هاوپۆل:

溫州話

ڕاستاندنی 溫州話 گۆکردنەکان

 • 底角 گۆکردنی 底角 [wuu]
 • 抽心 گۆکردنی 抽心 [wuu]
 • 赤膊裸 گۆکردنی 赤膊裸 [wuu]
 • 風頭 گۆکردنی 風頭 [wuu]
 • 赤腳 گۆکردنی 赤腳 [wuu]
 • 赤蝦 گۆکردنی 赤蝦 [wuu]
 • 糖兒 گۆکردنی 糖兒 [wuu]
 • 車路 گۆکردنی 車路 [wuu]
 • 車司 گۆکردنی 車司 [wuu]
 • 茶腳 گۆکردنی 茶腳 [wuu]
 • 搽掃 گۆکردنی 搽掃 [wuu]
 • 茶葉卵 گۆکردنی 茶葉卵 [wuu]
 • 長壽麵 گۆکردنی 長壽麵 [wuu]
 • 搽掃腳 گۆکردنی 搽掃腳 [wuu]
 • 岔見岔 گۆکردنی 岔見岔 [wuu]
 • 柴倉 گۆکردنی 柴倉 [wuu]
 • 炒米 گۆکردنی 炒米 [wuu]
 • 長凳 گۆکردنی 長凳 [wuu]
 • 草柴 گۆکردنی 草柴 [wuu]
 • 近大銀 گۆکردنی 近大銀 [wuu]
 • 財禮 گۆکردنی 財禮 [wuu]
 • 猜謎 گۆکردنی 猜謎 [wuu]
 • 否出言 گۆکردنی 否出言 [wuu]
 • 蝦狗彈 گۆکردنی 蝦狗彈 [wuu]
 • 蛇魚 گۆکردنی 蛇魚 [wuu]
 • 泥鰍 گۆکردنی 泥鰍 [wuu]
 • 針魚 گۆکردنی 針魚 [wuu]
 • 馬鮫 گۆکردنی 馬鮫 [wuu]
 • 石斑魚 گۆکردنی 石斑魚 [wuu]
 • 頌魚 گۆکردنی 頌魚 [wuu]
 • 黃爍 گۆکردنی 黃爍 [wuu]
 • 黃魚 گۆکردنی 黃魚 [zh]
 • 鯊魚 گۆکردنی 鯊魚 [zh]
 • 帶魚 گۆکردنی 帶魚 [wuu]
 • 烏狼 گۆکردنی 烏狼 [wuu]
 • 香魚 گۆکردنی 香魚 [wuu]
 • 合魚 گۆکردنی 合魚 [wuu]
 • 河鰻 گۆکردنی 河鰻 [wuu]
 • 巖蟹 گۆکردنی 巖蟹 [wuu]
 • 紅爍 گۆکردنی 紅爍 [wuu]
 • 鮮帶 گۆکردنی 鮮帶 [wuu]
 • 鯉魚 گۆکردنی 鯉魚 [zh]
 • 扁魚 گۆکردنی 扁魚 [wuu]
 • 虎魚 گۆکردنی 虎魚 [wuu]
 • 烏鱗鯧 گۆکردنی 烏鱗鯧 [wuu]
 • 草青 گۆکردنی 草青 [wuu]
 • 鯧魚 گۆکردنی 鯧魚 [wuu]
 • 八鬚 گۆکردنی 八鬚 [wuu]
 • 田魚 گۆکردنی 田魚 [wuu]
 • 鯽魚 گۆکردنی 鯽魚 [zh]
 • 白鰱 گۆکردنی 白鰱 [wuu]
 • 鰣魚 گۆکردنی 鰣魚 [wuu]
 • 包頭魚 گۆکردنی 包頭魚 [wuu]
 • 溪斑 گۆکردنی 溪斑 [wuu]
 • 豁口 گۆکردنی 豁口 [wuu]
 • 螺螄青 گۆکردنی 螺螄青 [wuu]
 • 光唇魚 گۆکردنی 光唇魚 [wuu]
 • 石首魚 گۆکردنی 石首魚 [wuu]
 • 海蛇魚 گۆکردنی 海蛇魚 [wuu]
 • 䱟䱟兒 گۆکردنی 䱟䱟兒 [wuu]
 • 海馬 گۆکردنی 海馬 [yue]
 • 鯔魚 گۆکردنی 鯔魚 [zh]
 • 白薄魚 گۆکردنی 白薄魚 [wuu]
 • 海馬漦 گۆکردنی 海馬漦 [wuu]
 • 白魚 گۆکردنی 白魚 [wuu]
 • 白鱔 گۆکردنی 白鱔 [wuu]
 • 手背 گۆکردنی 手背 [wuu]
 • 腳髁頭 گۆکردنی 腳髁頭 [wuu]
 • 額窟頭 گۆکردنی 額窟頭 [wuu]
 • 腳腿 گۆکردنی 腳腿 [wuu]
 • 頭頸 گۆکردنی 頭頸 [wuu]
 • 眉毛 گۆکردنی 眉毛 [zh]
 • 臀 گۆکردنی [wuu]
 • 鼻頭 گۆکردنی 鼻頭 [wuu]
 • 鼻頭孔 گۆکردنی 鼻頭孔 [wuu]
 • 肚臍 گۆکردنی 肚臍 [wuu]
 • 腰身 گۆکردنی 腰身 [wuu]
 • 鼻頭梁 گۆکردنی 鼻頭梁 [wuu]
 • 背 گۆکردنی [wuu]
 • 卵脬 گۆکردنی 卵脬 [wuu]
 • 眼靈珠 گۆکردنی 眼靈珠 [wuu]
 • 腳窟頭 گۆکردنی 腳窟頭 [wuu]
 • 搞調 گۆکردنی 搞調 [wuu]
 • 蘸 گۆکردنی [yue]
 • 勚 گۆکردنی [wuu]
 • 鎖匙開 گۆکردنی 鎖匙開 [wuu]
 • 靠湊巧 گۆکردنی 靠湊巧 [wuu]
 • 有胚 گۆکردنی 有胚 [wuu]
 • 眙 گۆکردنی [wuu]
 • 豪燥 گۆکردنی 豪燥 [wuu]
 • 嚨喉 گۆکردنی 嚨喉 [wuu]
 • 焉支 گۆکردنی 焉支 [wuu]
 • 捼 گۆکردنی [wuu]
 • 懷 گۆکردنی [wuu]
 • 銜 گۆکردنی [wuu]
 • 憾 گۆکردنی [wuu]
 • 陷 گۆکردنی [wuu]
 • 涿 گۆکردنی 涿 [wuu]
 • 椓 گۆکردنی [wuu]
 • 懦倲 گۆکردنی 懦倲 [wuu]