هاوپۆل:

香港俚語

ڕاستاندنی 香港俚語 گۆکردنەکان

 • 發姣 گۆکردنی 發姣 [yue]
 • 粉腸 گۆکردنی 粉腸 [yue]
 • 雞 گۆکردنی [yue]
 • 九唔搭八 گۆکردنی 九唔搭八 [yue]
 • 金魚佬 گۆکردنی 金魚佬 [yue]
 • 狐狸精 گۆکردنی 狐狸精 [wuu]
 • 秒殺 گۆکردنی 秒殺 [ja]
 • 索女 گۆکردنی 索女 [yue]
 • 落狗屎 گۆکردنی 落狗屎 [yue]
 • 你老味 گۆکردنی 你老味 [yue]
 • 衰十一 گۆکردنی 衰十一 [yue]
 • 打飛機 گۆکردنی 打飛機 [yue]
 • 潮文 گۆکردنی 潮文 [yue]
 • 茄喱啡 گۆکردنی 茄喱啡 [yue]
 • 屈機 گۆکردنی 屈機 [yue]
 • 無厘頭 گۆکردنی 無厘頭 [yue]
 • 飛機場 گۆکردنی 飛機場 [zh]
 • 牛頭唔搭馬咀 گۆکردنی 牛頭唔搭馬咀 [yue]
 • 插水 گۆکردنی 插水 [yue]
 • 打茄輪 گۆکردنی 打茄輪 [yue]
 • 淆底 گۆکردنی 淆底 [yue]
 • 入冊 گۆکردنی 入冊 [yue]
 • 吹雞 گۆکردنی 吹雞 [yue]
 • 吹水 گۆکردنی 吹水 [yue]
 • 太子黨 گۆکردنی 太子黨 [yue]
 • 老虎蟹 گۆکردنی 老虎蟹 [yue]
 • 潮語 گۆکردنی 潮語 [yue]
 • 金手指 گۆکردنی 金手指 [yue]
 • 混吉 گۆکردنی 混吉 [yue]
 • 低B گۆکردنی 低B [yue]
 • 食字 گۆکردنی 食字 [yue]
 • O嘴 گۆکردنی O嘴 [yue]
 • 撻Q گۆکردنی 撻Q [yue]