هاوپۆل:

溫州話

ڕاستاندنی 溫州話 گۆکردنەکان

 • 温州话 گۆکردنی 温州话 [wuu]
 • 眉毛 گۆکردنی 眉毛 [zh]
 • 下巴 گۆکردنی 下巴 [zh]
 • 姑娘 گۆکردنی 姑娘 [hak]
 • 金魚 گۆکردنی 金魚 [ja]
 • 斫 گۆکردنی [wuu]
 • 焦 گۆکردنی [zh]
 • 十全十美 گۆکردنی 十全十美 [zh]
 • 背 گۆکردنی [wuu]
 • 捩 گۆکردنی [wuu]
 • 捋 گۆکردنی [wuu]
 • 涿 گۆکردنی 涿 [wuu]
 • 喜 گۆکردنی [zh]
 • 海馬 گۆکردنی 海馬 [yue]
 • 陷 گۆکردنی [wuu]
 • 蘸 گۆکردنی [yue]
 • 打烊 گۆکردنی 打烊 [wuu]
 • 隔壁 گۆکردنی 隔壁 [zh]
 • 四季 گۆکردنی 四季 [ja]
 • 煝 گۆکردنی [wuu]
 • 屁轻 گۆکردنی 屁轻 [wuu]
 • 腔 گۆکردنی [wuu]
 • 卵脬 گۆکردنی 卵脬 [wuu]
 • 手背 گۆکردنی 手背 [wuu]
 • 頭尾 گۆکردنی 頭尾 [wuu]
 • 鼻頭 گۆکردنی 鼻頭 [wuu]
 • 配 گۆکردنی [yue]
 • 阿大 گۆکردنی 阿大 [yue]
 • 倒山爛 گۆکردنی 倒山爛 [wuu]
 • 摘 گۆکردنی [yue]
 • 時節 گۆکردنی 時節 [ja]
 • 款 گۆکردنی [wuu]
 • 覰 گۆکردنی [wuu]
 • 糟 گۆکردنی [zh]
 • 翻 گۆکردنی [wuu]
 • 被單 گۆکردنی 被單 [wuu]
 • 冰冷 گۆکردنی 冰冷 [zh]
 • 澤 گۆکردنی [wuu]
 • 帶魚 گۆکردنی 帶魚 [wuu]
 • 鯉魚 گۆکردنی 鯉魚 [zh]
 • 噍 گۆکردنی [zh]
 • 五六月 گۆکردنی 五六月 [wuu]
 • 肚臍 گۆکردنی 肚臍 [wuu]
 • 田螺背 گۆکردنی 田螺背 [wuu]
 • 鯔魚 گۆکردنی 鯔魚 [zh]
 • 燉 گۆکردنی [yue]
 • 有起 گۆکردنی 有起 [wuu]
 • 煠 گۆکردنی [wuu]
 • 延 گۆکردنی [yue]
 • 嚨喉 گۆکردنی 嚨喉 [wuu]
 • 效力 گۆکردنی 效力 [wuu]
 • 孤零零 گۆکردنی 孤零零 [zh]
 • 晏晏睏 گۆکردنی 晏晏睏 [wuu]
 • 正好 گۆکردنی 正好 [wuu]
 • 叔伯姊妹 گۆکردنی 叔伯姊妹 [wuu]
 • 臀 گۆکردنی [wuu]
 • 骸骨 گۆکردنی 骸骨 [ja]
 • 划算 گۆکردنی 划算 [zh]
 • 擢 گۆکردنی [wuu]
 • 懷 گۆکردنی [wuu]
 • 落力 گۆکردنی 落力 [wuu]
 • 針金 گۆکردنی 針金 [wuu]
 • 盞 گۆکردنی [wuu]
 • 辯 گۆکردنی [wuu]
 • 電燈 گۆکردنی 電燈 [wuu]
 • 鯊魚 گۆکردنی 鯊魚 [zh]
 • 香魚 گۆکردنی 香魚 [wuu]
 • 喜事 گۆکردنی 喜事 [zh]
 • 急死急活 گۆکردنی 急死急活 [wuu]
 • 擺酒 گۆکردنی 擺酒 [wuu]
 • 落手 گۆکردنی 落手 [wuu]
 • 腳腿 گۆکردنی 腳腿 [wuu]
 • 好【無好】 گۆکردنی 好【無好】 [wuu]
 • 發福 گۆکردنی 發福 [wuu]
 • 炮仗 گۆکردنی 炮仗 [wuu]
 • 煞心 گۆکردنی 煞心 [wuu]
 • 煞氣 گۆکردنی 煞氣 [wuu]
 • 喜酒 گۆکردنی 喜酒 [wuu]
 • 汗手 گۆکردنی 汗手 [wuu]
 • 抽心 گۆکردنی 抽心 [wuu]
 • 鑊灶額頭 گۆکردنی 鑊灶額頭 [wuu]
 • 糊其其 گۆکردنی 糊其其 [wuu]
 • 番錢 گۆکردنی 番錢 [wuu]
 • 田魚 گۆکردنی 田魚 [wuu]
 • 年加年 گۆکردنی 年加年 [wuu]
 • 洗手盂兒 گۆکردنی 洗手盂兒 [wuu]
 • 燈盞 گۆکردنی 燈盞 [wuu]
 • 孬啦 گۆکردنی 孬啦 [wuu]
 • 擱 گۆکردنی [wuu]
 • 頭頸 گۆکردنی 頭頸 [wuu]
 • 來去 گۆکردنی 來去 [wuu]
 • 底角頭 گۆکردنی 底角頭 [wuu]
 • 牛娘 گۆکردنی 牛娘 [wuu]
 • 佗 گۆکردنی [wuu]
 • 鼻頭梁 گۆکردنی 鼻頭梁 [wuu]
 • 白鰱 گۆکردنی 白鰱 [wuu]
 • 頂囟 گۆکردنی 頂囟 [wuu]
 • 面盂 گۆکردنی 面盂 [wuu]
 • 猜謎 گۆکردنی 猜謎 [wuu]
 • 共地方 گۆکردنی 共地方 [wuu]