هاوپۆل:

舟山

ڕاستاندنی 舟山 گۆکردنەکان

 • 牛 گۆکردنی [ja]
 • 生活 گۆکردنی 生活 [zh]
 • 明朝 گۆکردنی 明朝 [wuu]
 • 儿子 گۆکردنی 儿子 [zh]
 • 阿爹 گۆکردنی 阿爹 [wuu]
 • 老公 گۆکردنی 老公 [zh]
 • 耳环 گۆکردنی 耳环 [zh]
 • 打仗 گۆکردنی 打仗 [zh]
 • 长江 گۆکردنی 长江 [wuu]
 • 黄河 گۆکردنی 黄河 [wuu]
 • 寿头 گۆکردنی 寿头 [wuu]
 • 阿婆 گۆکردنی 阿婆 [wuu]
 • 蜈蚣 گۆکردنی 蜈蚣 [wuu]
 • 日里向 گۆکردنی 日里向 [wuu]
 • 呒告 گۆکردنی 呒告 [wuu]
 • 阿姆 گۆکردنی 阿姆 [wuu]
 • 太婆 گۆکردنی 太婆 [wuu]
 • 阿伯 گۆکردنی 阿伯 [wuu]
 • 拐杖 گۆکردنی 拐杖 [wuu]
 • 戆大 گۆکردنی 戆大 [wuu]
 • 后生 گۆکردنی 后生 [wuu]
 • 推板 گۆکردنی 推板 [wuu]
 • 囡 گۆکردنی [wuu]
 • 太公 گۆکردنی 太公 [wuu]
 • 老头 گۆکردنی 老头 [zh]
 • 阿拉 گۆکردنی 阿拉 [wuu]
 • 阿娘 گۆکردنی 阿娘 [wuu]
 • 昼过 گۆکردنی 昼过 [wuu]
 • 拖油瓶 گۆکردنی 拖油瓶 [wuu]
 • 老太婆 گۆکردنی 老太婆 [wuu]
 • 骚货 گۆکردنی 骚货 [zh]
 • 拜坟头岁 گۆکردنی 拜坟头岁 [wuu]
 • 聋子 گۆکردنی 聋子 [nan]
 • 曾孙囡 گۆکردنی 曾孙囡 [wuu]
 • 新妇 گۆکردنی 新妇 [wuu]
 • 老浓 گۆکردنی 老浓 [wuu]
 • 事体 گۆکردنی 事体 [wuu]
 • 阿太 گۆکردنی 阿太 [wuu]
 • 木大 گۆکردنی 木大 [wuu]
 • 呆大儿子 گۆکردنی 呆大儿子 [wuu]
 • 酒盏 گۆکردنی 酒盏 [wuu]
 • 曾孙 گۆکردنی 曾孙 [wuu]
 • 石骨铁硬 گۆکردنی 石骨铁硬 [wuu]
 • 笃定 گۆکردنی 笃定 [wuu]
 • 夜到 گۆکردنی 夜到 [wuu]
 • 旧年子 گۆکردنی 旧年子 [wuu]
 • 渠拉 گۆکردنی 渠拉 [wuu]
 • 犯关 گۆکردنی 犯关 [wuu]
 • 鞋爿 گۆکردنی 鞋爿 [wuu]
 • 做生活 گۆکردنی 做生活 [wuu]
 • 败家儿子 گۆکردنی 败家儿子 [wuu]
 • 呒没 گۆکردنی 呒没 [wuu]
 • 㫰竿 گۆکردنی 㫰竿 [wuu]
 • 太公头 گۆکردنی 太公头 [wuu]
 • 阿爷 گۆکردنی 阿爷 [wuu]
 • 灶根间 گۆکردنی 灶根间 [wuu]
 • 炮聪 گۆکردنی 炮聪 [wuu]
 • 冲手 گۆکردنی 冲手 [wuu]
 • 桌凳 گۆکردنی 桌凳 [wuu]
 • 小娘婢 گۆکردنی 小娘婢 [wuu]
 • 闲话 گۆکردنی 闲话 [zh]
 • 时介 گۆکردنی 时介 [wuu]
 • 大白 گۆکردنی 大白 [hak]
 • 耳朵伞 گۆکردنی 耳朵伞 [wuu]
 • 一晌 گۆکردنی 一晌 [zh]
 • 一卯 گۆکردنی 一卯 [wuu]
 • 按杖棒 گۆکردنی 按杖棒 [wuu]
 • 老浓爿 گۆکردنی 老浓爿 [wuu]
 • 火熜 گۆکردنی 火熜 [wuu]
 • 岙里头 گۆکردنی 岙里头 [wuu]
 • 猪厩间 گۆکردنی 猪厩间 [wuu]
 • 限板 گۆکردنی 限板 [wuu]
 • 格貌 گۆکردنی 格貌 [wuu]
 • 环子 گۆکردنی 环子 [wuu]
 • 混堂 گۆکردنی 混堂 [wuu]
 • 弗结 گۆکردنی 弗结 [wuu]
 • 尿衲 گۆکردنی 尿衲 [wuu]
 • 尔拉 گۆکردنی 尔拉 [wuu]
 • 孙囡 گۆکردنی 孙囡 [wuu]
 • 体忲 گۆکردنی 体忲 [wuu]
 • 一埭 گۆکردنی 一埭 [wuu]
 • 镬杠 تۆمارکردنی گۆکردنی 镬杠 [wuu] بێژە نەکراو
 • 活挈头 تۆمارکردنی گۆکردنی 活挈头 [wuu] بێژە نەکراو
 • 抵针 تۆمارکردنی گۆکردنی 抵针 [wuu] بێژە نەکراو