هاوپۆل:

台州话

ڕاستاندنی 台州话 گۆکردنەکان

 • 畀 گۆکردنی [wuu]
 • 娘娘 گۆکردنی 娘娘 [cjy]
 • 朆 گۆکردنی [wuu]
 • 镬 گۆکردنی [wuu]
 • 斫 گۆکردنی [wuu]
 • 搣 گۆکردنی [wuu]
 • 格式 گۆکردنی 格式 [zh]
 • 咄 گۆکردنی [yue]
 • 弄怂 گۆکردنی 弄怂 [wuu]
 • 老三老四 گۆکردنی 老三老四 [wuu]
 • 捋 گۆکردنی [wuu]
 • 下趟 گۆکردنی 下趟 [wuu]
 • 鬼天画葫芦 گۆکردنی 鬼天画葫芦 [wuu]
 • 勤力 گۆکردنی 勤力 [wuu]
 • 肥桶 گۆکردنی 肥桶 [wuu]
 • 煝 گۆکردنی [wuu]
 • 汰 گۆکردنی [wuu]
 • 隑 گۆکردنی [wuu]
 • 各样 گۆکردنی 各样 [wuu]
 • 搿 گۆکردنی [wuu]
 • 夜乌 گۆکردنی 夜乌 [wuu]
 • 拐子 گۆکردنی 拐子 [wuu]
 • 巴结 گۆکردنی 巴结 [zh]
 • 气道 گۆکردنی 气道 [wuu]
 • 各人 گۆکردنی 各人 [ja]
 • 潽 گۆکردنی [wuu]
 • 滗 گۆکردنی [wuu]
 • 各色 گۆکردنی 各色 [wuu]
 • 白糊糊 گۆکردنی 白糊糊 [wuu]
 • 踏脚车 گۆکردنی 踏脚车 [wuu]
 • 一色一样 گۆکردنی 一色一样 [wuu]
 • 挈 گۆکردنی [wuu]
 • 宁可 گۆکردنی 宁可 [zh]
 • 心焦 گۆکردنی 心焦 [wuu]
 • 挜 گۆکردنی [wuu]
 • 妆扮 گۆکردنی 妆扮 [wuu]
 • 呾 گۆکردنی [wuu]
 • 撩 گۆکردنی [yue]
 • 叔伯 گۆکردنی 叔伯 [wuu]
 • 撮 گۆکردنی [ja]
 • 渧 گۆکردنی [yue]
 • 囥 گۆکردنی [zh]
 • 蹩 گۆکردنی [zh]
 • 随即 گۆکردنی 随即 [wuu]
 • 处男 گۆکردنی 处男 [wuu]
 • 搨 گۆکردنی [wuu]
 • 掿 گۆکردنی [wuu]
 • 掇 گۆکردنی [wuu]
 • 顷刻 گۆکردنی 顷刻 [zh]
 • 寅吃卯粮 گۆکردنی 寅吃卯粮 [wuu]
 • 下人相 گۆکردنی 下人相 [wuu]
 • 蓦临头 گۆکردنی 蓦临头 [wuu]
 • 上树拔梯 گۆکردنی 上树拔梯 [wuu]
 • 火萤台 گۆکردنی 火萤台 [wuu]
 • 范子 گۆکردنی 范子 [wuu]
 • 鬼天花罗 گۆکردنی 鬼天花罗 [wuu]
 • 落寇 گۆکردنی 落寇 [wuu]
 • 雕督 گۆکردنی 雕督 [wuu]
 • 恰好 گۆکردنی 恰好 [zh]
 • 剪绺 گۆکردنی 剪绺 [wuu]
 • 哽落斗 گۆکردنی 哽落斗 [wuu]
 • 项项点点 گۆکردنی 项项点点 [wuu]
 • 转日 گۆکردنی 转日 [wuu]
 • 天诛寿灭 گۆکردنی 天诛寿灭 [wuu]
 • 岩岩岳岳 گۆکردنی 岩岩岳岳 [wuu]
 • 糯米阔臀晚米凳 گۆکردنی 糯米阔臀晚米凳 [wuu]
 • 拨猪尾巴 گۆکردنی 拨猪尾巴 [wuu]
 • 假弗知 گۆکردنی 假弗知 [wuu]
 • 板扎 گۆکردنی 板扎 [wuu]
 • 骾 گۆکردنی [zh]
 • 夜弗消 گۆکردنی 夜弗消 [wuu]
 • 狗头军师 گۆکردنی 狗头军师 [wuu]
 • 猪烂 گۆکردنی 猪烂 [wuu]
 • 哪垯 گۆکردنی 哪垯 [wuu]
 • 吊角 گۆکردنی 吊角 [wuu]
 • 展力 گۆکردنی 展力 [wuu]
 • 呒队 گۆکردنی 呒队 [wuu]
 • 曩时 گۆکردنی 曩时 [wuu]
 • 鬼头八怪 گۆکردنی 鬼头八怪 [wuu]
 • 大贫 گۆکردنی 大贫 [wuu]
 • 扼 گۆکردنی [wuu]
 • 捞柴头 گۆکردنی 捞柴头 [wuu]
 • 儇 گۆکردنی [wuu]
 • 一老一实 گۆکردنی 一老一实 [wuu]
 • 晏旮 گۆکردنی 晏旮 [wuu]
 • 缠粘 گۆکردنی 缠粘 [wuu]
 • 横直 گۆکردنی 横直 [wuu]
 • 燥猪屎 گۆکردنی 燥猪屎 [wuu]
 • 姆娘 گۆکردنی 姆娘 [wuu]
 • 怎生 گۆکردنی 怎生 [wuu]
 • 无天野地 گۆکردنی 无天野地 [wuu]
 • 等昶 گۆکردنی 等昶 [wuu]
 • 齆 گۆکردنی [zh]
 • 照望 گۆکردنی 照望 [wuu]
 • 小猢狲 گۆکردنی 小猢狲 [wuu]
 • 瘪死藤浆 گۆکردنی 瘪死藤浆 [wuu]
 • 牛皮凿洞 گۆکردنی 牛皮凿洞 [wuu]
 • 水渧花露 گۆکردنی 水渧花露 [wuu]
 • 沥 گۆکردنی [wuu]
 • 调泰 گۆکردنی 调泰 [wuu]