هاوپۆل:

溫州話

ڕاستاندنی 溫州話 گۆکردنەکان

 • 拉屙緊 گۆکردنی 拉屙緊 [wuu]
 • 光溜溜 گۆکردنی 光溜溜 [wuu]
 • 厲經 گۆکردنی 厲經 [wuu]
 • 裙襯 گۆکردنی 裙襯 [wuu]
 • 月光佛 گۆکردنی 月光佛 [wuu]
 • 春三八九 گۆکردنی 春三八九 [wuu]
 • 暢快 گۆکردنی 暢快 [wuu]
 • 講前落 گۆکردنی 講前落 [wuu]
 • 擂轉 گۆکردنی 擂轉 [wuu]
 • 煩心 گۆکردنی 煩心 [wuu]
 • 講七講八 گۆکردنی 講七講八 [wuu]
 • 長遠 گۆکردنی 長遠 [wuu]
 • 泅魚 گۆکردنی 泅魚 [wuu]
 • 落雨潤糟 گۆکردنی 落雨潤糟 [wuu]
 • 冇對回 گۆکردنی 冇對回 [wuu]
 • 頭皮脹 گۆکردنی 頭皮脹 [wuu]
 • 零七八細 گۆکردنی 零七八細 [wuu]
 • 知覺 گۆکردنی 知覺 [wuu]
 • 天光冷頭 گۆکردنی 天光冷頭 [wuu]
 • 齱 گۆکردنی [wuu]
 • 月尽 گۆکردنی 月尽 [wuu]
 • 扁魚 گۆکردنی 扁魚 [wuu]
 • 烏焦 گۆکردنی 烏焦 [wuu]
 • 紅凍凍 گۆکردنی 紅凍凍 [wuu]
 • 吾望爾 گۆکردنی 吾望爾 [wuu]
 • 外角 گۆکردنی 外角 [wuu]
 • 光唇魚 گۆکردنی 光唇魚 [wuu]
 • 望前望後 گۆکردنی 望前望後 [wuu]
 • 坑溏 گۆکردنی 坑溏 [wuu]
 • 定板 گۆکردنی 定板 [wuu]
 • 椓 گۆکردنی [wuu]
 • 睉光 گۆکردنی 睉光 [wuu]
 • 兩娘兒 گۆکردنی 兩娘兒 [wuu]
 • 吾搭 گۆکردنی 吾搭 [wuu]
 • 行頭錘兒 گۆکردنی 行頭錘兒 [wuu]
 • 雙生娒 گۆکردنی 雙生娒 [wuu]
 • 頌魚 گۆکردنی 頌魚 [wuu]
 • 洅 گۆکردنی [wuu]
 • 氣力 گۆکردنی 氣力 [wuu]
 • 牮 گۆکردنی [wuu]
 • 講爻當算 گۆکردنی 講爻當算 [wuu]
 • 懵講懵聽 گۆکردنی 懵講懵聽 [wuu]
 • 罪過楣 گۆکردنی 罪過楣 [wuu]
 • 涾 گۆکردنی [wuu]
 • 鯧魚 گۆکردنی 鯧魚 [wuu]
 • 相碰頭 گۆکردنی 相碰頭 [wuu]
 • 靠湊巧 گۆکردنی 靠湊巧 [wuu]
 • 兩兄弟 گۆکردنی 兩兄弟 [wuu]
 • 天色冷 گۆکردنی 天色冷 [wuu]
 • 坚硬 گۆکردنی 坚硬 [zh]
 • 地界 گۆکردنی 地界 [wuu]
 • 虎魚 گۆکردنی 虎魚 [wuu]
 • 斷根 گۆکردنی 斷根 [wuu]
 • 單個腦 گۆکردنی 單個腦 [wuu]
 • 奇起 گۆکردنی 奇起 [wuu]
 • 卵袋 گۆکردنی 卵袋 [wuu]
 • 藏魚 گۆکردنی 藏魚 [wuu]
 • 行錘兒 گۆکردنی 行錘兒 [wuu]
 • 細體薄肉 گۆکردنی 細體薄肉 [wuu]
 • 石首魚 گۆکردنی 石首魚 [wuu]
 • 單句講 گۆکردنی 單句講 [wuu]
 • 愛好 گۆکردنی 愛好 [wuu]
 • 卵泡兒 گۆکردنی 卵泡兒 [wuu]
 • 炊蝦 گۆکردنی 炊蝦 [wuu]
 • 腳盂桶 گۆکردنی 腳盂桶 [wuu]
 • 捩奶 گۆکردنی 捩奶 [wuu]
 • 合魚 گۆکردنی 合魚 [wuu]
 • 壯囡囡 گۆکردنی 壯囡囡 [wuu]
 • 腳盂 گۆکردنی 腳盂 [wuu]
 • 長心 گۆکردنی 長心 [wuu]
 • 馬鮫 گۆکردنی 馬鮫 [wuu]
 • 透氣否出 گۆکردنی 透氣否出 [wuu]
 • 公事桌 گۆکردنی 公事桌 [wuu]
 • 盤盞 گۆکردنی 盤盞 [wuu]
 • 響佛 گۆکردنی 響佛 [wuu]
 • 長壽麵 گۆکردنی 長壽麵 [wuu]
 • 綠鸚鸚 گۆکردنی 綠鸚鸚 [wuu]
 • 奐堆 گۆکردنی 奐堆 [wuu]
 • 爾搭 گۆکردنی 爾搭 [wuu]
 • 零細 گۆکردنی 零細 [wuu]
 • 海蛇魚 گۆکردنی 海蛇魚 [wuu]
 • 童子佬兒 گۆکردنی 童子佬兒 [wuu]
 • 赤臀 گۆکردنی 赤臀 [wuu]
 • 輪著 گۆکردنی 輪著 [wuu]
 • 用否著 گۆکردنی 用否著 [wuu]
 • 眼靈毛 گۆکردنی 眼靈毛 [wuu]
 • 否講聽 گۆکردنی 否講聽 [wuu]
 • 現便 گۆکردنی 現便 [wuu]
 • 宕地 گۆکردنی 宕地 [wuu]
 • 屙臀 گۆکردنی 屙臀 [wuu]
 • 倒貨 گۆکردنی 倒貨 [wuu]
 • 金櫻 گۆکردنی 金櫻 [wuu]
 • 眼快手緊 گۆکردنی 眼快手緊 [wuu]
 • 番鈿 گۆکردنی 番鈿 [wuu]
 • 噆 گۆکردنی [wuu]
 • 妝兢 گۆکردنی 妝兢 [wuu]
 • 單下 گۆکردنی 單下 [wuu]
 • 問長問短 گۆکردنی 問長問短 [wuu]
 • 赤膊裸 گۆکردنی 赤膊裸 [wuu]
 • 豁口 گۆکردنی 豁口 [wuu]