هاوپۆل:

자주 쓰이는 한국어 낱말 5800

ڕاستاندنی 자주 쓰이는 한국어 낱말 5800 گۆکردنەکان

 • 도서관 گۆکردنی 도서관 [ko]
 • 의자 گۆکردنی 의자 [ko]
 • 기뻐하다 گۆکردنی 기뻐하다 [ko]
 • 노래하다 گۆکردنی 노래하다 [ko]
 • 가요 گۆکردنی 가요 [ko]
 • 화가 گۆکردنی 화가 [ko]
 • 남동생 گۆکردنی 남동생 [ko]
 • 여동생 گۆکردنی 여동생 [ko]
 • 삼촌 گۆکردنی 삼촌 [ko]
 • 의사 گۆکردنی 의사 [ko]
 • 계절 گۆکردنی 계절 [ko]
 • 떡볶이 گۆکردنی 떡볶이 [ko]
 • 찌개 گۆکردنی 찌개 [ko]
 • 일요일 گۆکردنی 일요일 [ko]
 • 토요일 گۆکردنی 토요일 [ko]
 • 금요일 گۆکردنی 금요일 [ko]
 • 목요일 گۆکردنی 목요일 [ko]
 • 수요일 گۆکردنی 수요일 [ko]
 • 화요일 گۆکردنی 화요일 [ko]
 • 코끼리 گۆکردنی 코끼리 [ko]
 • 노래방 گۆکردنی 노래방 [ko]
 • 선명하다 گۆکردنی 선명하다 [ko]
 • 신고 گۆکردنی 신고 [ko]
 • 우승 گۆکردنی 우승 [ko]
 • 진행 گۆکردنی 진행 [ko]
 • 종합 گۆکردنی 종합 [ko]
 • 심사 گۆکردنی 심사 [ko]
 • 봉투 گۆکردنی 봉투 [ko]
 • 대중교통 گۆکردنی 대중교통 [ko]
 • 예산 گۆکردنی 예산 [ko]
 • 기차 گۆکردنی 기차 [ko]
 • 철도 گۆکردنی 철도 [ko]
 • 매일 گۆکردنی 매일 [ko]
 • 동의 گۆکردنی 동의 [ko]
 • 너희 گۆکردنی 너희 [ko]
 • 매력 گۆکردنی 매력 [ko]
 • 수영 گۆکردنی 수영 [ko]
 • 유리 گۆکردنی 유리 [ko]
 • 한국말 گۆکردنی 한국말 [ko]
 • 크리스마스 گۆکردنی 크리스마스 [ko]
 • 기적 گۆکردنی 기적 [ko]
 • 진심 گۆکردنی 진심 [ko]
 • 스타일 گۆکردنی 스타일 [ko]
 • 열기 گۆکردنی 열기 [ko]
 • 실례 گۆکردنی 실례 [ko]
 • 교통 گۆکردنی 교통 [ko]
 • 맥주 گۆکردنی 맥주 [ko]
 • 태양 گۆکردنی 태양 [ko]
 • 심장 گۆکردنی 심장 [ko]
 • 안녕 گۆکردنی 안녕 [ko]
 • 불고기 گۆکردنی 불고기 [ko]
 • 무궁화 گۆکردنی 무궁화 [ko]
 • 감각 گۆکردنی 감각 [ko]
 • 뽑다 گۆکردنی 뽑다 [ko]
 • 드라마 گۆکردنی 드라마 [ko]
 • 논리 گۆکردنی 논리 [ko]
 • 기초 گۆکردنی 기초 [ko]
 • 흔들다 گۆکردنی 흔들다 [ko]
 • 범죄 گۆکردنی 범죄 [ko]
 • 발표 گۆکردنی 발표 [ko]
 • 목 گۆکردنی [ko]
 • 탓 گۆکردنی [ko]
 • 참여하다 گۆکردنی 참여하다 [ko]
 • 자전거 گۆکردنی 자전거 [ko]
 • 오염 گۆکردنی 오염 [ko]
 • 소금 گۆکردنی 소금 [ko]
 • 법칙 گۆکردنی 법칙 [ko]
 • 반대 گۆکردنی 반대 [ko]
 • 단순하다 گۆکردنی 단순하다 [ko]
 • 배경 گۆکردنی 배경 [ko]
 • 집안 گۆکردنی 집안 [ko]
 • 정리하다 گۆکردنی 정리하다 [ko]
 • 위원 گۆکردنی 위원 [ko]
 • 에너지 گۆکردنی 에너지 [ko]
 • 신체 گۆکردنی 신체 [ko]
 • 충분히 گۆکردنی 충분히 [ko]
 • 쳐다보다 گۆکردنی 쳐다보다 [ko]
 • 인사 گۆکردنی 인사 [ko]
 • 부담 گۆکردنی 부담 [ko]
 • 무역 گۆکردنی 무역 [ko]
 • 장군 گۆکردنی 장군 [ko]
 • 벽 گۆکردنی [ko]
 • 그저 گۆکردنی 그저 [ko]
 • 가득 گۆکردنی 가득 [ko]
 • 피부 گۆکردنی 피부 [ko]
 • 오전 گۆکردنی 오전 [ko]
 • 상대 گۆکردنی 상대 [ko]
 • 다소 گۆکردنی 다소 [ko]
 • 내부 گۆکردنی 내부 [ko]
 • 가볍다 گۆکردنی 가볍다 [ko]
 • 직원 گۆکردنی 직원 [ko]
 • 일찍 گۆکردنی 일찍 [ko]
 • 그리하여 گۆکردنی 그리하여 [ko]
 • 뜨겁다 گۆکردنی 뜨겁다 [ko]
 • 놀이 گۆکردنی 놀이 [ko]
 • 최초 گۆکردنی 최초 [ko]
 • 처리 گۆکردنی 처리 [ko]
 • 원래 گۆکردنی 원래 [ko]
 • 옳다 گۆکردنی 옳다 [ko]
 • 비행기 گۆکردنی 비행기 [ko]