هاوپۆل:

科目

ڕاستاندنی 科目 گۆکردنەکان

 • 中文 گۆکردنی 中文 [zh]
 • 音樂 گۆکردنی 音樂 [wuu]
 • 地理 گۆکردنی 地理 [ja]
 • 科學 گۆکردنی 科學 [yue]
 • 物理 گۆکردنی 物理 [ja]
 • 宗教 گۆکردنی 宗教 [ja]
 • 美術 گۆکردنی 美術 [zh]
 • 理科 گۆکردنی 理科 [ja]
 • 英文 گۆکردنی 英文 [zh]
 • 文科 گۆکردنی 文科 [zh]
 • 數學 گۆکردنی 數學 [wuu]
 • 哲學 گۆکردنی 哲學 [zh]
 • 常識 گۆکردنی 常識 [ja]
 • 家政 گۆکردنی 家政 [yue]
 • 木工 گۆکردنی 木工 [ja]
 • 體育 گۆکردنی 體育 [zh]
 • 中國語文及文化科 گۆکردنی 中國語文及文化科 [yue]
 • phy chem bio گۆکردنی phy chem bio [yue]
 • 社科健 گۆکردنی 社科健 [yue]
 • 中化 گۆکردنی 中化 [yue]
 • 純數 گۆکردنی 純數 [yue]
 • 商科 گۆکردنی 商科 [yue]