هاوپۆل:

자주 쓰이는 한국어 낱말 5800

ڕاستاندنی 자주 쓰이는 한국어 낱말 5800 گۆکردنەکان

 • 닫히다 گۆکردنی 닫히다 [ko]
 • 사과하다 گۆکردنی 사과하다 [ko]
 • 원숭이 گۆکردنی 원숭이 [ko]
 • 어제 گۆکردنی 어제 [ko]
 • 동료 گۆکردنی 동료 [ko]
 • 키 گۆکردنی [ko]
 • 배고프다 گۆکردنی 배고프다 [ko]
 • 아이 گۆکردنی 아이 [ko]
 • 정리하다 گۆکردنی 정리하다 [ko]
 • 비행기 گۆکردنی 비행기 [ko]
 • 소스 گۆکردنی 소스 [ko]
 • 목욕탕 گۆکردنی 목욕탕 [ko]
 • 화가 گۆکردنی 화가 [ko]
 • 각국 گۆکردنی 각국 [ko]
 • 사과 گۆکردنی 사과 [ko]
 • 노래방 گۆکردنی 노래방 [ko]
 • 구두 گۆکردنی 구두 [ko]
 • 쉰 گۆکردنی [ko]
 • 갈아입다 گۆکردنی 갈아입다 [ko]
 • 자전거 گۆکردنی 자전거 [ko]
 • 퇴근 گۆکردنی 퇴근 [ko]
 • 식당 گۆکردنی 식당 [ko]
 • 독립 گۆکردنی 독립 [ko]
 • 소시지 گۆکردنی 소시지 [ko]
 • 영어 گۆکردنی 영어 [ko]
 • 무너지다 گۆکردنی 무너지다 [ko]
 • 간섭 گۆکردنی 간섭 [ko]
 • 시작 گۆکردنی 시작 [ko]
 • 쏟아지다 گۆکردنی 쏟아지다 [ko]
 • 무관심하다 گۆکردنی 무관심하다 [ko]
 • 부드럽다 گۆکردنی 부드럽다 [ko]
 • 농장 گۆکردنی 농장 [ko]
 • 날씨 گۆکردنی 날씨 [ko]
 • 밝다 گۆکردنی 밝다 [ko]
 • 발음 گۆکردنی 발음 [ko]
 • 넷 گۆکردنی [ko]
 • 동의하다 گۆکردنی 동의하다 [ko]
 • 결혼하다 گۆکردنی 결혼하다 [ko]
 • 미니 گۆکردنی 미니 [ko]
 • 군인 گۆکردنی 군인 [ko]
 • 사전 گۆکردنی 사전 [ko]
 • 콜라 گۆکردنی 콜라 [ko]
 • 천 گۆکردنی [ko]
 • 간식 گۆکردنی 간식 [ko]
 • 국수 گۆکردنی 국수 [ko]
 • 불법 گۆکردنی 불법 [ko]
 • 거 گۆکردنی [ko]
 • 뇌 گۆکردنی [ko]
 • 받침 گۆکردنی 받침 [ko]
 • 건축 گۆکردنی 건축 [ko]
 • 쓰다 گۆکردنی 쓰다 [ko]
 • 다 گۆکردنی [ko]
 • 침대 گۆکردنی 침대 [ko]
 • 돌 گۆکردنی [ko]
 • 동물 گۆکردنی 동물 [ko]
 • 눈썹 گۆکردنی 눈썹 [ko]
 • 너희 گۆکردنی 너희 [ko]
 • 계란 گۆکردنی 계란 [ko]
 • 거꾸로 گۆکردنی 거꾸로 [ko]
 • 종이 گۆکردنی 종이 [ko]
 • 배우 گۆکردنی 배우 [ko]
 • 달리다 گۆکردنی 달리다 [ko]
 • 운명 گۆکردنی 운명 [ko]
 • 놓이다 گۆکردنی 놓이다 [ko]
 • 휴일 گۆکردنی 휴일 [ko]
 • 도입 گۆکردنی 도입 [ko]
 • 턱 گۆکردنی [ko]
 • 띄우다 گۆکردنی 띄우다 [ko]
 • 에 گۆکردنی [ko]
 • 중학교 گۆکردنی 중학교 [ko]
 • 사십 گۆکردنی 사십 [ko]
 • 가볍다 گۆکردنی 가볍다 [ko]
 • 새해 گۆکردنی 새해 [ko]
 • 보고 گۆکردنی 보고 [ko]
 • 강도 گۆکردنی 강도 [ko]
 • 녹다 گۆکردنی 녹다 [ko]
 • 구월 گۆکردنی 구월 [ko]
 • 비교 گۆکردنی 비교 [ko]
 • 가령 گۆکردنی 가령 [ko]
 • 별 گۆکردنی [ko]
 • 공포 گۆکردنی 공포 [ko]
 • 부담 گۆکردنی 부담 [ko]
 • 아이고 گۆکردنی 아이고 [ko]
 • 떡 گۆکردنی [ko]
 • 늙다 گۆکردنی 늙다 [ko]
 • 댁 گۆکردنی [ko]
 • 말 گۆکردنی [ko]
 • 구입하다 گۆکردنی 구입하다 [ko]
 • 중국어 گۆکردنی 중국어 [ko]
 • 미래 گۆکردنی 미래 [ko]
 • 가져다주다 گۆکردنی 가져다주다 [ko]
 • 화 گۆکردنی [ko]
 • 가뭄 گۆکردنی 가뭄 [ko]
 • 아니요 گۆکردنی 아니요 [ko]
 • 간편하다 گۆکردنی 간편하다 [ko]
 • 가입자 گۆکردنی 가입자 [ko]
 • 모자라다 گۆکردنی 모자라다 [ko]
 • 가정 گۆکردنی 가정 [ko]
 • 가만있다 گۆکردنی 가만있다 [ko]
 • 서두르다 گۆکردنی 서두르다 [ko]