هاوپۆل:

溫州話

ڕاستاندنی 溫州話 گۆکردنەکان

 • 效力 گۆکردنی 效力 [wuu]
 • 盞 گۆکردنی [wuu]
 • 木頭囡兒 گۆکردنی 木頭囡兒 [wuu]
 • 腔 گۆکردنی [wuu]
 • 下巴 گۆکردنی 下巴 [zh]
 • 擢 گۆکردنی [wuu]
 • 訾奈 گۆکردنی 訾奈 [wuu]
 • 海龍 گۆکردنی 海龍 [wuu]
 • 金魚 گۆکردنی 金魚 [ja]
 • 來去 گۆکردنی 來去 [wuu]
 • 嚴儘 گۆکردنی 嚴儘 [wuu]
 • 嚴儘式 گۆکردنی 嚴儘式 [wuu]
 • 無賺 گۆکردنی 無賺 [wuu]
 • 發福 گۆکردنی 發福 [wuu]
 • 短目 گۆکردنی 短目 [wuu]
 • 擔身體 گۆکردنی 擔身體 [wuu]
 • 雙身 گۆکردنی 雙身 [wuu]
 • 拖身體 گۆکردنی 拖身體 [wuu]
 • 有起 گۆکردنی 有起 [wuu]
 • 身上來 گۆکردنی 身上來 [wuu]
 • 兩娘兒 گۆکردنی 兩娘兒 [wuu]
 • 兩爺兒 گۆکردنی 兩爺兒 [wuu]
 • 兩夫妻 گۆکردنی 兩夫妻 [wuu]
 • 著品 گۆکردنی 著品 [wuu]
 • 蚶魚肉 گۆکردنی 蚶魚肉 [wuu]
 • 蛳蚶 گۆکردنی 蛳蚶 [wuu]
 • 頂針兒 گۆکردنی 頂針兒 [wuu]
 • 尿盤 گۆکردنی 尿盤 [wuu]
 • 田螺背 گۆکردنی 田螺背 [wuu]
 • 盤盞 گۆکردنی 盤盞 [wuu]
 • 燈盞 گۆکردنی 燈盞 [wuu]
 • 茶盞 گۆکردنی 茶盞 [wuu]
 • 許得 گۆکردنی 許得 [wuu]
 • 否得 گۆکردنی 否得 [wuu]
 • 瓦背頭 گۆکردنی 瓦背頭 [wuu]
 • 捩 گۆکردنی [wuu]
 • 宕地 گۆکردنی 宕地 [wuu]
 • 懵講 گۆکردنی 懵講 [wuu]
 • 輪著 گۆکردنی 輪著 [wuu]
 • 摘 گۆکردنی [yue]
 • 講否出 گۆکردنی 講否出 [wuu]
 • 番鈿 گۆکردنی 番鈿 [wuu]
 • 番錢 گۆکردنی 番錢 [wuu]
 • 老儂 گۆکردنی 老儂 [wuu]
 • 假設能 گۆکردنی 假設能 [wuu]
 • 望爾倈 گۆکردنی 望爾倈 [wuu]
 • 許恁啦子 گۆکردنی 許恁啦子 [wuu]
 • 許恁啦 گۆکردنی 許恁啦 [wuu]
 • 該恁啦子 گۆکردنی 該恁啦子 [wuu]
 • 恁啦 گۆکردنی 恁啦 [wuu]
 • 恁啦子 گۆکردنی 恁啦子 [wuu]
 • 該恁啦 گۆکردنی 該恁啦 [wuu]
 • 望爾啦 گۆکردنی 望爾啦 [wuu]
 • 吾望爾 گۆکردنی 吾望爾 [wuu]
 • 自倈 گۆکردنی 自倈 [wuu]
 • 自啦 گۆکردنی 自啦 [wuu]
 • 自搭 گۆکردنی 自搭 [wuu]
 • 吾伉爾 گۆکردنی 吾伉爾 [wuu]
 • 吾搭爾 گۆکردنی 吾搭爾 [wuu]
 • 渠搭 گۆکردنی 渠搭 [wuu]
 • 爾搭 گۆکردنی 爾搭 [wuu]
 • 吾搭 گۆکردنی 吾搭 [wuu]
 • 渠倈 گۆکردنی 渠倈 [wuu]
 • 暢快 گۆکردنی 暢快 [wuu]
 • 番皂 گۆکردنی 番皂 [wuu]
 • 番皂粉 گۆکردنی 番皂粉 [wuu]
 • 洗手池 گۆکردنی 洗手池 [wuu]
 • 反領 گۆکردنی 反領 [wuu]
 • 領口頭 گۆکردنی 領口頭 [wuu]
 • 發火起 گۆکردنی 發火起 [wuu]
 • 獨自儂 گۆکردنی 獨自儂 [wuu]
 • 老娘 گۆکردنی 老娘 [wuu]
 • 閒淡 گۆکردنی 閒淡 [wuu]
 • 阿大 گۆکردنی 阿大 [wuu]
 • 娒娒 گۆکردنی 娒娒 [wuu]
 • 倒貨 گۆکردنی 倒貨 [wuu]
 • 就恁 گۆکردنی 就恁 [wuu]
 • 活稽 گۆکردنی 活稽 [wuu]
 • 絲網蜘蛛 گۆکردنی 絲網蜘蛛 [wuu]
 • 底轉 گۆکردنی 底轉 [wuu]
 • 外轉 گۆکردنی 外轉 [wuu]
 • 鑊灶額頭 گۆکردنی 鑊灶額頭 [wuu]
 • 沉坑 گۆکردنی 沉坑 [wuu]
 • 老古式 گۆکردنی 老古式 [wuu]
 • 二三八九 گۆکردنی 二三八九 [wuu]
 • 奇起 گۆکردنی 奇起 [wuu]
 • 正也好 گۆکردنی 正也好 [wuu]
 • 叩門 گۆکردنی 叩門 [wuu]
 • 孬啦 گۆکردنی 孬啦 [wuu]
 • 覰 گۆکردنی [wuu]
 • 盡底 گۆکردنی 盡底 [wuu]
 • 擂轉 گۆکردنی 擂轉 [wuu]
 • 擂倒 گۆکردنی 擂倒 [wuu]
 • 布帳 گۆکردنی 布帳 [wuu]
 • 躥 گۆکردنی [wuu]
 • 立否牢 گۆکردنی 立否牢 [wuu]
 • 立牢 گۆکردنی 立牢 [wuu]
 • 罪過楣 گۆکردنی 罪過楣 [wuu]
 • 葬底爻 گۆکردنی 葬底爻 [wuu]
 • 奮掃 گۆکردنی 奮掃 [wuu]