tly]
 • zynəjn گۆکردنی zynəjn [tly]
 • čəld گۆکردنی čəld [tly]
 • cyrkin گۆکردنی cyrkin [tly]
 • ehtijotin گۆکردنی ehtijotin [tly]
 • intizomin گۆکردنی intizomin [tly]
 • ovand گۆکردنی ovand [tly]
 • polivalent گۆکردنی polivalent [ro]
 • repatriat گۆکردنی repatriat [ro]
 • səbrin گۆکردنی səbrin [tly]
 • vočib گۆکردنی vočib [tly]
 • əlbir تۆمارکردنی گۆکردنی əlbir [tly] بێژە نەکراو
 • kyli تۆمارکردنی گۆکردنی kyli [tly] بێژە نەکراو
 • zardəlu تۆمارکردنی گۆکردنی zardəlu [tly] بێژە نەکراو
 • penčəjn تۆمارکردنی گۆکردنی penčəjn [tly] بێژە نەکراو
 • əlq-bəlq تۆمارکردنی گۆکردنی əlq-bəlq [tly] بێژە نەکراو
 • zehnin تۆمارکردنی گۆکردنی zehnin [tly] بێژە نەکراو
 • ərbobin تۆمارکردنی گۆکردنی ərbobin [tly] بێژە نەکراو
 • zəbərdas تۆمارکردنی گۆکردنی zəbərdas [tly] بێژە نەکراو
 • əzələjn تۆمارکردنی گۆکردنی əzələjn [tly] بێژە نەکراو
 • pambəjn تۆمارکردنی گۆکردنی pambəjn [tly] بێژە نەکراو
 • tərbijəjn تۆمارکردنی گۆکردنی tərbijəjn [tly] بێژە نەکراو
 • zərbəjn تۆمارکردنی گۆکردنی zərbəjn [tly] بێژە نەکراو
 • ədolətin تۆمارکردنی گۆکردنی ədolətin [tly] بێژە نەکراو
 • ədovətin تۆمارکردنی گۆکردنی ədovətin [tly] بێژە نەکراو
 • maraqin تۆمارکردنی گۆکردنی maraqin [tly] بێژە نەکراو
 • panəkulunč تۆمارکردنی گۆکردنی panəkulunč [tly] بێژە نەکراو
 • pylkəjn تۆمارکردنی گۆکردنی pylkəjn [tly] بێژە نەکراو