هاوپۆل:

数字

ڕاستاندنی 数字 گۆکردنەکان

 • 11 گۆکردنی 11 [en]
 • 一 گۆکردنی [yue]
 • 13 گۆکردنی 13 [ru]
 • 4 گۆکردنی 4 [en]
 • двенадцать گۆکردنی двенадцать [ru]
 • 六 گۆکردنی [zh]
 • 三 گۆکردنی [zh]
 • 四 گۆکردنی [zh]
 • 五 گۆکردنی [wuu]
 • 七 گۆکردنی [zh]
 • 1984 گۆکردنی 1984 [ga]
 • 2012 گۆکردنی 2012 [en]
 • 22 گۆکردنی 22 [en]
 • 10000 گۆکردنی 10000 [bs]
 • 28 گۆکردنی 28 [es]
 • 2011 گۆکردنی 2011 [ja]
 • 27 گۆکردنی 27 [pl]
 • 29 گۆکردنی 29 [en]
 • 零 گۆکردنی [zh]
 • 42 گۆکردنی 42 [fr]
 • 0123456789 گۆکردنی 0123456789 [ja]
 • ichi (一) گۆکردنی ichi (一) [ja]
 • 2006 گۆکردنی 2006 [eo]
 • nana (七) گۆکردنی nana (七) [ja]
 • 100 000 000 گۆکردنی 100 000 000 [yue]
 • 123 گۆکردنی 123 [el]
 • 100000 گۆکردنی 100000 [tt]
 • 100 000 گۆکردنی 100 000 [pl]
 • hachi (八) گۆکردنی hachi (八) [ja]
 • ku (九) گۆکردنی ku (九) [ja]
 • 七百 گۆکردنی 七百 [yue]
 • 10001 گۆکردنی 10001 [vi]
 • 400000 گۆکردنی 400000 [fr]
 • 六百 گۆکردنی 六百 [ja]
 • shichi (七) گۆکردنی shichi (七) [ja]
 • shi (四) گۆکردنی shi (四) [ja]
 • 111 گۆکردنی 111 [ar]
 • 1802 گۆکردنی 1802 [cs]
 • kyū (九) گۆکردنی kyū (九) [ja]
 • ni (二) گۆکردنی ni (二) [ja]
 • roku (六) گۆکردنی roku (六) [ja]
 • 12068 گۆکردنی 12068 [ja]
 • 1111 گۆکردنی 1111 [ja]
 • 21069 گۆکردنی 21069 [ja]
 • san (三) گۆکردنی san (三) [ja]
 • 2458 گۆکردنی 2458 [ja]
 • 11007 گۆکردنی 11007 [ja]
 • 225400 گۆکردنی 225400 [ja]
 • 1168 گۆکردنی 1168 [ja]
 • 2050 گۆکردنی 2050 [cs]
 • 廿 (二十) گۆکردنی 廿 (二十) [ja]
 • 2357 گۆکردنی 2357 [ja]
 • jū (十) گۆکردنی jū (十) [ja]
 • go (五) گۆکردنی go (五) [ja]
 • 1530 گۆکردنی 1530 [cs]
 • yon (四) گۆکردنی yon (四) [ja]
 • 参 (三) گۆکردنی 参 (三) [ja]
 • 壱 گۆکردنی [zh]
 • 4442 گۆکردنی 4442 [ja]
 • 458632 گۆکردنی 458632 [ja]
 • 弐 گۆکردنی [ja]
 • 279 گۆکردنی 279 [ja]
 • 812 گۆکردنی 812 [ja]
 • 円周率 گۆکردنی 円周率 [ja]
 • 9916 گۆکردنی 9916 [ja]
 • 八万 گۆکردنی 八万 [yue]
 • 九万 گۆکردنی 九万 [yue]
 • 45889 گۆکردنی 45889 [ja]
 • 3287 گۆکردنی 3287 [ja]
 • 一百萬 گۆکردنی 一百萬 [yue]
 • 4000000 گۆکردنی 4000000 [ja]
 • 贰佰贰拾贰 گۆکردنی 贰佰贰拾贰 [wuu]
 • 828480 گۆکردنی 828480 [ja]
 • 四十九 گۆکردنی 四十九 [nan]
 • 七万 گۆکردنی 七万 [yue]
 • 5400000 گۆکردنی 5400000 [ja]
 • 8400000 گۆکردنی 8400000 [ja]
 • 84445 گۆکردنی 84445 [ja]
 • 1617 گۆکردنی 1617 [cs]
 • 伍 (五) گۆکردنی 伍 (五) [ja]
 • 10^15 (千兆) گۆکردنی 10^15 (千兆) [ja]
 • 萬 (万) گۆکردنی 萬 (万) [ja]
 • 拾 (十) گۆکردنی 拾 (十) [ja]
 • 918 گۆکردنی 918 [ja]
 • 弐拾 (二十) گۆکردنی 弐拾 (二十) [ja]
 • あとらす二十一 گۆکردنی あとらす二十一 [ja]
 • 循環節 گۆکردنی 循環節 [ja]