هاوپۆل:

溫州話

ڕاستاندنی 溫州話 گۆکردنەکان

 • 猜謎 گۆکردنی 猜謎 [wuu]
 • 佗 گۆکردنی [wuu]
 • 老古式 گۆکردنی 老古式 [wuu]
 • 泅 گۆکردنی [wuu]
 • 頭起 گۆکردنی 頭起 [wuu]
 • 十一二月 گۆکردنی 十一二月 [wuu]
 • 相碰 گۆکردنی 相碰 [wuu]
 • 章舉 گۆکردنی 章舉 [wuu]
 • 齆臭 گۆکردنی 齆臭 [wuu]
 • 搝米丐兒 گۆکردنی 搝米丐兒 [wuu]
 • 海馬漦 گۆکردنی 海馬漦 [wuu]
 • 自管自 گۆکردنی 自管自 [wuu]
 • 梨兒 گۆکردنی 梨兒 [cjy]
 • 水孱 گۆکردنی 水孱 [wuu]
 • 賣衫 گۆکردنی 賣衫 [wuu]
 • 葬底爻 گۆکردنی 葬底爻 [wuu]
 • 黃魚 گۆکردنی 黃魚 [zh]
 • 原先 گۆکردنی 原先 [wuu]
 • 許恁啦子 گۆکردنی 許恁啦子 [wuu]
 • 尿盤 گۆکردنی 尿盤 [wuu]
 • 腰身 گۆکردنی 腰身 [wuu]
 • 近大銀 گۆکردنی 近大銀 [wuu]
 • 長凳 گۆکردنی 長凳 [wuu]
 • 冥夢思想 گۆکردنی 冥夢思想 [wuu]
 • 紙迫 گۆکردنی 紙迫 [wuu]
 • 倒面 گۆکردنی 倒面 [wuu]
 • 來否遲 گۆکردنی 來否遲 [wuu]
 • 兩姊妹 گۆکردنی 兩姊妹 [wuu]
 • 大頭大面 گۆکردنی 大頭大面 [wuu]
 • 死骸骨 گۆکردنی 死骸骨 [wuu]
 • 照天理 گۆکردنی 照天理 [wuu]
 • 鮮帶 گۆکردنی 鮮帶 [wuu]
 • 笋干 گۆکردنی 笋干 [wuu]
 • 蝤蛑兒 گۆکردنی 蝤蛑兒 [wuu]
 • 吃落 گۆکردنی 吃落 [wuu]
 • 審 گۆکردنی [wuu]
 • 篩酒 گۆکردنی 篩酒 [wuu]
 • 透氣 گۆکردنی 透氣 [wuu]
 • 呆哩呆痴 گۆکردنی 呆哩呆痴 [wuu]
 • 訾奈 گۆکردنی 訾奈 [wuu]
 • 糖兒 گۆکردنی 糖兒 [wuu]
 • 青草腐 گۆکردنی 青草腐 [wuu]
 • 龍雹 گۆکردنی 龍雹 [wuu]
 • 銜 گۆکردنی [wuu]
 • 躥 گۆکردنی [wuu]
 • 夾淡 گۆکردنی 夾淡 [wuu]
 • 嫌憎 گۆکردنی 嫌憎 [wuu]
 • 搭隊 گۆکردنی 搭隊 [wuu]
 • 身體暖 گۆکردنی 身體暖 [wuu]
 • 盡力量 گۆکردنی 盡力量 [wuu]
 • 右面向 گۆکردنی 右面向 [wuu]
 • 著白 گۆکردنی 著白 [wuu]
 • 海龍 گۆکردنی 海龍 [wuu]
 • 草青 گۆکردنی 草青 [wuu]
 • 孤老 گۆکردنی 孤老 [wuu]
 • 該恁啦 گۆکردنی 該恁啦 [wuu]
 • 手背肉 گۆکردنی 手背肉 [wuu]
 • 咄鷹 گۆکردنی 咄鷹 [wuu]
 • 番皂 گۆکردنی 番皂 [wuu]
 • 相量相講 گۆکردنی 相量相講 [wuu]
 • 月理底 گۆکردنی 月理底 [wuu]
 • 頭木 گۆکردنی 頭木 [wuu]
 • 否會 گۆکردنی 否會 [wuu]
 • 讖 گۆکردنی [wuu]
 • 嚴儘式 گۆکردنی 嚴儘式 [wuu]
 • 瘞頂倒頭 گۆکردنی 瘞頂倒頭 [wuu]
 • 妗娘 گۆکردنی 妗娘 [wuu]
 • 否過門 گۆکردنی 否過門 [wuu]
 • 生燙肉 گۆکردنی 生燙肉 [wuu]
 • 挦 گۆکردنی [wuu]
 • 風頭 گۆکردنی 風頭 [wuu]
 • 園卵卵 گۆکردنی 園卵卵 [wuu]
 • 左面向 گۆکردنی 左面向 [wuu]
 • 大官娘 گۆکردنی 大官娘 [wuu]
 • 腳背肉 گۆکردنی 腳背肉 [wuu]
 • 早日 گۆکردنی 早日 [wuu]
 • 短目 گۆکردنی 短目 [wuu]
 • 門前 گۆکردنی 門前 [wuu]
 • 老鼠藥 گۆکردنی 老鼠藥 [wuu]
 • 洗手池 گۆکردنی 洗手池 [wuu]
 • 身朣 گۆکردنی 身朣 [wuu]
 • 用力 گۆکردنی 用力 [wuu]
 • 絲蚶 گۆکردنی 絲蚶 [wuu]
 • 細靦 گۆکردنی 細靦 [wuu]
 • 勚 گۆکردنی [wuu]
 • 日接夜 گۆکردنی 日接夜 [wuu]
 • 貓狸 گۆکردنی 貓狸 [wuu]
 • 了了滞滞 گۆکردنی 了了滞滞 [wuu]
 • 苦極 گۆکردنی 苦極 [wuu]
 • 院主兒 گۆکردنی 院主兒 [wuu]
 • 師嬤 گۆکردنی 師嬤 [wuu]
 • 許恁啦 گۆکردنی 許恁啦 [wuu]
 • 正一好 گۆکردنی 正一好 [wuu]
 • 燒酒 گۆکردنی 燒酒 [wuu]
 • 蝦狗彈 گۆکردنی 蝦狗彈 [wuu]
 • 單路 گۆکردنی 單路 [wuu]
 • 酒汗 گۆکردنی 酒汗 [wuu]
 • 搽掃 گۆکردنی 搽掃 [wuu]
 • 鎖匙開 گۆکردنی 鎖匙開 [wuu]
 • 拉屙緊 گۆکردنی 拉屙緊 [wuu]