هاوپۆل:

汉​语​水​平​词​汇

ڕاستاندنی 汉​语​水​平​词​汇 گۆکردنەکان

 • 爱 گۆکردنی [zh]
 • 爸爸 گۆکردنی 爸爸 [zh]
 • 白 گۆکردنی [ja]
 • 春天 گۆکردنی 春天 [zh]
 • 不错 گۆکردنی 不错 [wuu]
 • 啊 گۆکردنی [zh]
 • 城市 گۆکردنی 城市 [zh]
 • 矮 گۆکردنی [zh]
 • 参加 گۆکردنی 参加 [zh]
 • 安静 گۆکردنی 安静 [zh]
 • 办公室 گۆکردنی 办公室 [zh]
 • 不要 گۆکردنی 不要 [zh]
 • 杯子 گۆکردنی 杯子 [zh]
 • 部分 گۆکردنی 部分 [yue]
 • 比赛 گۆکردنی 比赛 [zh]
 • 词典 گۆکردنی 词典 [zh]
 • 出去 گۆکردنی 出去 [zh]
 • 帮助 گۆکردنی 帮助 [zh]
 • 办法 گۆکردنی 办法 [zh]
 • 爱人 گۆکردنی 爱人 [zh]
 • 不同 گۆکردنی 不同 [zh]
 • 成绩 گۆکردنی 成绩 [zh]
 • 必须 گۆکردنی 必须 [zh]
 • 比较 گۆکردنی 比较 [zh]
 • 出来 گۆکردنی 出来 [ja]
 • 变化 گۆکردنی 变化 [zh]
 • 表演 گۆکردنی 表演 [zh]
 • 车站 گۆکردنی 车站 [zh]
 • 常常 گۆکردنی 常常 [zh]
 • 错误 گۆکردنی 错误 [zh]
 • 窗户 گۆکردنی 窗户 [zh]
 • 本子 گۆکردنی 本子 [zh]
 • 不久 گۆکردنی 不久 [zh]
 • 不用 گۆکردنی 不用 [zh]
 • 不但 گۆکردنی 不但 [hak]
 • 从前 گۆکردنی 从前 [zh]
 • 迟到 گۆکردنی 迟到 [zh]
 • 表扬 گۆکردنی 表扬 [zh]
 • 吧 گۆکردنی [zh]
 • 安排 گۆکردنی 安排 [zh]
 • 别人 گۆکردنی 别人 [zh]
 • 北边 گۆکردنی 北边 [zh]
 • 参观 گۆکردنی 参观 [zh]
 • 半天 گۆکردنی 半天 [zh]
 • 不如 گۆکردنی 不如 [yue]
 • 表现 گۆکردنی 表现 [zh]
 • 操场 گۆکردنی 操场 [zh]
 • 变成 گۆکردنی 变成 [zh]
 • 出现 گۆکردنی 出现 [zh]
 • 出发 گۆکردنی 出发 [wuu]
 • 磁带 گۆکردنی 磁带 [zh]
 • 从…到… گۆکردنی 从…到… [zh]
 • 出租汽车 گۆکردنی 出租汽车 [zh]
 • 别的 گۆکردنی 别的 [zh]
 • 除了…以外 گۆکردنی 除了…以外 [zh]
 • 从…起 گۆکردنی 从…起 [zh]