هاوپۆل:

자주 쓰이는 한국어 낱말 5800

ڕاستاندنی 자주 쓰이는 한국어 낱말 5800 گۆکردنەکان

 • 의사 گۆکردنی 의사 [ko]
 • 설날 گۆکردنی 설날 [ko]
 • 코 گۆکردنی [ko]
 • 저희 گۆکردنی 저희 [ko]
 • 거짓말 گۆکردنی 거짓말 [ko]
 • 김밥 گۆکردنی 김밥 [ko]
 • 목욕탕 گۆکردنی 목욕탕 [ko]
 • 규칙 گۆکردنی 규칙 [ko]
 • 화장실 گۆکردنی 화장실 [ko]
 • 라면 گۆکردنی 라면 [ko]
 • 박 گۆکردنی [ko]
 • 신화 گۆکردنی 신화 [ko]
 • 우표 گۆکردنی 우표 [ko]
 • 약국 گۆکردنی 약국 [ko]
 • 직업 گۆکردنی 직업 [ko]
 • 인터넷 گۆکردنی 인터넷 [ko]
 • 볶음밥 گۆکردنی 볶음밥 [ko]
 • 보고하다 گۆکردنی 보고하다 [ko]
 • 작성하다 گۆکردنی 작성하다 [ko]
 • 보고서 گۆکردنی 보고서 [ko]
 • 도둑 گۆکردنی 도둑 [ko]
 • 깎다 گۆکردنی 깎다 [ko]
 • 고객 گۆکردنی 고객 [ko]
 • 관광객 گۆکردنی 관광객 [ko]
 • 막걸리 گۆکردنی 막걸리 [ko]
 • 삼계탕 گۆکردنی 삼계탕 [ko]
 • 설렁탕 گۆکردنی 설렁탕 [ko]
 • 아버님 گۆکردنی 아버님 [ko]
 • 엉덩이 گۆکردنی 엉덩이 [ko]
 • 눈동자 گۆکردنی 눈동자 [ko]
 • 무릎 گۆکردنی 무릎 [ko]
 • 머리카락 گۆکردنی 머리카락 [ko]
 • 턱 گۆکردنی [ko]
 • 뺨 گۆکردنی [ko]
 • 퇴근하다 گۆکردنی 퇴근하다 [ko]
 • 출근하다 گۆکردنی 출근하다 [ko]
 • 요리하다 گۆکردنی 요리하다 [ko]
 • 청소하다 گۆکردنی 청소하다 [ko]
 • 주문하다 گۆکردنی 주문하다 [ko]
 • 말씀하다 گۆکردنی 말씀하다 [ko]
 • 지불하다 گۆکردنی 지불하다 [ko]
 • 계산하다 گۆکردنی 계산하다 [ko]
 • 안내하다 گۆکردنی 안내하다 [ko]
 • 예약하다 گۆکردنی 예약하다 [ko]
 • 도착하다 گۆکردنی 도착하다 [ko]
 • 화 گۆکردنی [ko]
 • 소포 گۆکردنی 소포 [ko]
 • 수영장 گۆکردنی 수영장 [ko]
 • 숙제 گۆکردنی 숙제 [ko]
 • 싫어하다 گۆکردنی 싫어하다 [ko]
 • 싸다 گۆکردنی 싸다 [ko]
 • 씨 گۆکردنی [ko]
 • 약 گۆکردنی [ko]
 • 연락 گۆکردنی 연락 [ko]
 • 엽서 گۆکردنی 엽서 [ko]
 • 요리 گۆکردنی 요리 [ko]
 • 욕실 گۆکردنی 욕실 [ko]
 • 우산 گۆکردنی 우산 [ko]
 • 우체국 گۆکردنی 우체국 [ko]
 • 운동장 گۆکردنی 운동장 [ko]
 • 잊어버리다 گۆکردنی 잊어버리다 [ko]
 • 잡지 گۆکردنی 잡지 [ko]
 • 장갑 گۆکردنی 장갑 [ko]
 • 재미없다 گۆکردنی 재미없다 [ko]
 • 접시 گۆکردنی 접시 [ko]
 • 조카 گۆکردنی 조카 [ko]
 • 주 گۆکردنی [ko]
 • 주방 گۆکردنی 주방 [ko]
 • 착하다 گۆکردنی 착하다 [ko]
 • 청소 گۆکردنی 청소 [ko]
 • 초대 گۆکردنی 초대 [ko]
 • 춥다 گۆکردنی 춥다 [ko]
 • 침대 گۆکردنی 침대 [ko]
 • 카드 گۆکردنی 카드 [ko]
 • 크다 گۆکردنی 크다 [ko]
 • 탁자 گۆکردنی 탁자 [ko]
 • 표 گۆکردنی [ko]
 • 피곤하다 گۆکردنی 피곤하다 [ko]
 • 홍차 گۆکردنی 홍차 [ko]
 • 휴가 گۆکردنی 휴가 [ko]
 • 휴일 گۆکردنی 휴일 [ko]
 • 학자 گۆکردنی 학자 [ko]
 • 인사하다 گۆکردنی 인사하다 [ko]
 • 영 گۆکردنی [ko]
 • 억 گۆکردنی [ko]
 • 만 گۆکردنی [ko]
 • 천 گۆکردنی [ko]
 • 구 گۆکردنی [ko]
 • 팔 گۆکردنی [ko]
 • 칠 گۆکردنی [ko]
 • 육 گۆکردنی [ko]
 • 아흔 گۆکردنی 아흔 [ko]
 • 여든 گۆکردنی 여든 [ko]
 • 일흔 گۆکردنی 일흔 [ko]
 • 예순 گۆکردنی 예순 [ko]
 • 마흔 گۆکردنی 마흔 [ko]
 • 서른 گۆکردنی 서른 [ko]
 • 스물 گۆکردنی 스물 [ko]
 • 국 گۆکردنی [ko]
 • 계란 گۆکردنی 계란 [ko]