هاوپۆل:

자주 쓰이는 한국어 낱말 5800

ڕاستاندنی 자주 쓰이는 한국어 낱말 5800 گۆکردنەکان

 • 안녕 گۆکردنی 안녕 [ko]
 • 바보 گۆکردنی 바보 [ko]
 • 한국어 گۆکردنی 한국어 [ko]
 • 가방 گۆکردنی 가방 [ko]
 • 고양이 گۆکردنی 고양이 [ko]
 • 진짜 گۆکردنی 진짜 [ko]
 • 지하철 گۆکردنی 지하철 [ko]
 • 새 گۆکردنی [ko]
 • 떡볶이 گۆکردنی 떡볶이 [ko]
 • 가을 گۆکردنی 가을 [ko]
 • 개 گۆکردنی [ko]
 • 강남 گۆکردنی 강남 [ko]
 • 크리스마스 گۆکردنی 크리스마스 [ko]
 • 월요일 گۆکردنی 월요일 [ko]
 • 방학 گۆکردنی 방학 [ko]
 • 아이스크림 گۆکردنی 아이스크림 [ko]
 • 감자 گۆکردنی 감자 [ko]
 • 미안하다 گۆکردنی 미안하다 [ko]
 • 가요 گۆکردنی 가요 [ko]
 • 라디오 گۆکردنی 라디오 [ko]
 • 모자 گۆکردنی 모자 [ko]
 • 귀국하다 گۆکردنی 귀국하다 [ko]
 • 화요일 گۆکردنی 화요일 [ko]
 • 도서관 گۆکردنی 도서관 [ko]
 • 이 گۆکردنی [ko]
 • 부모님 گۆکردنی 부모님 [ko]
 • 일 گۆکردنی [ko]
 • 위 گۆکردنی [ko]
 • 김밥 گۆکردنی 김밥 [ko]
 • 빨간색 گۆکردنی 빨간색 [ko]
 • 외국인 گۆکردنی 외국인 [ko]
 • 저 گۆکردنی [ko]
 • 일요일 گۆکردنی 일요일 [ko]
 • 교과서 گۆکردنی 교과서 [ko]
 • 돼지 گۆکردنی 돼지 [ko]
 • 의자 گۆکردنی 의자 [ko]
 • 오 گۆکردنی [ko]
 • 우유 گۆکردنی 우유 [ko]
 • 강변 گۆکردنی 강변 [ko]
 • 열쇠 گۆکردنی 열쇠 [ko]
 • 토요일 گۆکردنی 토요일 [ko]
 • 공항 گۆکردنی 공항 [ko]
 • 사 گۆکردنی [ko]
 • 예 گۆکردنی [ko]
 • 귀엽다 گۆکردنی 귀엽다 [ko]
 • 비빔밥 گۆکردنی 비빔밥 [ko]
 • 목요일 گۆکردنی 목요일 [ko]
 • 팔 گۆکردنی [ko]
 • 가입하다 گۆکردنی 가입하다 [ko]
 • 양주 گۆکردنی 양주 [ko]
 • 가게 گۆکردنی 가게 [ko]
 • 부탁 گۆکردنی 부탁 [ko]
 • 밤 گۆکردنی [ko]
 • 씨 گۆکردنی [ko]
 • 눈 گۆکردنی [ko]
 • 비 گۆکردنی [ko]
 • 화장실 گۆکردنی 화장실 [ko]
 • 빵 گۆکردنی [ko]
 • 다리 گۆکردنی 다리 [ko]
 • 의사 گۆکردنی 의사 [ko]
 • 갈비 گۆکردنی 갈비 [ko]
 • 고기 گۆکردنی 고기 [ko]
 • 시계 گۆکردنی 시계 [ko]
 • 수요일 گۆکردنی 수요일 [ko]
 • 배 گۆکردنی [ko]
 • 닭 گۆکردنی [ko]
 • 가스 گۆکردنی 가스 [ko]
 • 낱말 گۆکردنی 낱말 [ko]
 • 부엌 گۆکردنی 부엌 [ko]
 • 먹다 گۆکردنی 먹다 [ko]
 • 내일 گۆکردنی 내일 [ko]
 • 금요일 گۆکردنی 금요일 [ko]
 • 손가락 گۆکردنی 손가락 [ko]
 • 삼 گۆکردنی [ko]
 • 불고기 گۆکردنی 불고기 [ko]
 • 네 گۆکردنی [ko]
 • 정말 گۆکردنی 정말 [ko]
 • 차 گۆکردنی [ko]
 • 살 گۆکردنی [ko]
 • 주말 گۆکردنی 주말 [ko]
 • 오전 گۆکردنی 오전 [ko]
 • 쉬다 گۆکردنی 쉬다 [ko]
 • 공원 گۆکردنی 공원 [ko]
 • 입술 گۆکردنی 입술 [ko]
 • 시장 گۆکردنی 시장 [ko]
 • 번역 گۆکردنی 번역 [ko]
 • 칠 گۆکردنی [ko]
 • 달 گۆکردنی [ko]
 • 강 گۆکردنی [ko]
 • 단골 گۆکردنی 단골 [ko]
 • 도 گۆکردنی [ko]
 • 질문 گۆکردنی 질문 [ko]
 • 가위 گۆکردنی 가위 [ko]
 • 대학생 گۆکردنی 대학생 [ko]
 • 누나 گۆکردنی 누나 [ko]
 • 만화 گۆکردنی 만화 [ko]
 • 구 گۆکردنی [ko]
 • 가짜 گۆکردنی 가짜 [ko]
 • 막내 گۆکردنی 막내 [ko]
 • 전화번호 گۆکردنی 전화번호 [ko]