هاوپۆل:

新會話

ڕاستاندنی 新會話 گۆکردنەکان

 • 朆 گۆکردنی [wuu]
 • 乃 گۆکردنی [wuu]
 • 吽 گۆکردنی [zh]
 • 厥 گۆکردنی [zh]
 • 肚飢 گۆکردنی 肚飢 [hak]
 • 落狗屎 گۆکردنی 落狗屎 [yue]
 • 厴 گۆکردنی [wuu]
 • 卬 گۆکردنی [zh]
 • 心(新會會城話) گۆکردنی 心(新會會城話) [yue]
 • 瀨屎皇帝 گۆکردنی 瀨屎皇帝 [yue]
 • 天皓 گۆکردنی 天皓 [yue]
 • 新會話 گۆکردنی 新會話 [yue]
 • 憩處 گۆکردنی 憩處 [yue]
 • 矣 گۆکردنی [yue]
 • 蛟蜱 گۆکردنی 蛟蜱 [yue]
 • 㒶公 گۆکردنی 㒶公 [yue]
 • 走粕 گۆکردنی 走粕 [yue]
 • 惡刮 گۆکردنی 惡刮 [yue]
 • 黃䘆 گۆکردنی 黃䘆 [yue]
 • 箇(カ, コ) گۆکردنی 箇(カ, コ) [ja]
 • 閒嘢 گۆکردنی 閒嘢 [yue]
 • 花棯 گۆکردنی 花棯 [yue]
 • 陣久 گۆکردنی 陣久 [yue]
 • 側身 گۆکردنی 側身 [yue]
 • 恁時 گۆکردنی 恁時 [yue]
 • 阿㒶 گۆکردنی 阿㒶 [yue]
 • 恁址 گۆکردنی 恁址 [yue]
 • 小摸仔 گۆکردنی 小摸仔 [yue]
 • 市仔鬼 گۆکردنی 市仔鬼 [yue]
 • 投告 گۆکردنی 投告 [yue]
 • 該時 گۆکردنی 該時 [yue]
 • 圭峰山 گۆکردنی 圭峰山 [yue]
 • 返館 گۆکردنی 返館 [yue]
 • 憑企 گۆکردنی 憑企 [yue]
 • 爾頭 گۆکردنی 爾頭 [yue]
 • 攋尾 گۆکردنی 攋尾 [yue]
 • 惡抵 گۆکردنی 惡抵 [yue]
 • 知隨 گۆکردنی 知隨 [yue]
 • 該址 گۆکردنی 該址 [yue]
 • 行特 گۆکردنی 行特 [yue]
 • 心熙 گۆکردنی 心熙 [yue]
 • 上味 گۆکردنی 上味 [yue]
 • 遭瘟 گۆکردنی 遭瘟 [yue]
 • 得人怕 گۆکردنی 得人怕 [yue]
 • 樂著 گۆکردنی 樂著 [yue]
 • 斿 گۆکردنی [yue]
 • 打數 گۆکردنی 打數 [yue]
 • 邊址 گۆکردنی 邊址 [yue]
 • 下間 گۆکردنی 下間 [yue]
 • 幫教 گۆکردنی 幫教 [yue]
 • 誰不知 گۆکردنی 誰不知 [yue]